اندیشه اسلامی 1

 اندیشه اسلامی 1

download

 

 تعریف درس:

 هدف درس :

تبیین ضرورت پرداختن دانشجوی مسلمان به دین و مقولات دینی : 
تعمیق و گسترش اطلاعات و نقویت خداباوری و ایمان دانشجویان در
زمینه مباحث مربوط به خداشناسی و رستاخیز .

رئوس و ریز محتوا :

1.انسان و ایمان
   الف) نیازهای معنوی انسان
   ب) نقش ایمان مذهبی در زندگی انسان
   پ) عقل و ایمان
2. مفهوم خدا
   الف) برداشت های مختلف درباره خدا
    ب) خدا در ادیان ابراهیمی (یهود ، مسیحیت ، اسلام)
3. خدایابی
   الف) دل و شهود
  ب) عقل و استدلال
4. توحید و شرک
   الف) توحید ذاتی و صفاتی
   ب) توحید افعالی
   پ) توحید عبادی (توسل و شفاعت)
5. سایر اوصاف خداوند
   الف) عدل الهی
   ب) حکمت و قدرت
   پ) مسئله شرور
    ت) جبر و اختیار (قضا و قدر)
6. رستاخیزو جاودانگی
  الف) مرگ و برزخ
 ب) قیامت

منابع:

1. معارف اسلامی 1 ، محمد سعیدی مهر _ محسن جوادی ، دفتر نشر معارف .
2. معارف اسلامی 1 و 2 ، جمعی از نویسندگان ، انتشارات سمت .
3. معارف در آثار شهید مطهری ، دفتر نشر معارف .
منابع تکمیل

1. درامدی بر خداشناسی فلسفی  ، محسن جوادی ، قم ، معارف .
2. طبیعت و حکمت ، احمد دیلمی ، قم ، معارف .
3. فلسفه دین (خدا ، اختیار و شر) ، الوین پلانتینجا ، ترجمه و توضیح محمد سعیدی مهر ، قم ، طه .
4. نقد برهان ناپذیری وجود خدا ، عسکری سلیمانی امیری ، قم ، بوستان کتاب .
5. معارف قران (خداشناسی _ کیهان شناسی _ انسان شناسی) ، محمد تقی مصباح یزدی ، قم ، موسسه  
آموزشی و پژوهشی اما خمینی .
6. آیا خدایی هست ، ریچارد سویین برن ، ترجمه محمد جاودان ، قم ، دانشگاه مفید .
7. فلسفه دین در قرن بیستم ، چارلز تالیا فرو ، ترجمه انشاءالله رحمتی ، تهران ، دفتر پژوهش و نشر
سهروردی .
8. درامدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت ، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی ، قم ، طه .
9. حیات جاودانه (معاد شناسی) ، امیر دیوانی ، قم ، معارف .
10. مرگ و جاودانگی ، ترجمه سید محسن رضازاده ، تهران ، دفتر پژوهش و نشر سهروردی .
11. تبیین براهین اثبات خدا ، عبدالله جوادی آملی ، قم ، اسراء .
12. معارف اسلامی 1 ، (مبتنی بر روش فعال) ، رضا فیروزی ، قم ، انجمن معارف اسلامی ایران .
13. دین پژوهی (جلد دوم) ، ویراسته میرچاالیاده ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، تهران ، پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .
14. تصویری از بهشت و جهنم ، احمد حبیبیان ، تهران ، شرکت چاپ و نشر بین الملل

 

اندیشه اسلامی 2

 

اندیشه اسلامی 2download

 اهداف :

 گسترش آگاهی های دانشجویان در زمینه دین ، پیامبری ، اسلام ، امامت و ولایت .

