توجه            آگهی مزایده               توجه

   مرکز آموزش علمی‌کاربردی کانون سردفتران و دفتر یاران درنظر دارد:

منافع حاصل از محل انتشارات را از 1398.01.15  به مدت ششماه از طریق برگزاری مزایده، به بالاترین مبلغ پیشنهاد شده، واگذارنماید.

   متقاضیان می‌توانند پاکت حاوی درخواست خود را، با ذکر مبلغ پیشهنادی و رزومۀ کاری مرتبط، حد اکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1397.12.25 به واحد امور مالی مرکز تحویل نمایند.

   پس از اعلام نتایج، برندۀ مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت 3 روز اداری نسبت به تنظیم قرارداد اقدام نماید.

توضیحات:

1-    تهیه و تأمین دستگاهها و لوازم مورد نیاز، بعهدۀ مستأجر می‌باشد.

2-    مکان انتشارات همان محل فعلی واقع در طبقۀ همکف مرکزاست.

3-    ساعات کاری این واحد برابر با ساعات کاری دانشگاه می‌باشد.

4-    هزینه‌های آب و برق به عهدۀ موجر و تلفن برعهدۀ مستأجر خواهدبود.

5-    متقاضیان می‌توانند در ساعات اداری از محل بازدید نمایند.

6-    قیمت محصولات ارائه شده بایستی زیر قیمت اتحادیه باشد.

 


 

   مرکز آموزش علمی‌کاربردی کانون سردفتران و دفتر یاران درنظردارد:

منافع حاصل از محل بوفه را از 1398.01.15 به مدت ششماه از طریق برگزاری مزایده، با تنظیم قرارداد، به بالاترین مبلغ پیشنهاد شده، واگذارنماید.

   متقاضیان می‌توانند پاکت حاوی درخواست خود را، با ذکر مبلغ پیشهنادی و رزومۀ کاری مرتبط، حد اکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  1397.12.25 به واحد امور مالی مرکز تحویل نمایند.

   پس از اعلام نتایج، برندۀ مزایده بایستی حداکثر ظرف 3 روز اداری نسبت به تنظیم قرارداد اقدام نماید.

توضیحات:

1-    تهیه و تأمین دستگاهها و لوازم مورد نیاز، مازاد بر موجودی‌های فعلی، بعهدۀ مستأجر می‌باشد.

2-    مکان بوفه همان محل فعلی، واقع در طبقۀ همکف مرکز، می‌باشد.

3-    ساعات کاری این واحد برابر با ساعات کاری دانشگاه‌است.

4-    هزینه‌های آب وبرق به عهدۀ موجر و تلفن برعهدۀ مستأجر خواهدبود.

5-    در ایام رمضان‌المبارک بوفه تعطیل بوده و اجاره‌ای دریافت نمی‌شود.

6-    قیمتهای مواد عرضه شده بایستی زیر قیمت بازارباشد.

7-    متقاضیان می‌توانند در ساعات اداری از محل بازدید نمایند.

 

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine