«فراخوان»

     دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظر دارد اقدام به چاپ کتاب کارآفرینان در سه بخش دانشجویان، دانش آموختگان و مدرسان کارآفرین نماید.

     لذا بدینوسیله از تمامی افرادی که در رده بندی فوق قرار می‌گیرند، درخواست می‌گردد حد اکثر تا تاریخ1397.09.28 نسبت به تکمیل کاربرگ‌های پیوست و ارائۀ مستندات آن به کتابخانۀ مرکز اقدام نمایند.

پیوست

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine