قابل توجه کلیه دانشجویان:
فرآیند ثبت نمرات و تجدید نظر نمرات به شرح زیر می‌باشد:
ثبت نمرات توسط مدرس:1399.04.21 الی 1399.05.24
درخواست ثبت تجدید نظر توسط دانشجو: 1399.05.25 الی 1399.05.27
بررسی و رسیدگی به تجدید نظر توسط مدرس: 1399.05.28 الی 1399.05.29

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine