کاردانی حرفه ای ترمی:


کاردانی حرفه ای حقوق - شورای حل اختلاف اجرای دوره از مهر 93

کاردانی حرفه ای حقوق - ارشاد و معاضدت قضایی اجرای دوره از مهر 93

کاردانی حرفه ای حقوق - خدمات قضایی اجرای دوره از مهر 93

کاردانی حرفه ای حقوق - امور ضابطین قضایی اجرای دوره از مهر 93

کاردانی حرفه ای حقوق - ثبتی اجرای دوره از مهر 93

کاردانی حرفه ای حقوق - دستیاری قضایی اجرای دوره از مهر 93

 

 کارشناسی حرفه ای ترمی:


کارشناسی حرفه ای حقوق - ثبتی اجرای دوره از مهر 93

کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری اجرای دوره از مهر 93

کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی اجرای دوره از مهر 93

کارشناسی حرفه ای حقوق - دستیاری قضایی در امور کیفری اجرای دوره از مهر 93

کارشناسی حرفه ای حقوق - دستیاری قضایی در امور مدنی اجرای دوره از مهر 93

نظرات

Joomla templates by Joomlashine