عید سعید غدیر خم

4bhjb0d6938f711ebi 800C4502 دی 1394

متن خبر :

بخشنامه نحوه دریافت شهریه از دانشجویان انصرافی

 

مستند به بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی نحوه دریافت شهریه از دانشجویان انصرافی به شرح ذیل می باشد:

 

    1. درصورتعدممراجعهدانشجو پسازگذشتیکترم پودمانیابیشترومتعاقبآن،اعلامانصرافدانشجو،فقطیکشهریهثابتبابتحقانصرافازدانشجو اخذمیگردد.

 

   2. درصورتی کهدانشجو پسازخاتمهترمجاريوقبلازشروعترمآتیتاقبلازتاریخ

 

ثبتنامانصرافخودرااعلامنمایدشهریهايبابتانصرافتعلقنمیگیرد                    

                                                                                                                          اداری و مالی مرکز

 

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine