حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی                                         حقوق ثبتی                                                   

کاردانی پودمانی حقوق قضایی                                          کاردانی حرفه ای پودمانی  حقوق ثبتی
کاردانی ترمی حقوق قضایی                                 
            کاردانی حرفه ای ترمی حقوق ثبتی

کارشناسی ناپیوسته ترمی حقوق                                       کارشناسی حرفه ای پودمانی و ترمی حقوق ثبتی

کارشناسی ناپیوسته پودمانی حقوق                                    کارشناسی حرفه ای ترمی حقوق ثبتی مهر 93

کاردانی حرفه ای ترمی حقوق ثبتی مهر 93

 

 *****************************************************************************************************

 

حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی                                               حقوق گرایش ارشاد در امور کیفری

کارشناسی حرفه ایحقوق گرایش ارشاد در امور مدنی                         کارشناسی حرفه ای حقوق گرایش ارشاد در امور کیفری

 

 

 *****************************************************************************************************

حقوق گرایش دستیاری قضایی در امور مدنی93                                           دستیاری قضایی در امور کیفری

کارشناسی حرفه ای دستیاری قضایی در امور مدنی                                        دستیاری قضایی در امور کیفری  

 

 

 *****************************************************************************************************

حقوق گرایش مددکاری قضایی

کارشناسی حرفه ای حقوق گرایش مددکاری قضایی

 

  • 1

نظرات

Joomla templates by Joomlashine