 رئوس و ریزمحتوا :

 1. پیشینه دین و پیامبری

 تعریف دین و پیشینه آن در تاریخچ

 یهودیت و مسیحیت ، پیدایش و سرنوشت آنان 

 آشنایی با تورات و انجیل و مقایسه آن دو با قرآن 

 تاثیر حاکمیت مسیحیت بر جامعه غربی و مقایسه آن بر تاثیر اسلام در پیدایش اسلامی 

 2. اهداف ، ابعاد و قلمرو دین 

 ضرورت وحی و پیامبری برای سعادت معنوی و زندگی دنیایی

 عصمت پیامبران 

 نقش دین در زندگی دنیایی ( بررسی دیدگاههای اومانیزم سکولاریزم و لیبرالیزم و نظریه جامعیت دین ) 

 گوهر مشترک دین و راز تعدد ادیان و شرایع 

 رابطه علم و دین

 3. شناخت اسلام 

 قرآن وسنت 

 اعجاز قرآن 

 اعجاز سنت 

 محکمات و متشابهات

 عقل و جایگاه آن در شناخت دین 

 خاتمیت و پاسخگویی اسلام به نیازهای متغیر انسان 

 روش فهم دین ( تکامل پذیری ، فهم بشری ، قداست فهم دینی ، پلورالیزم دینی )

 4. امامت و ولایت 

 معنای امامت و ولایت 

 ابعاد و شئون امامت ( مرجعیت دینی ، ولایت سیاسی ، ولایت معنوی )

 عصمت امامان و ادامه نصب آنان 

 مهدویت 

 5. مرجعیت و ولایت در عصر غیبت 

 مرجعیت دینی در عصر غیبت 

 تاریخچه ولایت فقیه 

 مبنای مشروعیت حکومت دینی و اختیارات ولی فقیه 

 نصب ، عزل و نظارت بر ولی فقیه 

 منابع :

 منبع اصلی :

 1.معارف اسلامی 2 ، امیر دیوانی و علیرضا امینی دفتر نشر معارف

 2.معارف اسلامی 1 و 2 ، جمعی از نویسندگان ، سازمان سمت

3.معارف در آثار شهید مطهری ، دفتر نشر معارف

منبع پیشنهادی :

1.الهیات ، جعفر سبحانی ، قم ، امام صادق

 2.کلام اسلامی 1 . محمد سعیدی مهر ، قم ، طه 

 3.کلام اسلامی 2 ، محمد سعیدی مهر ، قم ، طه 

 4.مجموعه آثار شهید مطهری ، ( جلد چهارم ) ، شهید مطهری ، تهران صدرا 

 5.درآمدی بر کلام جدید ، محمد هادی صادقی ، قم ، طه و معارف

 6.جستارهایی در کلام جدید ، جمعی از نویسندگان ، تهران و قم ، سمت و دانشگاه قم 

 7.آموزش عقاید ، محمد تقی مصباح یزدی ، تهران ، سازمان تبلیغات 

 8.قلمرو دین ، عبد الحسین خسروپناه ، قم ، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی 

 9.فلسفه دین ، دکتر احمد بهشتی ، قم ، بوستان کتاب 

 10.پرسش های ابدی ، منصور شمس ، قم انجمن معارف اسلامی ایران

 

دانش خانواده و جمعيت

دانش خانواده و جمعيت

uast13.ir

 تعريف درس:

 هدف درس:

آشنايي دانشجويان با مباني و آموزه هاي بنيادين خانواده

 و مهارت هاي تشكيل ،تحكيم و تعالي نهادخانواده و تسهيل ازدواج جوانان

اهداف رفتاري:

   الف)دانشجويان بتوانند مفاهيم بنيادين را براساس آموزه هاي
ديني بيان بيان كنند.
   ب)دانشجويان با معيارهاي انتخاب همسر آشنا شوند
   پ)دانشجويان مهارت هاي موردنياز درتشكيل خانواده و نحوه رفتار با همسر وساير خويشاوندان را بدست آورند.
   ت)دانشجويان با مفاهيم بنيادين مباحث جمعيت آشنا شوند.
   ث)دانشجويان با فوائد فرزند آوري و آسيب هاي كاهش جمعيت درسطح ملي و تك فرزندي در ابعاد فردي و خانوادگي آشنا شوند.

رئوس و ریز محتوا:

1.تشكيل خانواده
   الف)اهميت و ضرورت ازدواج و تشكيل خانواده در اسلام
   ب)معيارهاي همسرگزيني
   پ)تسهيل لزدواج
   ت)تعييت خانواده
2.تحكيم خانواده
   الف)عوامل استحكام خانواده
   ب)مهارت هاي تحكيم خانواده
   پ)تقويت كاركرداي خانواده
   ت)نقش هاي اعضاي خانواده
3.تعاي خانواده
   الف)قواعد و اصول حاكم بر خانواده
   ب)حقوق و تكاليف اعضا خانواده
      - حقوق و مسئوليت هاي مالي زوجين در خانواده
      -حقوق و مسئوليت هاي غيرمالي زوجين درخانواده
   پ)رشد فضايل و كرامات اخلاقي
   ت)آداب و سبک زندگی اسلامی-ایرانی در خانواده
4.ایمن سازی خانواده
   الف)موضوع شناسی مسائل و مشکلات خانواده
   ب)عوامل تضعیف خانواده
   پ)ایمن سازی خانواده از آسیب ها و ترمیم خانواده های آسیب دیده
   ت)انحلال خانواده
     -طلاق:عوامل طلاق،پیامدهای طلاق و راهکارهای کاهش طلاق
     -سایر عوامل انحلال:فسخ(تدلیس،عیوب ...)
5.فرزند آوری و جمعیت
   الف)فرزند آوری و تربیت فرزند
      -اهمیت و فواید فرزند آوری
     -اخلاق و آداب بارداری و فرزند آوری
   ب)جمعیت
      -جمعیت و جمعیت شناسی
     -دیدگاه های جمعیتی با رویکرد ارتفای نرخ باروری
     -ناباروری و راه های درمان آن

منابع:

1.روانشناسی ازدواج و شکوه همسری،غلامعلی افروز،تهران،موسسه انتشارات دانشگاه تهران 1389
2.اخلاق خانواده،زهرا آیت اللهی،نشر معارف 1391
3.حقوق زن و خانواده،محمود حکمت نیا،نشر مرکز امور زنان و خانواده با مشارکت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390
4.درآمدی بر مطالعات جمعیتی،دیوید لوکاس و پاول میر،ترجمه حسین محمودیان،چاپ سوم،ویرایش دوم 1387

اخلاق اسلامی

 اخلاق اسلامی

اخلاق

 اهداف :

 آشنایی دانشجویان با مبانی و مفاهیم اخلاق اسلامی در حوزه فضایل

 و رذایل اخلاقی ، به مظور کسب فضیلت ها و پرهیز از رذیلت های اخلاقی .

 رئوس و ریز محتوا :

 1. کلیات 

 مفهوم ، اهمیت و جایگاه علم اخلاق اسلامی 

 تاریخچه علم اخلاق اسلامی 

 رویکردهای مختلف در علم اخلاق اسلامی 

 2. مبانی اخلاق اسلامی

 الف ) هدفمندی زندگی انسان 

 عوامل و موانع قرب

 مراتب و درجات قرب ه خدا

 ب ) خودشناسی

 ابعاد وجود انسانی ( بعد متعالی و مادی ) و جاودانگی او 

 آزادی و اختیار

 نقش عقیده و عمل در تکوین شخصیت انسان

 3. فضایل و رذایل اخلاقی

 در رابطه انسان با خدا ( معنویت و بندگی )

 در رابطه با خود ( اخلاق فردی )

 در رابطه با دیگران ( اخلاق اجتماعی ) 

 فضایل اخلاقی ؛ محبت به خدا و اولیای الهی ، توکل ، قناعت ، یاد مرگ ، تفکر ، اخلاص ، خوف و رجاء  ... 

 رذایل اخلاقی ؛ دنیا گرایی پیروزی از هوای نفس ، غرور ، خود فراموشی ، ریا ، آفات زبان ...

 منابع :

 منبع اصلی :

 1. مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث ، بخش پنجم ( اخلاق یا قوانین رفتاری ) ، رضا فرهادیان .

 2. اخلاق اسلامی ، احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی ، دفتر نشر معارف .

 3. اخلاق اسلامی ، محمد علی سادات ، تهران : سمت .

 4. اخلاق در قرآن ، محمد تقی مصباح یزدی ، قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .

 منبع پیشنهادی :

 1. مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث ، بخش پنجم ( اخلاق یا قوانین رفتاری ) ، رضا فرهادیان 

 2. مبانی اخلاق و تربیت اسلامی ، قادر فاضلی ، قم ، مهر ، 1370

 3. اخلاق و تربیت اسلامی ، محمد تقی رهبر و محمد حسن رحیمیان ، تهران ، سمت 1377 

 4. مراحل اخلاق در قرآن ، عبداله جوادی آملی ، قم ، اسراء 1379

 5. اخلاق ، سید عبداله شیر ، ترجمه محمد رضا جبارن ، قم ، هجرت ، 1378

 6. علم اخاق اسلامی ، ( ترجمه کتاب جامع السادات ) ، جلد 3 و 2 و 1 ، ترجمه دکتر سید جلال الدین مجتبوی ، تهران ، حکمت ، 1377

 7. پند جاوید ، محمد تقی مصباح یزدی ، قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره ) ، 1380

 8. راهیان کوی دوست ، ( شرح حدیث معراج ) ، محمد تقی مصباح یزدی ، قم ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره ) 1380

 9. ره توشه ، پندهای رسول اکرم ( ص ) به ابوذر ، جلد 1 و 2 ، محمد تقی مصباح یزدی ، قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره ) 1380 

 10 . بردرگاه دوست ، ( شرح فراز هایی از دعای افتتاح و ابوحمزه ثمالی ) . ( بخش سوم قسمت هفتم و هشتم ) . محمد تقی مصباح یزدی تحقیق و نگارش عباس قاسمیان ، قم ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره ) ، 1379

 11. تعلیم و تربیت در اسلام ، مرتضی مطهری ، تهران ، صدرا ، 1377

 12. شرح حدیث جنود عقل و جهل ، امام خمینی ، تهران ، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ، 1380 

 13. مکارم الاخلاق ، حسن بن الفضل الطبرسی ، بیروت ، دارالوفاق ، 1420

 14. مراحل اخلاق در قرآن ، عبداله جوادی آملی ، قم ، اسراء ، 1379

 15. مبادی اخلاق در قرآن ، عبداله جوادی آملی ، قم اسراء ، 1379

 

زبان خارجه

 زبان خارجی

 اهداف :download

 کسب مهارت در خواندن و درک مفاهیم متون خارجی به منظور 

آماده ساختن دانشجو برای فراگرفتن متون نیمه تخصصی .

 رئوس و ریز محتوا :

 مروری بر ساختارها و واژگان زبان در حد دوره دبیرستان ، خواندن 

متون مختلف درسطح 2500 واژه متداول-تاکید بر مهارت های یادگیری شامل :

 الف ) واژگان سازی 

 ب ) نگارش رئوس مطالب

 د ) معرفی و تمرین الگوهای پیچیده ساختاری در قالب متون نیمه تخصصی مربوطه به هر رشته .

 ه ) متون مختلف سریع خوانی

 و ) معرفی و تمرین الگوهای پیچیده ساختاری در قالب متون نیمه تخصصی مربوطه به هر رشته .

 ز ) شناخت و استفاده از واژگانه نمیه تخصصی در قالب متون مربوطه در سطح 3000 واژه به بالا .

 ح ) تمرین های ساده جهت معادل سازی واژگان نیمه تخصصی و برگردان جمله و بند به زبان فارسی .

 منابع :

 منبع اصلی :

 منبع پیشنهادی :

 

کارآفرینی

   

کارآفرینی 09 14 index

اهداف :

آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم کارآفرینی و آموزش مهارتی
 لازم برای تدوین برنامه کسب و کار

رئوس و ریزمحتوا :

1. اصول کارآفرینی و ویژگی های کارآفرینان

تعاریف - اهمیت و نقش کارآفرینی - فرآیند کار آفرینی ، خطرها ، ره آوردها و جذابیت های کارآفرینی - تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی کارآفرینی - صفات کارآفرینان - رویکرد های رفتاری کارآفرینی - انگیزه های کارآفرینی 

2. خلاقیت و نوآوری

تعریف خلاقیت - ضرورت و نقش خلاقیت - فرآیند خلاقیت - توسعه خلاقیت و موانع آن 

تکنیک ها و روشهای افزایش خلاقیت ( توفان مغزی ، توهم خلاق ، اسکمبر ، دلفی ، لینکنیکس و ... )

تعریف نوآوری - تفاوت نوآوری و خلاقیت - فرآیند نوآوری - سطوح نوآوری - انواع نوآوری

نظریه حل خلاق مسئله ( TRIZ ) 

3. مدیریت کسب و کار ( مدیریت واحدهای تجاری کوچک )

سازماندهی ؛ رهبری و سازماندهی یک کسب و کار - ساختار یک کسب و کار - نیروی انسانی و بهره وری کسب و کار 

مسائل حقوقی ؛ قوانین و مقررات تاسیس کسب و کار کوچک - انواع شرکتها و مسئولیت های هریک - مفاهیم ، حق انحصاری (patent) ، علامت تجاری (Trade Mark) و کپی رایت - آشنایی با مقررات واردات و صادرات 

امور مالی : آئین نامه ها و مقررات مالی - پشتیبانی مالی دولتی - نحوه کنترل های مالی و حسابداری

بازاریابی : آشنایی با عوامل مهم بازاریابی ( محصول ، محل ، قیمت ، توسعه آتی ) و نقش آن در استراژتی بازاریابی ، شناخت محیطهای رقابتی ( مشتری مداری ف کیفیت ، نوآوری ، خدمات ، سرعت و راحتی ) تبلیغات و ابزارهای آن 

روشهای تبدیل مشاغل کوچک به مشاغل بزرگ : تعامل با واسطه های تجاری ، سرمایه گذاریها ( همکاری های ) مشترک ، مجوزهای خارجی - امتیازها و موقعیت های بین المللی - تجارت متقابل - صادرات 

فن آوری اطلاعات (IT) و نقش آن در توسعه کسب و کار

4. فرهنگ کسب و کار 

باورها و هنجارهای غالب بر محیط کسب و کار موفق

راه کارهای توسعه فرهنگ کارآفرینی 

فرهنگ کار در ایران و سایر کشورها 

5. طرح کسب و کار (نمونه)

تعریف طرح تجاری

طرح تجاری یک صفحه ای 

کلیات طرح تجاری

جزئیات طرح تجاری - فرآیند ارزیابی طرح تجاری - توصیف شغل - طرح و پروژه بازاریابی - تولید تبلیغاتی - طرح مالی - طرح مدیریتی 

روش های اجرای درس :

1) جلسات کلاسی (Classroom Lcctures )

2) مطالعات موردی (Case Study Discussions )

3) استفاده از سخنرانان میهمان (Guest Speakers )

4) انجام یک پوژه با هدف بازاریابی یک سرویس یا محصول 

5) آماده سازی مرحله به مرحله یک طرح تجاری (Business Plan ) بوسیله تیم های دانشجویان که این طرح توسط یک پانل از سرمایه گذاران ، مشاوران و کارآفرینان بررسی خواهد شد ( Team Working )

منابع :

منبع اصلی :

1.  T.W.Zimmerer , N.M.Scarborough  '' Essentials of Entrepreneurship and Small Business Mangement '' , 4 Ed., 2004

2. R.D.Hisrich, M.P.Peters , '' Entrepreneurship '' , 4 Ed ., sep . 1997

3. D.F. Kuratko , R.m.Hodgetts , '' Entrepreneurship : Theory , Process , and Practice '' , 6 Ed., 2003

4. D.F kurtatko , R.V.Montagno , F.J. Sabatine , '' The Entrepreneurial Decision ''

5. R.M.Hodgetts , D.f.Kuratko , '' Effective Small Business Managment '' , 7 Ed.,2000 

6. D.F. Kuratko ,  H.P.Welsch. '' Strategic Entrepreneurial Growth '' , 2thd.Ed., 2003

7. M.H.morris , D.F kuratko , '' Corporate Entrepreneurship '' The break through E

8.  D.F.Kuratko ,  J.S.hornsby , F.j.Sabatine , '' The break through Experience : A guide to Corporate Entrepreneurship '' , 1999

 

تربیت بدنی 1

 

 تربیت بدنی 1

اهداف :

1. آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم و اهداف تربیت بدنی و 09 14 images
نقش و اثر آن در زندگی فردی و اجتماعی 

2. فراگرفتن شیوه های حفظ و نگهداری سلامت و تناسب بدن
 به منظور انجام وظایف فردی ، اجتماعی و شرعی 

3. فراگرفتن اصول حرکات بدنی ( علمی و نظری ) به منظور 
ایجاد تحرک و پویایی بیشتر در گذراندن اوقات فراغت و خود
آزمایی در طول زندگی 

رئوس و ریزمحتوا :

1. درس تربیت بدنی به طبع نظری است و دانشجویان در ضمن مشارکت در فعالیت های حرکتی و ورزشی با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

اصول و فلسفه تربیت بدنی از دیدگاه مکتب 

شناخت اوقات فراغت و نقش ورزش در این مورد 

آشنایی با برنامه ها و فعالیت های تقویتی و ورزشی 

اصول خودآزمایی جسمی و حرکتی 

منابع :

منبع اصلی :

منبع پیشنهادی :

تربیت بدنی 2

تربیت بدنی 2 

اهداف :

1. ایجاد فرصت مناسب ورزشی برای کسب تجارت فردی و گروهی برای وصول به اهداف

09 14 images

 تربیت بدنی و ورزش 

2. آشنایی و یادگیری فنون و مقررات یکی از ورزش های پایه 

3. آشنایی و یادگیری فنون و مقررات یکی از ورزش های گروهی یا انفرادی متداول در دانشگاه با توجه به امکانات موجود 

رئوس و ریز محتوا :

درس تربیت بدنی عمومی نظری _ عملی است ، دانشجویان در ضمن مشارکت در ورزش های پایه و گروهی و انفرادی با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

رفتار فردی و اجتماعی در محیط ورزش

موضوع ایمنی و بهداشت در محیط ورزش

رابطه ورزش با تغذیه  و افزایش یا کاهش وزن بدن

عوامل تهدید کننده قلب و عروق و رابطه آنها با ورزش 

فربهی و عوارض آن 

آشنایی با فنون و مقررات ورزشی 

دو و میدانی ريال ژیمناستیک ، شنا 

فوتبال ، والیبال ، بسکتبال ، هندبال ، تنیس روی میز ، بد مینتون ، کوهنوردی ، تنیس ، اسکی ، ورزش های رزمی و ...

منابع :

منبع اصلی :

منبع پیشنهادی :

 

زبان فارسی

 

uast13.ir

زبان فارسی 

اهداف :

تکمیل آموزش زبان فارسی دوره دبیرستان در حدی که دانشجوی کارشناسی یا فارغ التحصیل دوره کاردانی بتواند کتب فارسی مورد
 نیاز این سطح را بی غلط بخواند و مطالب مورد نیاز در این سطح را بی غلط بنویسد .

رئوس و ریزمحتوا :

درباره نویسندگی و ارزش و نقش نویسنده در جامعه 

برای نویسندگی چه باید کرد 

مشخصات یک نوشته خوب

مشخصات یک نویسنده خوب

نکته هایی در رسم الخط ( شیوه املای ) فارسی 

نشانه گذاری

یاددشت برداری در ضمن مطالعه 

گزارش نویسی ( موضوع گزارش ، دریافت کننده گزارش ، هدف از تهیه گزارش ... )

خلاصه نویسی ( شیوه های تلخیص )

شیوه تحقیق

الف) آشنایی با مراجع تحقیق

ب) نحوه استفاده از مراجع و مآخذ

مقاله نویسی ( طرز نوشتن مقاله ، انواع مقاله : ادبی ، علمی ، اجتماعی ... )

داستان نویسی ( شیوه قصه پردازی ، مقام ادبیات داستانی در جامعه ، موضوع داستان و طرح انواع آن )

فن ترجمه ( نقش ترجمه و تاثیر آن در ادبیات و فرهنگ ملل )

انواع نثر ( مرسل ، ساده ، مسجع ، مصنوع و فنی ، همراه با نمونه ها )

سبکهای ادبی :  فارسی ( خراسانی ، عراقی ، هندی ، اصفهانی ، دوره بازگشت ) 

خارجی (مشهورترین آنها ) : برخی اصطلاحات ادبی ( بدیهه ، ارتجال ، رکیک ، سهل ممتنع ، مجاز ... )

مختصری در دستور زبان فارسی ، شیوه تهیه و تنظیم پایان نامه ( استاد راهنما ، انتخاب موضوع ، تهیه و تنظیم رساله ، ...

منابع :

منبع اصلی :

منبع پیشنهادی :

 

تفسیر قرآن کریم

 

تفسیر موضوعی قرآن کریم 

 اهداف :

آشنایی با برخی مفاهیم زندگی ساز قرآن کریم در قالب نگرش موضوعی

رئوس و ریزمحتوا :

1. کلیات

2. قرآن چگونه کتابی است ؟

کلام خدا 

کتاب هدایت

3. روش فهم قرآن 

محکم و تشابه 

تفسیر و تاویل

4. نماز و تفسیر قرآن

تفسیر سوره حمد

تفسیر سوره توحید 

تفسیر سوره قدر

5. خدا در قران 

6. رابطه انسان و خدا

7. روابط اجتماعی در قرآن

8. سنت های الهی در قرآن 

9. بینش و اندیشه در قرآن

منابع :

منبع اصلی :

1. علوم قرآن ، محمد باقر سعیدی روشن 

2. تفسیر المیزان ، علامه سید محمد طباطبائی ، جلد 1 _5 _12 و 18 از دوره 20 جلدی ، چاپ جامعه مدرسین 

3. تفسیر موضوعی قرآن کریم ، عبدالله جوادی آملی ، جلد 1 ( قرآن در قرآن ) جلد 13 ( معرفت شناسی در قرآن ، جلد 14 ( صورت و سیرت انسان در قرآن ) ، جلد 15 ( حیات حقیقی انسان در قرآن ) .

4. تفسیر منشور جاوید ، جعفر سبحانی ، جلد 1 ( پیرامون مسائل اجتماعی و اخلاقی ) ، جلد 3 ( پیرامون اخلاقی و عرفانی ) .

5. جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ، محمد تقی مصباح یزدی

6. انسان و ایمان ، مرتضی مطهری 

7. خانواده در قرآن ، احمد بهشتیچ

 

  • 1

نظرات

Joomla templates by Joomlashine