مقطع کارشناسی - دروس کلیه رشته ها

 

  رشته: دروس کلیه رشته ها                                       مقطع:     کارشناسی                                     

 

ردیف

گروه درس

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

2003

حقوق مدنی7(عقود معین2)

حقوق مدنی6(عقود معین1)

2

1

قلعه نویی

یکشنبه

17-14

202

18/10/1400

9

دوشنبه

10-8

301

2

2004

حقوق مدنی 8(شفعه،وصیت و ارث)

حقوق مدنی7(عقود معین2)

2

1

قلعه نویی

یکشنبه

20-17

202

19/10/1400

9

دوشنبه

12-10

301

3

2005

حقوق مدنی 8(شفعه،وصیت و ارث)

حقوق مدنی7(عقود معین2)

2

1

سیفی

یکشنبه

20-17

203

19/10/1400

9

شنبه

12-10

302

4

2007

حقوق تجارت4(ورشکستگی)

حقوق تجارت3(اسناد تجاری)

1

1

قلعه نویی

یکشنبه

14-12

202

21/10/1400

9

پنج شنبه

12-10

301

5

2008

حقوق جزای اختصاصی1(جرایم علیه اشخاص و تمامیت معنوی)

-

2

1

فضلی مهماندوست

دوشنبه

18-15

201

22/10/1400

9

شنبه

12-10

301

6

2009

حقوق جزای اختصاصی2(جرایم علیه اموال و مالکیت)

حقوق جزای اختصاصی1(جرایم علیه اشخاص و تمامیت معنوی)

1

1

بهرامی

چهارشنبه

16-14

201

23/10/1400

9

شنبه

10-8

301

7

2010

حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)

حقوق جزای اختصاصی2(جرایم علیه اموال و مالکیت)

1

1

بهرامی

چهارشنبه

18-16

201

25/10/1400

9

یکشنبه

10-8

302

8

2011

حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)

حقوق جزای اختصاصی2(جرایم علیه اموال و مالکیت)

1

1

فضلی مهماندوست

دوشنبه

20-18

201

25/10/1400

9

یکشنبه

10-8

301

                       

9

2012

متون فقه3 (میراث)

-

2

-

اجاق

یکشنبه

14-12

201

26/10/1400

9

10

2014

حقوق بین الملل عمومی2

-

2

-

عزیزی مرادپور

شنبه

18-16

201

27/10/1400

9

11

2015

حقوق اساسی2

-

2

-

ایراندوست

شنبه

20-18

201

28/10/1400

9

12

2016

حقوق اداری2    

-

2

-

محسنی

چهارشنبه

18-16

201

29/10/1400

9

13

2017

اصول فقه2      

-

2

-

ملک زاده

چهارشنبه

14-12

201

30/10/1400

9

14

2018

ادله اثبات دعوی

آیین دادرسی مدنی3

1

1

میوند

سه شنبه

16-14

202

28/10/1400

14

سه شنبه

10-8

301

15

2019

اجرای احکام مدنی 

-

1

1

میوند

سه شنبه

14-12

202

29/10/1400

14

چهارشنبه

12-10

301

16

2020

متون حقوقی

-

2

-

عزیزی مرادپور

شنبه

20-18

201

20/10/1400

14

17

2021

حقوق املاک پیشرفته

-

1

1

ایراندوست

شنبه

18-16

201

22/10/1400

14

سه شنبه

12-10

301

18

2022

حقوق ثبت اسناد2   

-

1

1

محسنی

چهارشنبه

20-18

201

23/10/1400

14

چهارشنبه

10-8

301

19

2023

اسنادرسمی با حق استرداد  

-

-

2

صفرزاده

دوشنبه

20-18

202

26/10/1400

14

پنج شنبه

10-8

302

20

5001

کارورزی1

-

-

2

فضلی مهماندوست

-

-

-

-

-

21

5002

کارورزی2

کارورزی1

-

2

جلیلیان

-

-

-

-

-

22

5003

کارورزی2

کارورزی1

-

2

محدث شکوری

-

-

-

-

-

23

5004

کارورزی2

کارورزی1

-

2

محسنی

-

-

-

-

-

 
 

مقطع کاردانی- دروس کلیه رشته ها

 

رشته:  حقوق  تمامی رشته ها                 مقطع:       کاردانی                            ترم :  1-1400

                                                                                                                                                          

شماره گروه

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1400

بایسته های حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای عمومی3

2

-

بهرامی

دوشنبه

16-14

202

20/10/1400

9

1401

بایسته های حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای عمومی3

2

-

بهرامی

دوشنبه

18-16

202

20/10/1400

9

1402

حقوق مدنی 3

حقوق مدنی 2

2

1

فروزنده

چهارشنبه

18-15

202

18/10/1400

9

شنبه

10-8

303

1403

حقوق املاک مقدماتی

-

1

1

حنیفی

شنبه

18-16

202

23/10/1400

9

یکشنبه

10-8

303

1404

اجرای مفاد اسناد رسمی

-

1

1

صفرزاده

شنبه

20-18

202

26/10/1400

9

یکشنبه

12-10

302

1406

مسئولیت مدنی کارکنان دفاتر اسناد رسمی

-

1

-

پورتیمور

یکشنبه

18-17

202

27/10/1400

9

1407

تنظیم اسناد رسمی

-

1

1

میوند

سه شنبه

18-16

202

28/10/1400

9

دوشنبه

10-8

302

1408

آیین دادرسی مدنی 2

آیین دادرسی مدنی 1

1

1

فروزنده

چهارشنبه

20-18

202

29/10/1400

9

شنبه

12-10

303

1409

کلیات عقود معین و ارث

-

2

-

سیفی

یکشنبه

16-14

202

30/10/1400

9

1410

حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قرارداد)

-

2

-

میوند

سه شنبه

20-18

202

22/10/1400

9

1411

حقوق تجارت 2

حقوق تجارت 1

2

-

کناریوندی

یکشنبه

18-16

202

21/10/1400

9

 

رشته:  حقوق   تمامی رشته ها                       مقطع:       کاردانی                                 ترم :  1-1400

                                                                                                                                                             

شماره گروه

نام درس

پیشنیاز

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1412

حقوق جزای عمومی 3

حقوق جزای عمومی 2

1

1

پورتیمور

یکشنبه

20-18

202

25/10/1400

9

دوشنبه

12-10

302

1413

متون فقه 2

-

2

-

ملک زاده

سه شنبه

14-12

202

19/10/1400

9

7001

کارورزی 1

-

-

2

کناریوندی

-

-

-

-

-

7002

کارورزی 2

کارورزی 1

-

2

یعقوبی نژاد

-

-

-

-

-

7003

کارورزی 2

کارورزی 1

-

2

حنیفی

-

-

-

-

-

7004

کارورزی 2

کارورزی 1

-

2

فروتن

-

-

-

-

-

                       

 

     برنامه دروس عمومی                       رشته: کلیه رشته های کاردانی                مقطع: کاردانی                      ترم :  1-1400

 

ردیف

گروه درس

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

2001

زبان خارجی عمومی

3

-

نصرت زاده

چهارشنبه

18-15

202

22/10/1400

14

2

2002

فارسی

3

-

موسوی نصر

شنبه

16-13

201

23/10/1400

14

3

2003

اخلاق اسلامی

2

-

موسوی

سه شنبه

18-16

202

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

4

2004

دانش خانواده و جمعیت

2

-

اسدی

سه شنبه

16-14

202

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

5

2005

اندیشه اسلامی 1

2

-

سرگل زائی

سه شنبه

20-18

201

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

6

2006

تربیت بدنی (خواهران)

-

1

هاشمی

دوشنبه

12-10

سالن ورزش

18/10/1400

14

7

2007

تربیت بدنی (برادران)

-

1

کاتوزیان

سه شنبه

12-10

سالن ورزش

18/10/1400

14

 

برنامه دروس مهارت مشترک                      رشته: کلیه رشته های کاردانی                              مقطع: کاردانی                            ترم :  1-1400

                    

ردیف

گروه درس

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

1001

کارآفرینی

2

-

 هادیان

یکشنبه

20-18

202

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

2

1002

اخلاق حرفه ای

2

-

 لطفی

چهارشنبه

20-18

202

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

3

1003

خدمات الکترونیک

2

-

اکباتانی

یکشنبه

10-8

202

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

4

1004

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

-

اکباتانی

یکشنبه

12-10

202

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

 
 

دروس مهارت مشترک

 

 برنامه دروس مهارت مشترک                                           رشته: کلیه رشته های کارشناسی                              مقطع:     کارشناسی    

 

ردیف

گروه درس

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

4001

مدیریت کسب و کار و بهره وری

2

-

محامد

سه شنبه

18-16

201

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

2

4002

تحلیل هزینه و منفعت

2

-

بختیاری

سه شنبه

20-18

202

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

 

 

 

دروس عمومی

 

     برنامه دروس عمومی                                           رشته: کلیه رشته های کارشناسی                              مقطع:     کارشناسی

     

ردیف

گروه درس

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نظری

عملی

1

3001

اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

2

-

سرگل زائی

سه شنبه

18-16

201

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

2

3002

انقلاب اسلامی ایران

2

-

کیاکجوری

دوشنبه

18-16

201

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

3

3003

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

-

اشرفی

شنبه

20-18

202

27/10/1400

14

4

3004

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

سعیدی

شنبه

18-16

201

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

5

3005

ورزش1 (خانمها)

-

1

هاشمی

دوشنبه

10-8

سالن ورزش

18/10/1400

14

6

3006

ورزش1( آقایان)

-

1

کاتوزیان

سه شنبه

10-8

سالن ورزش

18/10/1400

14

 
 
 
 
 

نظرات

Joomla templates by Joomlashine