جدول انتخاب واحد مقطع کاردانی - حقوق ثبتی ترم 4

 

مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران – برنامه هفتگی نیمسال اول 1400-1399

رشته: حقوق ثبتی                    مقطع:       کاردانی        ترم : چهارم

1

شماره گروه

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1400

بایسته های حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای عمومی3

2

نظرپور

شنبه

14-12

201

20/10/99

11

1401

حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قرارداد)

حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها)

2

شریعت

چهارشنبه

18-16

201

22/10/99

11

1402

حقوق ثبت اسناد 1

-

2

اله قلی

 

10-8

301

24/10/99

11

چهارشنبه

14-12

201

1403

حقوق املاک مقدماتی

-

2

ایران دوست

 

10-8

301

27/10/99

11

شنبه

18-16

201

1404

اجرای مفاد اسناد رسمی

-

2

اله قلی

 

12-10

301

29/10/99

11

چهارشنبه

16-14

201

1405

کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی

-

1

معزالدینی

 

12-10

301

1/11/99

11

شنبه

19-18

201

1406

مسئولیت مدنی کارکنان دفاتر اسناد رسمی

-

1

معزالدینی

شنبه

20-19

201

21/10/99

11

1407

تنظیم اسناد رسمی

-

2

حنیفی

یکشنبه

10-8

301

23/10/99

11

شنبه

16-14

201

   

مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران – برنامه هفتگی نیمسال اول 1400-1399

رشته: حقوق ثبتی                 مقطع:       کاردانی               ترم : چهارم

2

شماره گروه

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1408

بایسته های حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای عمومی3

2

پورتیمور

یکشنبه

18-16

 

20/10/99

11

1409

حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قرارداد)

حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها)

2

صفرزاده

دوشنبه

18-16

102

22/10/99

11

1410

حقوق ثبت اسناد 1

-

2

محسنی

چهارشنبه

10-8

309

24/10/99

11

18-16

105

1411

حقوق املاک مقدماتی

-

2

حنیفی

 

10-8

309

27/10/99

11

شنبه

20-18

103

1412

اجرای مفاد اسناد رسمی

-

2

محسنی

 

12-10

309

29/10/99

11

چهارشنبه

20-18

105

1413

کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی

-

1

معزالدینی

یکشنبه

10-8

309

1/11/99

11

شنبه

17-16

201

1414

مسئولیت مدنی کارکنان دفاتر اسناد رسمی

-

1

معزالدینی

شنبه

18-17

201

21/10/99

11

1415

تنظیم اسناد رسمی

-

2

ایران دوست

 

10-8

309

23/10/99

11

دوشنبه

20-18

202

 

جدول انتخاب واحد مقطع کاردانی - دستیاری قضایی ترم 4

 

مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران – برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

رشته:  دستیاری  قضایی               مقطع:       کاردانی               ترم :  چهارم

شماره گروه

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1416

*بایسته های حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای عمومی3

2

حیدری

سه شنبه

18-16

201

20/10/99

11

1417

*حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قرارداد)

حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها)

2

حسینی

سه شنبه

15-13

103

22/10/99

11

1418

*دفاتر و اوراق قضایی

 

1

       

24/10/99

11

1426

مسئولیت کارکنان دولت

 

1

حافظیان

چهارشنبه

13-12

 

27/10/99

11

1420

*آیین نگارش اداری

 

2

موسوی

 

10-8

302

29/10/99

11

یکشنبه

17-15

102

1421

*نرم افزار های قضایی (cms)

 

1

گلچین

     

1/11/99

11

1427

شرح وظایف کارکنان محاکم

 

1

حافظیان

چهارشنبه

14-13

109

21/10/99

11

1428

کلیات اجرای احکام

 

2

حافظیان

     

23/10/99

11

چهارشنبه

16-14

101

1424

*نگارش قضایی

 

2

شمس الدین

 

10-8

301

30/11/99

11

چهارشنبه

18-16

201

  • بایسته های حقوق جزای اختصاصی و حقوق مدنی 4 و دفاتر و اوراق قضایی و آیین نگارش اداری و Cms  و نگارش قضایی مشترک بین رشته های خدمات قضایی و دستیاری قضایی

 

جدول انتخاب واحد مقطع کاردانی - رشته خدمات قضایی ترم 4

 

مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران – برنامه هفتگی نیمسال اول 1400-1399

رشته: خدمات قضایی                       مقطع:       کاردانی           ترم : چهارم

شماره گروه

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1416

* بایسته های حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای عمومی3

2

حیدری

سه شنبه

18-16

201

20/10/99

11

1417

*حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قرارداد)

حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها)

2

حسینی

سه شنبه

15-13

 

22/10/99

11

1418

*دفاتر و اوراق قضایی

 

1

       

24/10/99

11

1419

دفاتر خدمات قضایی

 

1

       

27/10/99

11

1420

*آیین نگارش اداری

 

2

موسوی

     

29/10/99

11

یکشنبه

17-15

 

1421

*نرم افزار های قضایی (cms)

 

1

گلچین

     

1/11/99

11

1422

بایگانی اسناد و مدارک

 

1

بختیاری

چهارشنبه

10-8

309

21/10/99

11

چهارشنبه

19-18

201

1423

حقوق کار

 

2

ایران دوست

دوشنبه

18-16

202

23/10/99

11

1424

*نگارش قضایی

 

2

شمس الدین

     

30/10/99

11

چهارشنبه

18-16

 
  • بایسته های حقوق جزای اختصاصی و حقوق مدنی 4 و دفاتر و اوراق قضایی و آیین نگارش اداری و Cms و نگارش قضایی مشترک بین رشته های خدمات قضایی و دستیاری قضایی

 

جدول انتخاب واحد مقطع کاردانی - عمومی

 

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران -  برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

     برنامه دروس عمومی                 رشته: کلیه رشته های کاردانی               مقطع:     کاردانی  

ردیف

گروه درس

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

1701

اندیشه اسلامی 1

2

-

سرگل زائی

سه شنبه

16-14

201

4/11/99

9

2

1702

فارسی

3

-

موسوی

یک شنبه

15-12

201

2/11/99

11

3

1703

اخلاق اسلامی

2

-

عباسی

سه شنبه

18-16

 

21/10/99

9

4

1704

دانش خانواده و جمعیت

2

-

       

30/11/99

11

5

1705

زبان خارجی عمومی

3

-

حسنی

سه شنبه

19-16

204

23/10/99

9

6

1706

تربیت بدنی (خواهران)

-

1

هاشمی

دوشنبه

9-8

سالن

20/10/99

9

7

1707

تربیت بدنی (برادران)

-

1

 

چهارشنبه

9-8

سالن

20/10/99

10

 

جدول انتخاب واحد مقطع کاردانی - کلیه رشته ها ترم 2

 

مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران – برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

رشته:  حقوق                مقطع:       کاردانی          ترم :  دوم

         1

شماره گروه

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1200

متون فقه 1

-

2

اجاق

دوشنبه

16-14

102

20/10/99

9

1201

حقوق تجارت 2

حقوق تجارت1

2

ذوالفقاری

شنبه

18-16

101

22/10/99

9

1202

حقوق مدنی2

حقوق مدنی1

2

حنیفی

یکشنبه

16-14

101

24/10/99

14

1231

حقوق اداری1

-

2

محدث شکوری

دوشنبه

14-12

102

25/10/99

9

1204

آیین دادرسی مدنی2

آیین دادرسی مدنی1

2

ذوالفقاری

 

10-8

307

29/10/99

9

شنبه

20-18

101

1233

حقوق جزای عمومی2

حقوق جزای عمومی1

2

شریفی

 

12-10

307

1/11/99

9

یکشنبه

18-16

202

                     

  

جدول انتخاب واحد مقطع کاردانی - کلیه رشته ها ترم 3

 

مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران – برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

رشته:  حقوق  ثبتی              مقطع:       کاردانی                           ترم :  سوم

   1

شماره گروه

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1300

حقوق جزای عمومی 3

حقوق جزای عمومی2

2

موحد

 

10-8

306

21/10/99

14

چهارشنبه

18-16

203

1301

متون فقه 2

-

2

حافظی

یکشنبه

15-13

 

27/10/99

14

1302

حقوق مدنی 3 (کلیات قراردادها)

حقوق مدنی 2(اموال و مالکیت)

3

فروزنده

 

10-8

306

25/10/99

11

یکشنبه

20-17

204

1309

حقوق بین الملل خصوصی 1

-

2

افتخاری

یکشنبه

17-15

204

30/10/99

14

1304

آیین دادرسی کیفری 1

-

2

پورتیمور

 

12-10

306

2/11/99

9

چهارشنبه

20-18

203

1305

کلیات عقود معین و ارث

-

2

اسکندری

چهارشنبه

16-14

 

23/10/99

14

مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران – برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

رشته:  حقوق     ثبتی         مقطع:       کاردانی         ترم :  سوم

   2

شماره گروه

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1300

حقوق جزای عمومی 3

حقوق جزای عمومی2

2

نظرپور

 

10-8

309

21/10/99

14

شنبه

16-14

101

1301

متون فقه 2

-

2

حافظی

شنبه

18-16

102

27/10/99

14

1302

حقوق مدنی 3 (کلیات قراردادها)

حقوق مدنی 2(اموال و مالکیت)

3

فروزنده

 

10-8

301

25/10/99

11

یکشنبه

17-14

104

1309

حقوق بین الملل خصوصی 1

-

2

افتخاری

یکشنبه

20-18

 

30/10/99

14

1304

آیین دادرسی کیفری 1

-

2

پورتیمور

 

10-8

309

2/11/99

9

چهارشنبه

18-16

104

1305

کلیات عقود معین و ارث

-

2

اسکندری

چهارشنبه

20-18

104

23/10/99

14

مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران – برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

رشته:  حقوق    خدمات قضایی و دستیاری قضایی  مقطع:       کاردانی             ترم :  سوم

    3

شماره گروه

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1300

حقوق جزای عمومی 3

حقوق جزای عمومی2

2

عبداله زاده حسینی

 

10-8

306

21/10/99

14

یکشنبه

20-18

111

1301

متون فقه 2

-

2

حافظی

یکشنبه

18-16

205

27/10/99

14

1302

حقوق مدنی 3 (کلیات قراردادها)

حقوق مدنی 2(اموال و مالکیت)

3

میوند

 

10-8

306

25/10/99

11

دوشنبه

18-15

101

1309

حقوق بین الملل خصوصی 1

-

2

روشن

چهارشنبه

18-16

101

30/10/99

14

1304

آیین دادرسی کیفری 1

-

2

موحد

 

12-10

306

2/11/99

9

چهارشنبه

20-18

101

1305

کلیات عقود معین و ارث

-

2

میوند

دوشنبه

20-18

101

23/10/99

14

 

جدول انتخاب واحد مقطع کاردانی - مهارت ها

 

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران - برنامه هفتگی نیمسال اول 1400-1399

برنامه دروس مهارت مشترک         رشته: کلیه رشته های کاردانی       مقطع:     کاردانی    

ردیف

گروه درس

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

1600

کارآفرینی

2

-

هادیان

سه شنبه

14-12

201

20/10/99

14

2

1601

اخلاق حرفه ای

2

-

       

22/10/99

14

3

1602

خدمات الکترونیک

2

-

گلچین

سه شنبه

18-16

109

29/10/99

14

4

1603

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

-

گلچین

سه شنبه

20-18

109

1/11/99

14

 

جدول انتخاب واحد مقطع کارشناسی - ترم 2

 

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران -  برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

     رشته:  مشترک تمامی رشته ها                  مقطع:     کارشناسی       نظام آموزشی:  ترمی           ترم :  دوم         

ردیف

گروه درس

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

2201

حقوق اداری 2

-

2

-

شمس الدین

چهارشنبه

20-18

111

20/10/99

14

2

2202

حقوق مدنی6 (عقود معین1)

مدنی5

2

1

سیفی

یکشنبه

20-17

205

22/10/99

14

 

12-10

305

3

2203

حقوق جزای اختصاصی1(جرایم علیه اشخاص و تمامیت معنوی)

-

2

1

یعقوبی نژاد

یک شنبه

17-14

205

24/10/99

14

 

12-10

305

4

2204

حقوق تجارت 3(اسناد تجاری)

-

1

1

آرتیدار

چهارشنبه

16-14

201

29/10/99

14

 

10-8

305

5

2205

حقوق بین الملل عمومی 2

-

2

-

قاسم پور

چهارشنبه

18-16

201

27/10/99

14

6

2206

آیین دادرسی کیفری 2

-

-

1

یعقوبی نژاد

یکشنبه

14-13

205

1/11/99

14

ö قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم سال عادی رعایت سقف 14 واحد الزامی است. (12 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)

    توجه: برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین نیم سال آخر، سقف مذکور به 18واحد افزایش می یابد. (16 واحد درسی + 2واحد کارورزی)

öدانشجویانی که در مقطع قبلی درس تنظیم و جمعیت خانواده یا دانش خانواده را نگذرانده اند،می بایست در دوره کارشناسی درس دانش خانواده را اخذ نمایند.

öدر انتخاب واحد رعایت پیش نیاز دروس الزامی می باشد. (سر فصل رشته ها در سایت مرکز موجود می باشد.)

öدانشجویانی که رشته کاردنی آنها غیر مرتبط می باشد، در صورتیکه در دروس جبرانی نمره قبولی اخذ ننمونده اند، به کارشناس آموزش مراجعه نمایند.

تذکر: درصورتیکه دانشجو در یک نیمسال، بیش ازحد مجاز انتخاب واحد و یا عدم رعایت پیشنیاز دروس داشته باشند، مرکز آموزش موظف است دربازه زمانی مشخص شده در تقویم آموزشی (بعد از زمان حذف و اضافه) نسبت به حذف دروس مازاد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه این عمل انجام نپذیرد دانش آموختگی دانشجو امکان پذیر نبوده و مسوولیت این امر بر عهده دانشجو می باشد.

 

جدول انتخاب واحد مقطع کارشناسی - ترم 3

 

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران - برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

رشته: تمامی رشته ها              مقطع:     کارشناسی            نظام آموزشی:  ترمی        ترم : سوم         گروه: اول

ردیف

گروه درس

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

2301

حقوق مدنی7 (عقود معین2)

مدنی6

2

1

سیفی

 

10-8

301

21/10/99

9

چهارشنبه

17-14

202

2

2302

حقوق جزای اختصاصی2(جرایم علیه اموال و مالکیت)

جزای اختصاصی1

1

1

فضلی

 

14-12

301

23/10/99

9

یکشنبه

20-18

203

3

2303

حقوق تجارت4(ورشکستگی)

تجارت3

1

1

کناریوندی

دوشنبه

12-10

301

25/10/99

9

یکشنبه

18-16

111

4

2304

اجرای احکام مدنی

-

1

1

شریعت

 

12-10

301

30/10/99

9

چهارشنبه

20-18

201

5

2305

اصول فقه2

-

2

-

حافظی

دوشنبه

18-16

205

2/11/99

11

6

2306

ادله اثبات دعوی

آیین دادرسی مدنی3

1

1

قلعه نوی

 

10-8

301

27/10/99

11

دوشنبه

20-18

205

ö قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم سال عادی رعایت سقف 14 واحد الزامی است. (12 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)

توجه: برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین نیم سال آخر، سقف مذکور به 18واحد افزایش می یابد. (16 واحد درسی + 2واحد کارورزی)

öدانشجویانی که در مقطع قبلی درس تنظیم و جمعیت خانواده یا دانش خانواده را پاس ننموده اند، بایستی در دوره کارشناسی درس دانش خانواده را اخذ نمایند.

öدر انتخاب واحد رعایت پیش نیاز دروس الزامی می باشد. (سر فصل رشته ها در سایت مرکز موجود می باشد. 

öدانشجویانی که رشته کاردنی آنها غیر مرتبط می باشد، در صورتیکه در دروس جبرانی نمره قبولی اخذ ننمونده اند، به کارشناس آموزش مراجعه نمایند.

تذکر: درصورتیکه دانشجو در یک نیمسال، بیش ازحد مجاز انتخاب واحد و یا عدم رعایت پیشنیاز دروس داشته باشند، مرکز آموزش موظف است دربازه زمانی مشخص شده در تقویم آموزشی (بعد از زمان حذف و اضافه) نسبت به حذف دروس مازاد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه این عمل انجام نپذیرد دانش آموختگی دانشجو امکان پذیر نبوده و مسوولیت این امر بر عهده دانشجو می باشد.

 

 

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران -  برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

رشته: تمامی رشته ها                مقطع:     کارشناسی         نظام آموزشی:  ترمی                  ترم : سوم             گروه: دوم   

ردیف

گروه درس

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

2307

حقوق مدنی7 (عقود معین2)

مدنی6

2

1

حسینی

 

12-10

302

21/10/99

9

دوشنبه

18-15

203

2

2308

حقوق جزای اختصاصی2(جرایم علیه اموال و مالکیت)

جزای اختصاصی1

1

1

فضلی

 

10-8

302

23/10/99

9

یکشنبه

18-16

203

3

2309

حقوق تجارت4(ورشکستگی)

تجارت3

1

1

کناریوندی

 

12-10

302

25/10/99

9

یکشنبه

20-18

109

4

2310

اجرای احکام مدنی

-

1

1

صفرزاده

 

10-8

302

30/10/99

9

دوشنبه

20-18

203

5

2311

اصول فقه2

-

2

-

ملک زاده

سه شنبه

20-18

203

2/11/99

11

6

2312

ادله اثبات دعوی

آیین دادرسی مدنی3

1

1

میرزائی

 

10-8

301

27/10/99

11

سه شنبه

18-16

203

ö قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم سال عادی رعایت سقف 14 واحد الزامی است. (12 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)

توجه: برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین نیم سال آخر، سقف مذکور به 18واحد افزایش می یابد. (16 واحد درسی + 2واحد کارورزی)

öدانشجویانی که در مقطع قبلی درس تنظیم و جمعیت خانواده یا دانش خانواده را پاس ننموده اند، بایستی در دوره کارشناسی درس دانش خانواده را اخذ نمایند.

öدر انتخاب واحد رعایت پیش نیاز دروس الزامی می باشد. (سر فصل رشته ها در سایت مرکز موجود می باشد.)

öدانشجویانی که رشته کاردنی آنها غیر مرتبط می باشد، در صورتیکه در دروس جبرانی نمره قبولی اخذ ننمونده اند، به کارشناس آموزش مراجعه نمایند.

تذکر: درصورتیکه دانشجو در یک نیمسال، بیش ازحد مجاز انتخاب واحد و یا عدم رعایت پیشنیاز دروس داشته باشند، مرکز آموزش موظف است دربازه زمانی مشخص شده در تقویم آموزشی (بعد از زمان حذف و اضافه) نسبت به حذف دروس مازاد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه این عمل انجام نپذیرد دانش آموختگی دانشجو امکان پذیر نبوده و مسوولیت این امر بر عهده دانشجو می باشد.

 

 

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران -  برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

رشته: تمامی رشته ها                مقطع:     کارشناسی            نظام آموزشی:  ترمی                  ترم : سوم             گروه: سوم   

ردیف

گروه درس

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

2314

حقوق مدنی7 (عقود معین2)

مدنی6

2

1

سیفی

 

10-8

303

21/10/99

9

چهارشنبه

20-17

204

2

2315

حقوق جزای اختصاصی2(جرایم علیه اموال و مالکیت)

جزای اختصاصی1

1

1

عبداله زاده حسینی

 

10-8

303

23/10/99

9

یکشنبه

18-16

201

3

2316

حقوق تجارت4(ورشکستگی)

تجارت3

1

1

قلعه نوی

 

12-10

303

25/10/99

9

یکشنبه

16-14

205

4

2317

اجرای احکام مدنی

-

1

1

آرتیدار

 

12-10

303

30/10/99

9

چهارشنبه

14-12

205

5

2318

اصول فقه2

-

2

-

حافظی

یکشنبه

20-18

201

2/11/99

11

6

2319

ادله اثبات دعوی

آیین دادرسی مدنی3

1

1

شریعت

 

14-12

303

27/10/99

11

چهارشنبه

16-14

205

ö قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم سال عادی رعایت سقف 14 واحد الزامی است. (12 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)

توجه: برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین نیم سال آخر، سقف مذکور به 18واحد افزایش می یابد. (16 واحد درسی + 2واحد کارورزی)

öدانشجویانی که در مقطع قبلی درس تنظیم و جمعیت خانواده یا دانش خانواده را پاس ننموده اند، بایستی در دوره کارشناسی درس دانش خانواده را اخذ نمایند.

öدر انتخاب واحد رعایت پیش نیاز دروس الزامی می باشد. (سر فصل رشته ها در سایت مرکز موجود می باشد.)

öدانشجویانی که رشته کاردنی آنها غیر مرتبط می باشد، در صورتیکه در دروس جبرانی نمره قبولی اخذ ننمونده اند، به کارشناس آموزش مراجعه نمایند.

تذکر: درصورتیکه دانشجو در یک نیمسال، بیش ازحد مجاز انتخاب واحد و یا عدم رعایت پیشنیاز دروس داشته باشند، مرکز آموزش موظف است دربازه زمانی مشخص شده در تقویم آموزشی (بعد از زمان حذف و اضافه) نسبت به حذف دروس مازاد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه این عمل انجام نپذیرد دانش آموختگی دانشجو امکان پذیر نبوده و مسوولیت این امر بر عهده دانشجو می باشد.

 

 

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران -  برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

رشته: تمامی رشته ها                مقطع:     کارشناسی         نظام آموزشی:  ترمی         ترم : سوم             گروه: چهارم   

ردیف

گروه درس

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

2320

حقوق مدنی7 (عقود معین2)

مدنی6

2

1

صفرزاده

 

10-8

308

21/10/99

9

یکشنبه

20-17

102

2

2321

حقوق جزای اختصاصی2(جرایم علیه اموال و مالکیت)

جزای اختصاصی1

1

1

حیدری

 

10-8

308

23/10/99

9

سه شنبه

20-18

202

3

2322

حقوق تجارت4(ورشکستگی)

تجارت3

1

1

میرزائی

 

14-12

308

25/10/99

9

سه شنبه

16-14

101

4

2323

اجرای احکام مدنی

-

1

1

اسکندری

 

10-8

308

30/10/99

9

چهارشنبه

18-16

102

5

2324

اصول فقه2

-

2

-

ملک زاده

سه شنبه

18-16

203

2/11/99

11

6

2325

ادله اثبات دعوی

آیین دادرسی مدنی3

1

1

میوند

 

12-10

308

27/10/99

11

چهارشنبه

20-18

102

ö قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم سال عادی رعایت سقف 14 واحد الزامی است. (12 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)

توجه: برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین نیم سال آخر، سقف مذکور به 18واحد افزایش می یابد. (16 واحد درسی + 2واحد کارورزی)

 öدانشجویانی که در مقطع قبلی درس تنظیم و جمعیت خانواده یا دانش خانواده را پاس ننموده اند، بایستی در دوره کارشناسی درس دانش خانواده را اخذ نمایند.

öدر انتخاب واحد رعایت پیش نیاز دروس الزامی می باشد. (سر فصل رشته ها در سایت مرکز موجود می باشد.)

öدانشجویانی که رشته کاردنی آنها غیر مرتبط می باشد، در صورتیکه در دروس جبرانی نمره قبولی اخذ ننمونده اند، به کارشناس آموزش مراجعه نمایند.

تذکر: درصورتیکه دانشجو در یک نیمسال، بیش ازحد مجاز انتخاب واحد و یا عدم رعایت پیشنیاز دروس داشته باشند، مرکز آموزش موظف است دربازه زمانی مشخص شده در تقویم آموزشی (بعد از زمان حذف و اضافه) نسبت به حذف دروس مازاد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه این عمل انجام نپذیرد دانش آموختگی دانشجو امکان پذیر نبوده و مسوولیت این امر بر عهده دانشجو می باشد.

 

 

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران - برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

رشته: تمامی رشته ها                مقطع:     کارشناسی         نظام آموزشی:  ترمی         ترم : سوم             گروه: پنجم   

ردیف

گروه درس

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

2326

حقوق مدنی7 (عقود معین2)

مدنی6

2

1

حسینی

 

10-8

304

21/10/99

9

سه شنبه

18-15

204

2

2327

حقوق جزای اختصاصی2(جرایم علیه اموال و مالکیت)

جزای اختصاصی1

1

1

پورتیمور

 

12-10

304

23/10/99

9

یکشنبه

20-18

203

3

2328

حقوق تجارت4(ورشکستگی)

تجارت3

1

1

میرزائی

 

12-10

304

25/10/99

9

سه شنبه

20-18

204

4

2329

اجرای احکام مدنی

-

1

1

قلعه نوی

 

10-8

304

30/10/99

9

یکشنبه

18-16

111

5

2330

اصول فقه2

-

2

-

ملک زاده

دوشنبه

18-16

204

2/11/99

11

6

2331

ادله اثبات دعوی

آیین دادرسی مدنی3

1

1

حسینی

 

10-8

304

27/10/99

11

دوشنبه

20-18

204

ö قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم سال عادی رعایت سقف 14 واحد الزامی است. (12 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)

توجه: برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین نیم سال آخر، سقف مذکور به 18واحد افزایش می یابد. (16 واحد درسی + 2واحد کارورزی)

öدانشجویانی که در مقطع قبلی درس تنظیم و جمعیت خانواده یا دانش خانواده را پاس ننموده اند، بایستی در دوره کارشناسی درس دانش خانواده را اخذ نمایند.

öدر انتخاب واحد رعایت پیش نیاز دروس الزامی می باشد. (سر فصل رشته ها در سایت مرکز موجود می باشد.)

öدانشجویانی که رشته کاردنی آنها غیر مرتبط می باشد، در صورتیکه در دروس جبرانی نمره قبولی اخذ ننمونده اند، به کارشناس آموزش مراجعه نمایند.

تذکر: درصورتیکه دانشجو در یک نیمسال، بیش ازحد مجاز انتخاب واحد و یا عدم رعایت پیشنیاز دروس داشته باشند، مرکز آموزش موظف است دربازه زمانی مشخص شده در تقویم آموزشی (بعد از زمان حذف و اضافه) نسبت به حذف دروس مازاد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه این عمل انجام نپذیرد دانش آموختگی دانشجو امکان پذیر نبوده و مسوولیت این امر بر عهده دانشجو می باشد.

 

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران -  برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

رشته: تمامی رشته ها                مقطع:     کارشناسی                  نظام آموزشی:  ترمی                  ترم : سوم             گروه: ششم   

ردیف

گروه درس

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

2332

حقوق مدنی7 (عقود معین2)

مدنی6

2

1

حسینی

 

10-8

308

21/10/99

9

یکشنبه

17-14

103

2

2333

حقوق جزای اختصاصی2(جرایم علیه اموال و مالکیت)

جزای اختصاصی1

1

1

نظرپور

 

12-10

308

23/10/99

9

شنبه

18-16

103

3

2334

حقوق تجارت4(ورشکستگی)

تجارت3

1

1

قلعه نوی

 

12-10

308

25/10/99

9

یکشنبه

20-18

103

4

2335

اجرای احکام مدنی

-

1

1

میوند

 

10-8

308

30/10/99

9

چهارشنبه

16-14

101

5

2336

اصول فقه2

-

2

-

حافظی

شنبه

20-18

102

2/11/99

11

6

2337

ادله اثبات دعوی

آیین دادرسی مدنی3

1

1

میوند

 

12-10

308

27/10/99

11

چهارشنبه

18-16

103

ö قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم سال عادی رعایت سقف 14 واحد الزامی است. (12 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)

توجه: برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین نیم سال آخر، سقف مذکور به 18واحد افزایش می یابد. (16 واحد درسی + 2واحد کارورزی)

öدانشجویانی که در مقطع قبلی درس تنظیم و جمعیت خانواده یا دانش خانواده را پاس ننموده اند، بایستی در دوره کارشناسی درس دانش خانواده را اخذ نمایند.

öدر انتخاب واحد رعایت پیش نیاز دروس الزامی می باشد. (سر فصل رشته ها در سایت مرکز موجود می باشد.)

öدانشجویانی که رشته کاردنی آنها غیر مرتبط می باشد، در صورتیکه در دروس جبرانی نمره قبولی اخذ ننمونده اند، به کارشناس آموزش مراجعه نمایند. 

 

جدول انتخاب واحد مقطع کارشناسی - حقوق ثبتی ترم4

 

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران - برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

رشته:      حقوق ثبتی          مقطع:     کارشناسی       نظام آموزشی:     ترمی          ترم :  چهارم           گروه:  اول

ردیف

گروه درس

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

2401

حقوق مدنی 8(شفعه،وصیت و ارث)

مدنی7

2

1

سیفی

 

10-8

301

20/10/99

9

یکشنبه

17-14

201

2

2402

حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)

جزای اختصاصی2

1

1

فضلی

 

10-8

301

1/11/99

9

شنبه

20-18

201

3

2403

حقوق ثبت اسناد2

-

1

1

محسنی

 

10-8

301

24/10/99

9

دوشنبه

18-16

201

4

2404

اسنادرسمی با حق استرداد

-

1

1

حنیفی

   

301

27/10/99

9

یکشنبه

19-17

201

5

2405

حقوق املاک پیشرفته

-

1

1

حنیفی

 

12-10

301

29/10/99

9

یکشنبه

14-12

201

6

2406

متون حقوقی

-

2

-

عزیزی

شنبه

18-16

201

22/10/99

9

ö قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم سال عادی رعایت سقف 14 واحد الزامی است. (12 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)

توجه: برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین نیم سال آخر، سقف مذکور به 18واحد افزایش می یابد. (16 واحد درسی + 2واحد کارورزی)

öدانشجویانی که در مقطع قبلی درس تنظیم و جمعیت خانواده یا دانش خانواده را پاس ننموده اند، بایستی در دوره کارشناسی درس دانش خانواده را اخذ نمایند.

öدر انتخاب واحد رعایت پیش نیاز دروس الزامی می باشد. (سر فصل رشته ها در سایت مرکز موجود می باشد.)

öدانشجویانی که رشته کاردنی آنها غیر مرتبط می باشد، در صورتیکه در دروس جبرانی نمره قبولی اخذ ننمونده اند، به کارشناس آموزش مراجعه نمایند.

تذکر: درصورتیکه دانشجو در یک نیمسال، بیش ازحد مجاز انتخاب واحد و یا عدم رعایت پیشنیاز دروس داشته باشند، مرکز آموزش موظف است دربازه زمانی مشخص شده در تقویم آموزشی (بعد از زمان حذف و اضافه) نسبت به حذف دروس مازاد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه این عمل انجام نپذیرد دانش آموختگی دانشجو امکان پذیر نبوده و مسوولیت این امر بر عهده دانشجو می باشد.

 

 

 

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران - برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

رشته:      حقوق ثبتی          مقطع:     کارشناسی       نظام آموزشی:     ترمی          ترم : چهارم                   گروه:  دوم

ردیف

گروه درس

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

2407

حقوق مدنی 8(شفعه،وصیت و ارث)

مدنی7

2

1

حسینی

یکشنبه

10-8

305

20/10/99

9

20-17

202

2

2408

حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)

جزای اختصاصی2

1

1

شریفی

یکشنبه

12-10

305

1/11/99

9

16-14

202

3

2409

حقوق ثبت اسناد2

-

1

1

حنیفی

 

10-8

305

24/10/99

9

شنبه

18-16

202

4

2410

اسنادرسمی با حق استرداد

-

1

1

حسینی

دوشنبه

16-12

305

27/10/99

9

یکشنبه

14-12

202

5

2411

متون حقوقی

-

2

-

عزیزی

شنبه

20-18

202

22/10/99

9

6

2412

حقوق املاک پیشرفته

-

1

1

محسنی

 

12-10

305

29/10/99

9

دوشنبه

20-18

201

ö قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم سال عادی رعایت سقف 14 واحد الزامی است. (12 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)

توجه: برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین نیم سال آخر، سقف مذکور به 18واحد افزایش می یابد. (16 واحد درسی + 2واحد کارورزی)

öدانشجویانی که در مقطع قبلی درس تنظیم و جمعیت خانواده یا دانش خانواده را پاس ننموده اند، بایستی در دوره کارشناسی درس دانش خانواده را اخذ نمایند.

öدر انتخاب واحد رعایت پیش نیاز دروس الزامی می باشد. (سر فصل رشته ها در سایت مرکز موجود می باشد.)

öدانشجویانی که رشته کاردنی آنها غیر مرتبط می باشد، در صورتیکه در دروس جبرانی نمره قبولی اخذ ننمونده اند، به کارشناس آموزش مراجعه نمایند.

تذکر: درصورتیکه دانشجو در یک نیمسال، بیش ازحد مجاز انتخاب واحد و یا عدم رعایت پیشنیاز دروس داشته باشند، مرکز آموزش موظف است دربازه زمانی مشخص شده در تقویم آموزشی (بعد از زمان حذف و اضافه) نسبت به حذف دروس مازاد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه این عمل انجام نپذیرد دانش آموختگی دانشجو امکان پذیر نبوده و مسوولیت این امر بر عهده دانشجو می باشد.

 

جدول انتخاب واحد مقطع کارشناسی - دستیار مدنی ترم4

 

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران - برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399 

رشته: دستیار قضایی در امور مدنی           مقطع:     کارشناسی               ترم :  چهارم                  

ردیف

گروه درس

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

مشترک با ثبتی

2401

حقوق مدنی 8(شفعه،وصیت و ارث) *

مدنی7

2

1

سیفی

     

20/10/99

9

یکشنبه

17-14

201

2

مشترک با ثبتی

2402

حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) *

جزای 2

1

1

فضلی

 

10-8

 

1/11/99

9

شنبه

20-18

201

3

مشترک با ثبتی

2406

متون حقوقی

-

2

-

عزیزی

شنبه

18-16

201

22/10/99

9

4

2413

حقوق ثبت کاربردی

-

-

1

ایران دوست

شنبه

16-15

201

24/10/99

9

5

2414

حقوق تامین اجتماعی

-

1

-

زرگری

یکشنبه

19-18

201

27/10/99

9

6

2415

داوری

-

-

1

زرگری

یکشنبه

20-19

201

29/10/99

9

7

2416

حقوق تطبیقی

-

1

-

زرگری

یکشنبه

18-17

201

2/11/99

9

ö قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم سال عادی رعایت سقف 14 واحد الزامی است. (12 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)

توجه: برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین نیم سال آخر، سقف مذکور به 18واحد افزایش می یابد. (16 واحد درسی + 2واحد کارورزی)

öدانشجویانی که در مقطع قبلی درس تنظیم و جمعیت خانواده یا دانش خانواده را پاس ننموده اند، بایستی در دوره کارشناسی درس دانش خانواده را اخذ نمایند.

öدر انتخاب واحد رعایت پیش نیاز دروس الزامی می باشد. (سر فصل رشته ها در سایت مرکز موجود می باشد.)

öدانشجویانی که رشته کاردنی آنها غیر مرتبط می باشد، در صورتیکه در دروس جبرانی نمره قبولی اخذ ننمونده اند، به کارشناس آموزش مراجعه نمایند.

تذکر: درصورتیکه دانشجو در یک نیمسال، بیش ازحد مجاز انتخاب واحد و یا عدم رعایت پیشنیاز دروس داشته باشند، مرکز آموزش موظف است دربازه زمانی مشخص شده در تقویم آموزشی (بعد از زمان حذف و اضافه) نسبت به حذف دروس مازاد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه این عمل انجام نپذیرد دانش آموختگی دانشجو امکان پذیر نبوده و مسوولیت این امر بر عهده دانشجو می باشد.

 

جدول انتخاب واحد مقطع کارشناسی - عمومی

 

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران - برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399 

     برنامه دروس عمومی               رشته: کلیه رشته های کارشناسی                      مقطع:     کارشناسی  

ردیف

گروه درس

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

2501

اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

2

-

سرگل زائی

سه شنبه

18-16

202

4/11/99

9

2

2502

انقلاب اسلامی ایران

2

-

کیاکجوری

دوشنبه

20-18

 

25/10/99

11

3

2503

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

-

رشیدیان

سه شنبه

20-18

201

1/11/99

11

4

2504

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

علی سعیدی

سه شنبه

16-14

203

30/10/99

11

 

جدول انتخاب واحد مقطع کارشناسی - مهارت ها

 مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران -  برنامه هفتگی نیمسال اول  1400-1399

برنامه دروس مهارت مشترک                      رشته: کلیه رشته های کارشناسی             مقطع:     کارشناسی    

ردیف

گروه درس

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

2601

اصول و فنون مذاکره

2

-

محامد

سه شنبه

18-16

203

20/10/99

11

2

2602

مدیریت کسب و کار و بهره وری

2

-

محامد

سه شنبه

20-18

203

22/10/99

11

3

2603

روانشناسی کار

2

-

       

23/10/99

14

4

2604

تحلیل هزینه و منفعت

2

-

بختیاری

چهارشنبه

18-16

201

23/10/99

14

 

 

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine