قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اندیشه اسلامی 1

 اندیشه اسلامی 1

download

 

 تعریف درس:

 هدف درس :

تبیین ضرورت پرداختن دانشجوی مسلمان به دین و مقولات دینی : 
تعمیق و گسترش اطلاعات و نقویت خداباوری و ایمان دانشجویان در
زمینه مباحث مربوط به خداشناسی و رستاخیز .

رئوس و ریز محتوا :

1.انسان و ایمان
   الف) نیازهای معنوی انسان
   ب) نقش ایمان مذهبی در زندگی انسان
   پ) عقل و ایمان
2. مفهوم خدا
   الف) برداشت های مختلف درباره خدا
    ب) خدا در ادیان ابراهیمی (یهود ، مسیحیت ، اسلام)
3. خدایابی
   الف) دل و شهود
  ب) عقل و استدلال
4. توحید و شرک
   الف) توحید ذاتی و صفاتی
   ب) توحید افعالی
   پ) توحید عبادی (توسل و شفاعت)
5. سایر اوصاف خداوند
   الف) عدل الهی
   ب) حکمت و قدرت
   پ) مسئله شرور
    ت) جبر و اختیار (قضا و قدر)
6. رستاخیزو جاودانگی
  الف) مرگ و برزخ
 ب) قیامت

منابع:

1. معارف اسلامی 1 ، محمد سعیدی مهر _ محسن جوادی ، دفتر نشر معارف .
2. معارف اسلامی 1 و 2 ، جمعی از نویسندگان ، انتشارات سمت .
3. معارف در آثار شهید مطهری ، دفتر نشر معارف .
منابع تکمیل

1. درامدی بر خداشناسی فلسفی  ، محسن جوادی ، قم ، معارف .
2. طبیعت و حکمت ، احمد دیلمی ، قم ، معارف .
3. فلسفه دین (خدا ، اختیار و شر) ، الوین پلانتینجا ، ترجمه و توضیح محمد سعیدی مهر ، قم ، طه .
4. نقد برهان ناپذیری وجود خدا ، عسکری سلیمانی امیری ، قم ، بوستان کتاب .
5. معارف قران (خداشناسی _ کیهان شناسی _ انسان شناسی) ، محمد تقی مصباح یزدی ، قم ، موسسه  
آموزشی و پژوهشی اما خمینی .
6. آیا خدایی هست ، ریچارد سویین برن ، ترجمه محمد جاودان ، قم ، دانشگاه مفید .
7. فلسفه دین در قرن بیستم ، چارلز تالیا فرو ، ترجمه انشاءالله رحمتی ، تهران ، دفتر پژوهش و نشر
سهروردی .
8. درامدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت ، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی ، قم ، طه .
9. حیات جاودانه (معاد شناسی) ، امیر دیوانی ، قم ، معارف .
10. مرگ و جاودانگی ، ترجمه سید محسن رضازاده ، تهران ، دفتر پژوهش و نشر سهروردی .
11. تبیین براهین اثبات خدا ، عبدالله جوادی آملی ، قم ، اسراء .
12. معارف اسلامی 1 ، (مبتنی بر روش فعال) ، رضا فیروزی ، قم ، انجمن معارف اسلامی ایران .
13. دین پژوهی (جلد دوم) ، ویراسته میرچاالیاده ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، تهران ، پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .
14. تصویری از بهشت و جهنم ، احمد حبیبیان ، تهران ، شرکت چاپ و نشر بین الملل

 

اندیشه اسلامی 2

 

اندیشه اسلامی 2download

 اهداف :

 گسترش آگاهی های دانشجویان در زمینه دین ، پیامبری ، اسلام ، امامت و ولایت .

 رئوس و ریزمحتوا :

 1. پیشینه دین و پیامبری

 تعریف دین و پیشینه آن در تاریخچ

 یهودیت و مسیحیت ، پیدایش و سرنوشت آنان 

 آشنایی با تورات و انجیل و مقایسه آن دو با قرآن 

 تاثیر حاکمیت مسیحیت بر جامعه غربی و مقایسه آن بر تاثیر اسلام در پیدایش اسلامی 

 2. اهداف ، ابعاد و قلمرو دین 

 ضرورت وحی و پیامبری برای سعادت معنوی و زندگی دنیایی

 عصمت پیامبران 

 نقش دین در زندگی دنیایی ( بررسی دیدگاههای اومانیزم سکولاریزم و لیبرالیزم و نظریه جامعیت دین ) 

 گوهر مشترک دین و راز تعدد ادیان و شرایع 

 رابطه علم و دین

 3. شناخت اسلام 

 قرآن وسنت 

 اعجاز قرآن 

 اعجاز سنت 

 محکمات و متشابهات

 عقل و جایگاه آن در شناخت دین 

 خاتمیت و پاسخگویی اسلام به نیازهای متغیر انسان 

 روش فهم دین ( تکامل پذیری ، فهم بشری ، قداست فهم دینی ، پلورالیزم دینی )

 4. امامت و ولایت 

 معنای امامت و ولایت 

 ابعاد و شئون امامت ( مرجعیت دینی ، ولایت سیاسی ، ولایت معنوی )

 عصمت امامان و ادامه نصب آنان 

 مهدویت 

 5. مرجعیت و ولایت در عصر غیبت 

 مرجعیت دینی در عصر غیبت 

 تاریخچه ولایت فقیه 

 مبنای مشروعیت حکومت دینی و اختیارات ولی فقیه 

 نصب ، عزل و نظارت بر ولی فقیه 

 منابع :

 منبع اصلی :

 1.معارف اسلامی 2 ، امیر دیوانی و علیرضا امینی دفتر نشر معارف

 2.معارف اسلامی 1 و 2 ، جمعی از نویسندگان ، سازمان سمت

3.معارف در آثار شهید مطهری ، دفتر نشر معارف

منبع پیشنهادی :

1.الهیات ، جعفر سبحانی ، قم ، امام صادق

 2.کلام اسلامی 1 . محمد سعیدی مهر ، قم ، طه 

 3.کلام اسلامی 2 ، محمد سعیدی مهر ، قم ، طه 

 4.مجموعه آثار شهید مطهری ، ( جلد چهارم ) ، شهید مطهری ، تهران صدرا 

 5.درآمدی بر کلام جدید ، محمد هادی صادقی ، قم ، طه و معارف

 6.جستارهایی در کلام جدید ، جمعی از نویسندگان ، تهران و قم ، سمت و دانشگاه قم 

 7.آموزش عقاید ، محمد تقی مصباح یزدی ، تهران ، سازمان تبلیغات 

 8.قلمرو دین ، عبد الحسین خسروپناه ، قم ، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی 

 9.فلسفه دین ، دکتر احمد بهشتی ، قم ، بوستان کتاب 

 10.پرسش های ابدی ، منصور شمس ، قم انجمن معارف اسلامی ایران

 

دانش خانواده و جمعيت

دانش خانواده و جمعيت

uast13.ir

 تعريف درس:

 هدف درس:

آشنايي دانشجويان با مباني و آموزه هاي بنيادين خانواده

 و مهارت هاي تشكيل ،تحكيم و تعالي نهادخانواده و تسهيل ازدواج جوانان

اهداف رفتاري:

   الف)دانشجويان بتوانند مفاهيم بنيادين را براساس آموزه هاي
ديني بيان بيان كنند.
   ب)دانشجويان با معيارهاي انتخاب همسر آشنا شوند
   پ)دانشجويان مهارت هاي موردنياز درتشكيل خانواده و نحوه رفتار با همسر وساير خويشاوندان را بدست آورند.
   ت)دانشجويان با مفاهيم بنيادين مباحث جمعيت آشنا شوند.
   ث)دانشجويان با فوائد فرزند آوري و آسيب هاي كاهش جمعيت درسطح ملي و تك فرزندي در ابعاد فردي و خانوادگي آشنا شوند.

رئوس و ریز محتوا:

1.تشكيل خانواده
   الف)اهميت و ضرورت ازدواج و تشكيل خانواده در اسلام
   ب)معيارهاي همسرگزيني
   پ)تسهيل لزدواج
   ت)تعييت خانواده
2.تحكيم خانواده
   الف)عوامل استحكام خانواده
   ب)مهارت هاي تحكيم خانواده
   پ)تقويت كاركرداي خانواده
   ت)نقش هاي اعضاي خانواده
3.تعاي خانواده
   الف)قواعد و اصول حاكم بر خانواده
   ب)حقوق و تكاليف اعضا خانواده
      - حقوق و مسئوليت هاي مالي زوجين در خانواده
      -حقوق و مسئوليت هاي غيرمالي زوجين درخانواده
   پ)رشد فضايل و كرامات اخلاقي
   ت)آداب و سبک زندگی اسلامی-ایرانی در خانواده
4.ایمن سازی خانواده
   الف)موضوع شناسی مسائل و مشکلات خانواده
   ب)عوامل تضعیف خانواده
   پ)ایمن سازی خانواده از آسیب ها و ترمیم خانواده های آسیب دیده
   ت)انحلال خانواده
     -طلاق:عوامل طلاق،پیامدهای طلاق و راهکارهای کاهش طلاق
     -سایر عوامل انحلال:فسخ(تدلیس،عیوب ...)
5.فرزند آوری و جمعیت
   الف)فرزند آوری و تربیت فرزند
      -اهمیت و فواید فرزند آوری
     -اخلاق و آداب بارداری و فرزند آوری
   ب)جمعیت
      -جمعیت و جمعیت شناسی
     -دیدگاه های جمعیتی با رویکرد ارتفای نرخ باروری
     -ناباروری و راه های درمان آن

منابع:

1.روانشناسی ازدواج و شکوه همسری،غلامعلی افروز،تهران،موسسه انتشارات دانشگاه تهران 1389
2.اخلاق خانواده،زهرا آیت اللهی،نشر معارف 1391
3.حقوق زن و خانواده،محمود حکمت نیا،نشر مرکز امور زنان و خانواده با مشارکت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390
4.درآمدی بر مطالعات جمعیتی،دیوید لوکاس و پاول میر،ترجمه حسین محمودیان،چاپ سوم،ویرایش دوم 1387

اخلاق اسلامی

 اخلاق اسلامی

اخلاق

 اهداف :

 آشنایی دانشجویان با مبانی و مفاهیم اخلاق اسلامی در حوزه فضایل

 و رذایل اخلاقی ، به مظور کسب فضیلت ها و پرهیز از رذیلت های اخلاقی .

 رئوس و ریز محتوا :

 1. کلیات 

 مفهوم ، اهمیت و جایگاه علم اخلاق اسلامی 

 تاریخچه علم اخلاق اسلامی 

 رویکردهای مختلف در علم اخلاق اسلامی 

 2. مبانی اخلاق اسلامی

 الف ) هدفمندی زندگی انسان 

 عوامل و موانع قرب

 مراتب و درجات قرب ه خدا

 ب ) خودشناسی

 ابعاد وجود انسانی ( بعد متعالی و مادی ) و جاودانگی او 

 آزادی و اختیار

 نقش عقیده و عمل در تکوین شخصیت انسان

 3. فضایل و رذایل اخلاقی

 در رابطه انسان با خدا ( معنویت و بندگی )

 در رابطه با خود ( اخلاق فردی )

 در رابطه با دیگران ( اخلاق اجتماعی ) 

 فضایل اخلاقی ؛ محبت به خدا و اولیای الهی ، توکل ، قناعت ، یاد مرگ ، تفکر ، اخلاص ، خوف و رجاء  ... 

 رذایل اخلاقی ؛ دنیا گرایی پیروزی از هوای نفس ، غرور ، خود فراموشی ، ریا ، آفات زبان ...

 منابع :

 منبع اصلی :

 1. مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث ، بخش پنجم ( اخلاق یا قوانین رفتاری ) ، رضا فرهادیان .

 2. اخلاق اسلامی ، احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی ، دفتر نشر معارف .

 3. اخلاق اسلامی ، محمد علی سادات ، تهران : سمت .

 4. اخلاق در قرآن ، محمد تقی مصباح یزدی ، قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .

 منبع پیشنهادی :

 1. مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث ، بخش پنجم ( اخلاق یا قوانین رفتاری ) ، رضا فرهادیان 

 2. مبانی اخلاق و تربیت اسلامی ، قادر فاضلی ، قم ، مهر ، 1370

 3. اخلاق و تربیت اسلامی ، محمد تقی رهبر و محمد حسن رحیمیان ، تهران ، سمت 1377 

 4. مراحل اخلاق در قرآن ، عبداله جوادی آملی ، قم ، اسراء 1379

 5. اخلاق ، سید عبداله شیر ، ترجمه محمد رضا جبارن ، قم ، هجرت ، 1378

 6. علم اخاق اسلامی ، ( ترجمه کتاب جامع السادات ) ، جلد 3 و 2 و 1 ، ترجمه دکتر سید جلال الدین مجتبوی ، تهران ، حکمت ، 1377

 7. پند جاوید ، محمد تقی مصباح یزدی ، قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره ) ، 1380

 8. راهیان کوی دوست ، ( شرح حدیث معراج ) ، محمد تقی مصباح یزدی ، قم ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره ) 1380

 9. ره توشه ، پندهای رسول اکرم ( ص ) به ابوذر ، جلد 1 و 2 ، محمد تقی مصباح یزدی ، قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره ) 1380 

 10 . بردرگاه دوست ، ( شرح فراز هایی از دعای افتتاح و ابوحمزه ثمالی ) . ( بخش سوم قسمت هفتم و هشتم ) . محمد تقی مصباح یزدی تحقیق و نگارش عباس قاسمیان ، قم ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره ) ، 1379

 11. تعلیم و تربیت در اسلام ، مرتضی مطهری ، تهران ، صدرا ، 1377

 12. شرح حدیث جنود عقل و جهل ، امام خمینی ، تهران ، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ، 1380 

 13. مکارم الاخلاق ، حسن بن الفضل الطبرسی ، بیروت ، دارالوفاق ، 1420

 14. مراحل اخلاق در قرآن ، عبداله جوادی آملی ، قم ، اسراء ، 1379

 15. مبادی اخلاق در قرآن ، عبداله جوادی آملی ، قم اسراء ، 1379

 

زبان خارجه

 زبان خارجی

 اهداف :download

 کسب مهارت در خواندن و درک مفاهیم متون خارجی به منظور 

آماده ساختن دانشجو برای فراگرفتن متون نیمه تخصصی .

 رئوس و ریز محتوا :

 مروری بر ساختارها و واژگان زبان در حد دوره دبیرستان ، خواندن 

متون مختلف درسطح 2500 واژه متداول-تاکید بر مهارت های یادگیری شامل :

 الف ) واژگان سازی 

 ب ) نگارش رئوس مطالب

 د ) معرفی و تمرین الگوهای پیچیده ساختاری در قالب متون نیمه تخصصی مربوطه به هر رشته .

 ه ) متون مختلف سریع خوانی

 و ) معرفی و تمرین الگوهای پیچیده ساختاری در قالب متون نیمه تخصصی مربوطه به هر رشته .

 ز ) شناخت و استفاده از واژگانه نمیه تخصصی در قالب متون مربوطه در سطح 3000 واژه به بالا .

 ح ) تمرین های ساده جهت معادل سازی واژگان نیمه تخصصی و برگردان جمله و بند به زبان فارسی .

 منابع :

 منبع اصلی :

 منبع پیشنهادی :

 

کارآفرینی

   

کارآفرینی 09 14 index

اهداف :

آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم کارآفرینی و آموزش مهارتی
 لازم برای تدوین برنامه کسب و کار

رئوس و ریزمحتوا :

1. اصول کارآفرینی و ویژگی های کارآفرینان

تعاریف - اهمیت و نقش کارآفرینی - فرآیند کار آفرینی ، خطرها ، ره آوردها و جذابیت های کارآفرینی - تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی کارآفرینی - صفات کارآفرینان - رویکرد های رفتاری کارآفرینی - انگیزه های کارآفرینی 

2. خلاقیت و نوآوری

تعریف خلاقیت - ضرورت و نقش خلاقیت - فرآیند خلاقیت - توسعه خلاقیت و موانع آن 

تکنیک ها و روشهای افزایش خلاقیت ( توفان مغزی ، توهم خلاق ، اسکمبر ، دلفی ، لینکنیکس و ... )

تعریف نوآوری - تفاوت نوآوری و خلاقیت - فرآیند نوآوری - سطوح نوآوری - انواع نوآوری

نظریه حل خلاق مسئله ( TRIZ ) 

3. مدیریت کسب و کار ( مدیریت واحدهای تجاری کوچک )

سازماندهی ؛ رهبری و سازماندهی یک کسب و کار - ساختار یک کسب و کار - نیروی انسانی و بهره وری کسب و کار 

مسائل حقوقی ؛ قوانین و مقررات تاسیس کسب و کار کوچک - انواع شرکتها و مسئولیت های هریک - مفاهیم ، حق انحصاری (patent) ، علامت تجاری (Trade Mark) و کپی رایت - آشنایی با مقررات واردات و صادرات 

امور مالی : آئین نامه ها و مقررات مالی - پشتیبانی مالی دولتی - نحوه کنترل های مالی و حسابداری

بازاریابی : آشنایی با عوامل مهم بازاریابی ( محصول ، محل ، قیمت ، توسعه آتی ) و نقش آن در استراژتی بازاریابی ، شناخت محیطهای رقابتی ( مشتری مداری ف کیفیت ، نوآوری ، خدمات ، سرعت و راحتی ) تبلیغات و ابزارهای آن 

روشهای تبدیل مشاغل کوچک به مشاغل بزرگ : تعامل با واسطه های تجاری ، سرمایه گذاریها ( همکاری های ) مشترک ، مجوزهای خارجی - امتیازها و موقعیت های بین المللی - تجارت متقابل - صادرات 

فن آوری اطلاعات (IT) و نقش آن در توسعه کسب و کار

4. فرهنگ کسب و کار 

باورها و هنجارهای غالب بر محیط کسب و کار موفق

راه کارهای توسعه فرهنگ کارآفرینی 

فرهنگ کار در ایران و سایر کشورها 

5. طرح کسب و کار (نمونه)

تعریف طرح تجاری

طرح تجاری یک صفحه ای 

کلیات طرح تجاری

جزئیات طرح تجاری - فرآیند ارزیابی طرح تجاری - توصیف شغل - طرح و پروژه بازاریابی - تولید تبلیغاتی - طرح مالی - طرح مدیریتی 

روش های اجرای درس :

1) جلسات کلاسی (Classroom Lcctures )

2) مطالعات موردی (Case Study Discussions )

3) استفاده از سخنرانان میهمان (Guest Speakers )

4) انجام یک پوژه با هدف بازاریابی یک سرویس یا محصول 

5) آماده سازی مرحله به مرحله یک طرح تجاری (Business Plan ) بوسیله تیم های دانشجویان که این طرح توسط یک پانل از سرمایه گذاران ، مشاوران و کارآفرینان بررسی خواهد شد ( Team Working )

منابع :

منبع اصلی :

1.  T.W.Zimmerer , N.M.Scarborough  '' Essentials of Entrepreneurship and Small Business Mangement '' , 4 Ed., 2004

2. R.D.Hisrich, M.P.Peters , '' Entrepreneurship '' , 4 Ed ., sep . 1997

3. D.F. Kuratko , R.m.Hodgetts , '' Entrepreneurship : Theory , Process , and Practice '' , 6 Ed., 2003

4. D.F kurtatko , R.V.Montagno , F.J. Sabatine , '' The Entrepreneurial Decision ''

5. R.M.Hodgetts , D.f.Kuratko , '' Effective Small Business Managment '' , 7 Ed.,2000 

6. D.F. Kuratko ,  H.P.Welsch. '' Strategic Entrepreneurial Growth '' , 2thd.Ed., 2003

7. M.H.morris , D.F kuratko , '' Corporate Entrepreneurship '' The break through E

8.  D.F.Kuratko ,  J.S.hornsby , F.j.Sabatine , '' The break through Experience : A guide to Corporate Entrepreneurship '' , 1999

 

تربیت بدنی 1

 

 تربیت بدنی 1

اهداف :

1. آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم و اهداف تربیت بدنی و 09 14 images
نقش و اثر آن در زندگی فردی و اجتماعی 

2. فراگرفتن شیوه های حفظ و نگهداری سلامت و تناسب بدن
 به منظور انجام وظایف فردی ، اجتماعی و شرعی 

3. فراگرفتن اصول حرکات بدنی ( علمی و نظری ) به منظور 
ایجاد تحرک و پویایی بیشتر در گذراندن اوقات فراغت و خود
آزمایی در طول زندگی 

رئوس و ریزمحتوا :

1. درس تربیت بدنی به طبع نظری است و دانشجویان در ضمن مشارکت در فعالیت های حرکتی و ورزشی با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

اصول و فلسفه تربیت بدنی از دیدگاه مکتب 

شناخت اوقات فراغت و نقش ورزش در این مورد 

آشنایی با برنامه ها و فعالیت های تقویتی و ورزشی 

اصول خودآزمایی جسمی و حرکتی 

منابع :

منبع اصلی :

منبع پیشنهادی :

تربیت بدنی 2

تربیت بدنی 2 

اهداف :

1. ایجاد فرصت مناسب ورزشی برای کسب تجارت فردی و گروهی برای وصول به اهداف

09 14 images

 تربیت بدنی و ورزش 

2. آشنایی و یادگیری فنون و مقررات یکی از ورزش های پایه 

3. آشنایی و یادگیری فنون و مقررات یکی از ورزش های گروهی یا انفرادی متداول در دانشگاه با توجه به امکانات موجود 

رئوس و ریز محتوا :

درس تربیت بدنی عمومی نظری _ عملی است ، دانشجویان در ضمن مشارکت در ورزش های پایه و گروهی و انفرادی با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

رفتار فردی و اجتماعی در محیط ورزش

موضوع ایمنی و بهداشت در محیط ورزش

رابطه ورزش با تغذیه  و افزایش یا کاهش وزن بدن

عوامل تهدید کننده قلب و عروق و رابطه آنها با ورزش 

فربهی و عوارض آن 

آشنایی با فنون و مقررات ورزشی 

دو و میدانی ريال ژیمناستیک ، شنا 

فوتبال ، والیبال ، بسکتبال ، هندبال ، تنیس روی میز ، بد مینتون ، کوهنوردی ، تنیس ، اسکی ، ورزش های رزمی و ...

منابع :

منبع اصلی :

منبع پیشنهادی :

 

زبان فارسی

 

uast13.ir

زبان فارسی 

اهداف :

تکمیل آموزش زبان فارسی دوره دبیرستان در حدی که دانشجوی کارشناسی یا فارغ التحصیل دوره کاردانی بتواند کتب فارسی مورد
 نیاز این سطح را بی غلط بخواند و مطالب مورد نیاز در این سطح را بی غلط بنویسد .

رئوس و ریزمحتوا :

درباره نویسندگی و ارزش و نقش نویسنده در جامعه 

برای نویسندگی چه باید کرد 

مشخصات یک نوشته خوب

مشخصات یک نویسنده خوب

نکته هایی در رسم الخط ( شیوه املای ) فارسی 

نشانه گذاری

یاددشت برداری در ضمن مطالعه 

گزارش نویسی ( موضوع گزارش ، دریافت کننده گزارش ، هدف از تهیه گزارش ... )

خلاصه نویسی ( شیوه های تلخیص )

شیوه تحقیق

الف) آشنایی با مراجع تحقیق

ب) نحوه استفاده از مراجع و مآخذ

مقاله نویسی ( طرز نوشتن مقاله ، انواع مقاله : ادبی ، علمی ، اجتماعی ... )

داستان نویسی ( شیوه قصه پردازی ، مقام ادبیات داستانی در جامعه ، موضوع داستان و طرح انواع آن )

فن ترجمه ( نقش ترجمه و تاثیر آن در ادبیات و فرهنگ ملل )

انواع نثر ( مرسل ، ساده ، مسجع ، مصنوع و فنی ، همراه با نمونه ها )

سبکهای ادبی :  فارسی ( خراسانی ، عراقی ، هندی ، اصفهانی ، دوره بازگشت ) 

خارجی (مشهورترین آنها ) : برخی اصطلاحات ادبی ( بدیهه ، ارتجال ، رکیک ، سهل ممتنع ، مجاز ... )

مختصری در دستور زبان فارسی ، شیوه تهیه و تنظیم پایان نامه ( استاد راهنما ، انتخاب موضوع ، تهیه و تنظیم رساله ، ...

منابع :

منبع اصلی :

منبع پیشنهادی :

 

تفسیر قرآن کریم

 

تفسیر موضوعی قرآن کریم 

 اهداف :

آشنایی با برخی مفاهیم زندگی ساز قرآن کریم در قالب نگرش موضوعی

رئوس و ریزمحتوا :

1. کلیات

2. قرآن چگونه کتابی است ؟

کلام خدا 

کتاب هدایت

3. روش فهم قرآن 

محکم و تشابه 

تفسیر و تاویل

4. نماز و تفسیر قرآن

تفسیر سوره حمد

تفسیر سوره توحید 

تفسیر سوره قدر

5. خدا در قران 

6. رابطه انسان و خدا

7. روابط اجتماعی در قرآن

8. سنت های الهی در قرآن 

9. بینش و اندیشه در قرآن

منابع :

منبع اصلی :

1. علوم قرآن ، محمد باقر سعیدی روشن 

2. تفسیر المیزان ، علامه سید محمد طباطبائی ، جلد 1 _5 _12 و 18 از دوره 20 جلدی ، چاپ جامعه مدرسین 

3. تفسیر موضوعی قرآن کریم ، عبدالله جوادی آملی ، جلد 1 ( قرآن در قرآن ) جلد 13 ( معرفت شناسی در قرآن ، جلد 14 ( صورت و سیرت انسان در قرآن ) ، جلد 15 ( حیات حقیقی انسان در قرآن ) .

4. تفسیر منشور جاوید ، جعفر سبحانی ، جلد 1 ( پیرامون مسائل اجتماعی و اخلاقی ) ، جلد 3 ( پیرامون اخلاقی و عرفانی ) .

5. جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ، محمد تقی مصباح یزدی

6. انسان و ایمان ، مرتضی مطهری 

7. خانواده در قرآن ، احمد بهشتیچ

 

 • خدمات قضایی، شورای حل اختلاف +

         خدمات قضایی                                                                    شورای حل اختلاف کاردانی پودمانی  خدمات قضایی                                             نمایش محتوا
 • حسابداری +

    حسابداری دولتی       کاردانی پودمانی حسابداری گرایش دولتی  کاردانی ترمی حسابداری گرایش دولتی    کارشناسی ناپیوسته حسابداری   کارشناسی حرفه ای پودمانی و ترمی حسابداری دولتی کاردانی حرفه ای پودمانی و ترمی حسابداری دولتی نمایش محتوا
 • نرم افزار ، فناوری اطالاعات و ارتباطات +

  نرم افزار                                                                                   فناوری اطالاعات و ارتباطات -IT کاردانی پودمانی نرم افزار کامپیوتر                                   نمایش محتوا
 • حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ، ارشاد در امور مدنی ، ارشاد در امور کیفری +

  حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی                                         حقوق ثبتی                                                  نمایش محتوا
 • دروس عمومی +

   اندیشه اسلامی 1    تعریف درس:  هدف درس : تبیین ضرورت پرداختن دانشجوی مسلمان به دین و مقولات دینی : تعمیق و گسترش اطلاعات و نقویت خداباوری و ایمان دانشجویان درزمینه مباحث مربوط به خداشناسی و رستاخیز . رئوس و ریز محتوا : 1.انسان و ایمان   الف) نیازهای معنوی انسان   ب) نقش ایمان مذهبی نمایش محتوا
 • چارت رشته های مرکز +

    حسابداری - حسابداری دولتی   حقوق- حقوق ثبتی   حقوق – خدمات قضایی   حقوق -شورای حل اختلاف   مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی       کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی   کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی   کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری نمایش محتوا
 • مهارت های مشترک +

  نمایش محتوا
 • مترجمی اسناد و مدارک ،آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی +

  مترجمی اسناد و مدارک زبان انگلیسی    ,       مترجمی  آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی       کاردانی پودمانی تربیت مترجم اسناد و مدارک       کاردانی حرفه ای پودمانی مترجمی آثار مکتوب ومتون رسمی زبان انگلیسی کاردانی حرفه ای ترمی مترجمی آثار مکتوب ومتون رسمی زبان انگلیسی                                                                                                                          نمایش محتوا
 • 1

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine