عنوان اوّل

تحليل علمى- كاربردى برخى از مصاديق مسلّم حقوق شهروندى مذكور در قانون آيين دادرسى كيفرى

مطالب مورد بحث (عناوين فرعى):

١- حقوق قانونى افراد تحت نظر و مظنون

٢- وثاقت يا عدم وثاقت گزارش ضابطان دادگسترى در جرايم مشهود و غيرمشهود

٣- مقرّرات مربوط به تفتيش و بازرسى اشياء متعلّق به افراد از جمله كيف دستى، چمدان و اتومبيل توسّط ضابطان دادگسترى

٤- مجازاتهاى مربوط به نقض حقوق شهروندى

٥- مستندات قانونى مربوط به مصاديق حقوق شهروندى

و ...

https://www.aparat.com/M.K.Sardaftaran/live

 

 

photo 2021-02-24 15-10-34

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine