قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر 

مسئول اداره بایگانی

 


 

Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر 

مسئول اداره بایگانی

 


 

کارشناسی - ورودی بهمن94

نام خانوادگی نام رشته نواقص پرونده ورودی
آذرسا فاطمه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی تاییدیه وریز نمرات -اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
احمدی صدر محمود کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی کامل ورودی بهمن 94
امیرکلالی گشنی هماسادات کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی تاییدیه وریز نمرات -اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
تقیانی نیلوفر کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی تاییدیه وریز نمرات -اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
جعفری قمی ملیحه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
خلیلی زهرا کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
درویش اصل حمداله کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
دلفانی مریم کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
رجبی مریم کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی تاییدیه وریز نمرات -اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال----گواهی موقت ندارد ورودی بهمن 94
رضاپور الهه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی تاییدیه وریز نمرات -اصل مدرک علمی کاربردی-----گواهی موقت ندارد ورودی بهمن 94
رنجبر میثم کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
روشان ملیحه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
زارعی صالح اباد مرضیه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی تاییدیه تحصیلی -اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
زکاوتی الهام کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی تاییدیه تحصیلی -اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
شیرمحمدی زهرا کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
طاهری فرد جواد کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
عابدی مهدی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
عبدی نسرین کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
علیزاده فرد علی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی تاییدیه وریز نمرات -اصل مدرک علمی کاربردی-----گواهی موقت ندارد ورودی بهمن 94
عمرانی سمیرا کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی کپی کارت ملی-اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
فراهانی کماسانی آتوسا کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
فیض زاده میثم کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
قدرتی مریم کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
کاظمی عباس کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی تاییدیه وریز نمرات -اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
موسائی محمدرضا کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی تاییدیه وریز نمرات -اصل مدرک علمی کاربردی-----گواهی موقت ندارد ورودی بهمن 94
موسوی سیدمحسن کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
میرزاعلی قزاق اعظم کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
نگارستانی صدف کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
وحدانی چفلی ناصر کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
ویسمه فاطمه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94

 

 

 

کارشناسی - مهر 95

 
نام نام خانوادگی رشته نواقص
معصومه اب نیکی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
سعید احتشامی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
محمدعلی احمدی اسفاد کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
مهشید احمدیان کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی گواهی اشتغال
مهدی اسکندری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
رضا اعرابی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی کامل
شکوفه اقامهدی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
هادی اله بادی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
سیدمحمد اندراجمی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
سیدمحمد اندراجمی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
فاطمه انصاری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
مصطفی ایزانلو کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
علی اکبر ایلاقی حسینی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی کامل
زینب بخشور کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی مدرک استشهاد محلی داردگواهی موقت واصل دانشنامه ندارند
علی برزگرساکی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
زینب برکتی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
نرگس بنی یعقوب کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
میثم بهادری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
سعید بهروز کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
پگاه بیکیان قویدل کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
مرتضی بیگانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
سمیه پوریعقوبعلی دانشوریحیوی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
اشکان تاجیک کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات-گواهی اشتغال
محبوبه جبلی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات-گواهی اشتغال
مرتضی حاجی محمدقلیخانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
الهه حبیبی قرخبلاغ کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
طاهره حسنخانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
سیدسعید حسینی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل دانشنامه-------گواهی موقت دارد
سمیه خانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
محمدامین خدائی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات-گواهی اشتغال
محمد خسروی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
پرند دری نوکورانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
بابک رحمانی راد کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل دانشنامه-گواهی اشتغال------گواهی موقت دارد
مژگان رحیم پور کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
محمدرضا رحیمی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
سحر رحیمیان کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی کامل
یداله رستم ونداغمیون کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
الهه رضاپور کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
اروین رضایی علی کمر کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
حسن ریحانی معز کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
رمضان ریوندی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی کامل
مهدی زارع کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
فاطمه زمانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
حمیده سوری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
زهرا سیارقرابایی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
سیدعلی اکبر سیدی گنجی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال
آرش شریعتی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
هانیه شکوری گیل چالان کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
طاهر شمیرانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات-گواهی اشتغال
مصطفی صداقت کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
مهدی صدری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
نسرین صدقی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
زهرا صلواتی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی دانشنامه وگواهی موقت وتاییدیه وریز نمرات ندارددوترم هم انتخاب واحد ندارد
امیر عباسی فینی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
محمد عبدالرحمانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
حسنعلی عبداله زاده داشبلاغ کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات-گواهی اشتغال
امیر عزیزی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
اسماعیل عزیزی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
حسین عزیزی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
آدیله عسکری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه کاردانی
اسماعیل علیدوستی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی کامل
حمید علیزاده سولا کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
زیبا علیزاده مرادکندی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی کامل
فهیمه غریب زاده کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-اصل شناسنامه وکارت ملی جهت برابراصل
سمیه غلامی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
لیلا فروتن کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
امیرحسین فلسفی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
حامد قبادی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
نرگس قربانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
بابک قربانی منعم کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات-کپی کارت خدمت
زهرا قصبه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
آزاده کریمی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات----گواهی موقت ندارددوترم انتخاب واحد دارد
علیرضا کریمی طینت کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
زینب کلانتری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال 
منوچهر کنشلو کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال 
فاطمه کهندانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
علی گلستانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
نوید گمنام کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی کامل
داود گودرزی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
مریم ماراش زارع کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
مهران مالدار کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
مهران مالدار کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
سهراب محمدآقائی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
علی محمدحسینی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
خلیل محمودی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
حامد مرادقلی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
معصومه مصور کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
میترا مظفری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
مهیار مقیسه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریزنمرات
هانیه ملکی پیرسرابی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
سیدناصر موسویان کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
نیلوفر مهدوی ازاد کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه کاردانی-عکس3قطعه
حمیدرضا مهدوی پور کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
جلال مهمان نوازرازلیقی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
اعظم نجفی زاده کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال 
علیرضا نرمانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
طاهر نعمتی شیرتری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
حسن نقودی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
مهناز نوری ازاد کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
امیرحسین وحیدی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
ندا ولی پور کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
میرابراهیم هاشمی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-کپی صفحه دوم وسوم شناسنامه
رویا یوسفعلی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی  
 

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine