قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر 

مسئول اداره بایگانی

 


Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر 

مسئول اداره بایگانی

 


ورودی مهر 95

 
نام نام خانوادگی رشته نواقص
احمد آمره کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال
زینب ابراهیم کاشانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
اعظم احمدی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
طاهره احمدی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
مریم اسماعیلی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
سیدعلیرضا اشرفی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات
نرگس افشاری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
ساناز اکبری آغمیونی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-کارت ملی به دلیل ناخوانا بودن
اصغر امینی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
محمدرضا ایمانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
لیلا بدر کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
سحر بلوچی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
طاهره بیگدلی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
ناصر پورحسن میانبری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
فاطمه پورمحمد کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
داود تاجیک کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
سحر تقوی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
حمید توانگر کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات
رباب جباری کلخوران کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
سجاد جعفری مامو کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات
محمد حاجی قاسمی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات-عکس قطعه
مریدعلی حق نظری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
الهه حیدری طرقی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه کاردانی
نجف خادم پیر کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
سمیه خانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
زهرا خلیلی بلسی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
سجاد داودی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-عکس 3*4--5قطعه----گواهی موقت ندارد
امیر داودی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
روح الله دلفانی نژاد کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات----گواهی موقت نداردهردوترم انتخاب واحد دارد
حبیب دهقانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
سپیده رادفر کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
سیما رشیدی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی کامل
بهنام رضاخانلو کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-عکس 3*4--3قطعه
محمدمهدی رضاخانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
مرضیه رضایی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
سارا رضایی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
عسل رمضانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
لیلا زارعی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
ابراهیم زاهددافچاهی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
فاطمه زنگانه کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی کامل
سعیده سعدی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
امیررضا سلطانی راد کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات----گواهی موقت نداردسامانه ندارد
بهنام سمیعی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
فاطمه سادات سیدمحمداصفهانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
هستی شاهمحمدی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
سرور شمسعلئی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
آرزو شیخی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات
محمد شیدائی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
داود صادقیان کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
مهدی صالح کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی گواهی اشتغال
سیدعباس صفوی زرین کمر کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
فاطمه عباسی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
رضا عباسی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
شیما عبداللهی فر کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
میلاد عبداله زاده پارسا کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
نسرین عبدالهی ثانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات
مریم عزیزی مرفه کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی کامل
سیدمیلاد علوی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
محمود علی نیامقدم کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
الهه عین الو کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
محمد غزنینی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی تاییدیه وریزنمرات
مجید غفاری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی کامل
مصطفی فاخری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
منصوره فتح اله زاده کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی کامل
منصور فخری شاهماربکلو کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
حسین فضلی خانی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات-عکس 3قطعه
حمیدرضا فیاض کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-عکس4قطعه
عطیه قاسمی جونوش کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی کامل
علیرضا قدیرپورپرگو کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
ترنم قراگوزلو کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
پگاه قربانی منعم کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
سمیه قریشی دینان کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
منوچهر قسمتی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
طاهر قوجایی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
میثم کرمی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-کارت خدمت
علیرضا کشتکارسنبل کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
عبدالحسین کشیرنوکنده کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
اعظم گروسی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
داود گودرزی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
کیومرث گودرزی تله جردی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی تاییدیه کاردانی-------بررسی مجدد
مصطفی لشنی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
مهدی محمدعلی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
سیدهمایون معارفی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
علی موتابها کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات
مصطفی مهدی پورهمساری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات-عکس 3*4---6قطعه
داود میرزاده سیدبیگلو کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
فتح اله نصیری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
زیبا نصیری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
سجاد نظری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
اصغر نعمتی کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
مریم نوربخش کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
محمدرضا نوری کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
محمود وجدانی مقدم کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
امید ولی پور کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی  
ابوذر همتی گوهر کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات
امید یوسف زاده کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی اصل مدرک علمی کاربردی
 
 

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine