امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
جبرانی
ردیف   نام استاد   نام درس روز روز ساعت ساعت   تاریخ   شماره کلاس
1 نام استاد استاد عربی نام درس مقدمه علم حقوق روز پنجشنبه ساعت 9-18 تاریخ 2 آذر شماره کلاس 301
2 نام استاد استاد عربی نام درس آیین دادرسی مدنی1 روز پنجشنبه ساعت 9-18 تاریخ 9 آذر شماره کلاس 301
3 نام استاد استاد عربی نام درس حقوق مدنی1(اشخاص و حمایت از محجورین) روز چهارشنبه ساعت 12-13 تاریخ هر هفته شماره کلاس 203
4 نام استاد استاد عربی نام درس حقوق مدنی5(حقوق خانواده) روز شنبه ها ساعت 12-14 تاریخ هر هفته شماره کلاس 203
5 نام استاد استاد عربی نام درس آیین دادرسی مدنی3 روز شنبه ها ساعت 14-16 تاریخ هر هفته شماره کلاس 203
6 نام استاد استاد آذین نام درس کارآفرینی روز پنجشنبه ساعت 8-9 تاریخ هر هفته شماره کلاس 001
7 نام استاد استاد طالبیان نام درس حقوق مدنی5(حقوق خانواده) روز پنجشنبه ساعت 9-15 تاریخ 9 آذر شماره کلاس 207
8 نام استاد استاد طالبیان نام درس حقوق مدنی5(حقوق خانواده) روز پنجشنبه ساعت 9-15 تاریخ 2 آذر شماره کلاس 207
9 نام استاد استاد ناصرپور نام درس حقوق جزای عمومی1 روز دوشنبه ساعت 10-12 تاریخ 13 آذر شماره کلاس 205
10 نام استاد استاد ناصرپور نام درس بایسته های حقوق جزای اختصاصی روز دوشنبه ساعت 12-14 تاریخ 13 آذر شماره کلاس 205
11 نام استاد استاد ناصرپور نام درس آیین دادرسی کیفری2 روز شنبه ساعت 14-16 تاریخ 4 آذر شماره کلاس 208
12 نام استاد استاد هادیان نام درس کارآفرینی روز شنبه ساعت 13-15 تاریخ 4 آذر شماره کلاس 111
13 نام استاد استاد شجاع پور نام درس روشهای آماری روز چهارشنبه ساعت 13-15 تاریخ 8 آذر شماره کلاس 209
14 نام استاد استاد حمزه زاده نخجوانی نام درس زبان تخصصی دولتی روز شنبه ساعت 12-14 تاریخ 4 آذر شماره کلاس 205
15 نام استاد استاد حمزه زاده نخجوانی نام درس حسابداری ملی روز شنبه ساعت 14-16 تاریخ 4 آذر شماره کلاس 001
16 نام استاد استاد حمزه زاده نخجوانی نام درس حسابداری دولتی2 روز شنبه ساعت 16-18 تاریخ 4 آذر شماره کلاس 101

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine