مقررات جلسات امتحانی:

  1. دانشجویان 15دقیقه قبل از شروع امتحان در محل آزمون حضور داشته باشند.
  2. پس از شروع امتحان، دانشجویی که با تأخیر وارد جلسه می گردد درصورتی می تواند در امتحان شرکت نماید که هیچ یک از دانشجویان، جلسه امتحان را ترک ننموده باشند.
  3. دانشجویان می بایست کارت معتبر دانشجویی و کارت شرکت در جلسه امتحان را در هر جلسه همراه داشته باشند.
  4. دانشجویان موظفند در طول برگزاری امتحان، آرامش و سکوت جلسات را حفظ نمایند.
  5. جلسات امتحانی را قبل از انجام حضور و غیاب توسط عوامل اجرایی امتحانات، ترک ننمایند.
  6. عدم ارتکاب تقلب، به هر نحو که موجب انتفاع دانشجوی دیگر گردد.
  7. عدم همراه آوردن وسایل شامل: کتاب،جزوه،موبایل،ماشین حساب و برگه ( به استثنای مواردی که توسط مدرس یا بخش آزمون قبلا اعلام گردیده باشد.)
  8. عدم ارتکاب هر عملی که موجب بهم خوردن نظم و آرامش جلسۀ آزمون باشد. (مانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاری)
  9. با موضوع تخلف در امتحانات بر اساس نظر شورای حل اختلاف برخورد خواهد شد. برخی مصادیقتخلف به شرح ذیل می باشد :

1-9            استفاده از هرگونه نوشته، یادداشت،جزوه،کتاب و استفاده از تلفن همراه.

2-9            ردو بدل کردن هرگونه نوشته یا وسیله با سایر دانشجویان .

3-9            نگاه کردن از روی ورقۀ امتحانی دانشجویان دیگر و یا نشان دادن ورقۀ امتحانی به دیگران.

4-9            نوشتن هرگونه اطلاعات بر روی بدن، لباس، صندلی و یا وسایل دیگر.

5-9            برهم زدن نظم جلسۀ امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین و خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسۀ امتحان.

          توضیح ضروری :

                 تمام سطوح سالن آزمون تحت پوشش دوربین های مدار بسته بوده و تمام لحظات آزمون را ثبت نموده و در مواقع لزوم مورد استناد اعضای شورای حل اختلاف خواهد بود.

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine