قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

2 دی 1394

متن خبر :

بخشنامه نحوه دریافت شهریه از دانشجویان انصرافی

 

مستند به بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی نحوه دریافت شهریه از دانشجویان انصرافی به شرح ذیل می باشد:

 

    1. درصورتعدممراجعهدانشجو پسازگذشتیکترم پودمانیابیشترومتعاقبآن،اعلامانصرافدانشجو،فقطیکشهریهثابتبابتحقانصرافازدانشجو اخذمیگردد.

 

   2. درصورتی کهدانشجو پسازخاتمهترمجاريوقبلازشروعترمآتیتاقبلازتاریخ

 

ثبتنامانصرافخودرااعلامنمایدشهریهايبابتانصرافتعلقنمیگیرد                    

                                                                                                                          اداری و مالی مرکز

 

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine