فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه جامع علمی کاربردی اردیبهشت ماه 1398

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دروس معارف اسلامی از بین متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر برای تدریس
در این دانشگاه دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان تدریس ، در دو گروه، به ترتیب اولویت زیر ثبت نام به عمل می آید:

الف. دارای مجوز تدریس دروس معارف اسلامی صادره از کمیته های معارف استانی یا معاونت آموزشی و پژوهشی دفتر نهاد

ب. فاقد مجوز تدریس دروس معارف اسلامی و متقاضی اخذ مجوز تدریس دروس معارف اسلامی

تذکر 1: متقاضیان هر دو گروه الف و ب برای تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی، نیازمند اخذ کد مدرسی دانشگاه از طریق فرایند مربوط می باشند.

علاقه مندان برای اطلاع از عناوین دروس و سایر شرایط شرکت در فراخوان ضمن رعایت اولویت های پذیرش، میتوانند از 20 الی 31 اردیبهشت1398 به پرتال دانشگاه جام ع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت در این فراخوان هیچ گونه تعهد استخدامی و یا جذب برای این دانشگاه در پی نخواهد داشت و متقاضیانی که صلاحیت تدریس ایشان به تایید کمیته معارف اسلامی دانشگاه برسد؛ پس از صدور رأی هیأت اجرایی جذب دانشگاه و کد مدرسی، مجاز به همکهاری بها مراکهم آمهوزم علمی کاربردی استان انتخابی در فراخوان در قالب قرارداد حق التدریس خواهند بود.

اولویت های پذیرش : پذیرش متقاضیان به ترتیب اولویتهای زیر صورت می گیرد:

اولویت اول : متقاضیان گروه "الف": دارای شماره پرونده و مجوز تدریس قطعی( 3 یا 5 ساله( تدریس با تاریخ معتبر )مطابق جدول شماره 1)

اولویت دوم : متقاضیان گروه "الف " : دارای شماره پرونده و مجوز تدریس موقت1 ) ساله( تدریس با تاریخ معتبر)مطابق جدول شماره 1)

اولویت سوم: متقاضیان گروه "ب" فاقد مجوز تدریس دروس معارف اسلامی )متقاضی اخذ مجوز تدریس دروس معارف اسلامی به شرط داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این فراخوان(

تذکر مهم: در صورت عدم تامین مدرسان مورد نیاز از اولویت‌های 1 و2 ) متقاضیان گروه "الف"(متقاضیان اولویت 3 )متقاضیان گروه "ب"( برای طی مراحل تعیین صلاحیت علمی (در قالب مصاحبه) و صلاحیت عمومی مطابق مفاد این فراخوان دعوت خواهند شد.

 

تذکر 1 : بدیهی است متقاضیان گروه الف، نیز باید اطلاعات و مدارک لازم را مطابق زمانبندی اعلام شده (در فرایند)، در سامانه آموزشی دانشگاه سجاد به نشانی www.eduold.uast.ac.ir بارگذاری نمایند.
تذکر 2 : ثبت نام در فراخوان، هیچگونه تعهدی برای دانشگاه در دعوت از متقاضیان به مصاحبه یا همکاری در بر نخواهد داشت.

 

 پیوست 1

  

2- پیوست 2

 

3- پیوست 3

 

 

نظرات

Joomla templates by Joomlashine