قابل توجه دانشجویان ::

دانشجویان موظفند برنامه هفتگی خود را از طریق سامانه هم آوا تا روز سه شنبه مورخ 96/10/12 اخذ نموده و در صورتی که درسی به علت عدم پرداخت حذف گردیده جهت پیگیری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی نمی پذیردامتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر 

مسئول اداره بایگانی

 


 

Explorer21دانشجویان محترم به منظوراطلاع از نواقص پرونده خود میتوانند ، ابتدا وارد رشته خود شوند و سپس نام خود را جستجو کنید.

 به منظور جستجوی نام خود ، از قسمت فیلتر در قسمت رشته مد نظرتان استفاده نمائید

 

 

با تشکر 

مسئول اداره بایگانی

 


 

کارشناسی - ورودی بهمن 94

 

نام خانوادگی نام رشته نواقص پرونده ورودی
آقامهدی محمدحسین کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
اسدبکی مهری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
اشک شیرین حامد کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
امینی نصراله کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
براتی امیرحسین کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات ورودی بهمن 94
بروجردی صادق کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
پارسازاده معصومه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
پسندیده راضیه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
حبیبی یان کمال کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
خورشیدی زنگبار محمد کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
درودیان مینا کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات ورودی بهمن 94
رفعت جو فاطمه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
رفعتی خسروشاهی سیامک کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  تاییدیه وریزنمرات فرم هشتگانه اصل مدرک -شناسنامه وکارت ملی -کارت خدمت -عکس3*4--6قطعه-----گواهی موقت ندارد-گواهی اشتغال بکار ورودی بهمن 94
سخائی فر بهاره کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  تاییدیه وریزنمرات اصل مدرک ----گواهی موقت ندارد ورودی بهمن 94
سعادتقلی زاده محمد کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  تاییدیه وریزنمرات اصل مدرک ----گواهی موقت ندارد ورودی بهمن 94
سیدزاده هاشمی سیدصلاح الدین کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
سیدعلومی فاطمه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
شایسته زاد نوید کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  تاییدیه وریزنمرات- اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
شتاه مریم السادات کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
عباسی بایگی نیلوفر کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
علیزاده خوش حسین کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
غروبی رقیه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  تاییدیه وریزنمرات ورودی بهمن 94
غفوری یازبلاغی علی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
فرشادفر محمد کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
قرمحمدی زینب کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  تاییدیه وریزنمرات اصل مدرک ----گواهی موقت ندارد ورودی بهمن 94
مالمیر رحیم کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
مجابی سیداحمد کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
مرادی شیوا کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
نظریان فاطمه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94
نوریان علی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال ورودی بهمن 94
نوشیرزاد الهام کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه وریز نمرات ورودی بهمن 94
هشته قهرودی ناهید کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  اصل مدرک علمی کاربردی ورودی بهمن 94

 

 

 

 

کارشناسی - ورودی مهر 95

 

نام نام خانوادگی رشته نواقص
ابوالفضل ابراهیم دوست کنفی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
حسینعلی احمدی گرجی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
جعفر اخوی ساری قیه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال
سهراب ارمات کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
زهرا اروجلو کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
سعید اسدی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
ابراهیم اسماعیل پور کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری کامل
هما اصفهانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
جابر اکرامی طالشمکاییل کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری کامل
محمد امین ذبیحی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
رامین امینی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
محمد باروت کوبزاده کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
مهدی باغبانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
نرگس بذرپیشه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
نواب بنابی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری تاییدیه وریز نمرات-اصل مدرک علمی کاربردی
حسین بوجارزاده کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
محمد پورحیدری کلور کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
محمدرضا تورجی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
علی جعفری چوبر کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
فاطمه جهانی دودران کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری تاییدیه وریز نمرات-اصل مدرک علمی کاربردی
جلال چراغلو کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
شیوا حاجی پور کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
محیا حامی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
حمیدرضا حسندوست کلده کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری کامل
عصمت حسینی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال
وحید حسینی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
سیدتیمور حسینی چشمه ماکانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
سمیه حوله کیان کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
مصطفی حیدری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
معصومه خدابنده کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
فاطمه خسروی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
اسیه خواجات کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
سحر دژآگاه کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-تاییدیه کاردانی
محمد دهقانفر کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری تاییدیه وریزنمرات-گواهی اشتغال
علی اصغر رحیمی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
رضا رضازاده کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری وضعیت خدمت-اصل مدرک علمی کاربردی
معصومه رضازاده نزیقی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
لطف اله زادمهر کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
امیر زرنوشه فراهانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
علی زعفری نهاوندی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری کامل
مرتضی ساعدی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-صفحه سوم شناسنامه
فاطمه سامنی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
سمیه سلامی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
هادی سلیمی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال
سیدسعید سیدحسینی جوزانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری کامل
سمانه شریفی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
پریسا شیمبار کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال-----گواهی موقت ندارد
داود صبوری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
جمیله صدری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-کپی کارت ملی 
الهه طرزی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
سیده فرزانه طهماسبی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال
سیدکاووس ظهیری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال
جابر عابدی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
رستم علی نژاد کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
حامد علیزاده کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری کامل
حسین فضلی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-عکس 3*4-----5قطعه
اعظم فعله کری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری تاییدیه وریز نمرات-اصل مدرک علمی کاربردی
علی قدبیکی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
یاسر قره شیخ لو کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری کامل
جواد قشلاقی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری کامل
حسین قلمی رازیان کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
ابراهیم قلی زاده کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
عزیزه قلی نژادباشو کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
محمدعلی کبریت چی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال
سیدسعید کشفی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
ناهید کلاته کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
میلاد گل محمدی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری تاییدیه وریز نمرات-اصل مدرک علمی کاربردی
مهدی محمدحسن پور کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
محمد محمدی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی--3قطعه عکس
علیرضا مرادی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
مریم مرادی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
سیداسماعیل مصطفوی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
سعید مصلح آبادی فراهانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
علیرضا مظفری گودرزی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
سوگند معدندار کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
حسین معینی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
فرزانه مقدسی مرغزار کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
علی عباس ملکی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری تاییدیه وریز نمرات-اصل مدرک علمی کاربردی6قطعه عکس3*4
مهسا مینائی محصل کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
مهدی نجفی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-گواهی اشتغال
بهناز نجفی درکورانی کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
امید نصیری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
سعید نکونام کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری تاییدیه وریز نمرات-اصل مدرک علمی کاربردی
محبوبه نیک اصل فرد کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی-عکس 3*4-----3قطعه
سهیل وظیفه خواه عموم کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری  
علی وکیل خرج ناصری کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری اصل مدرک علمی کاربردی
 

اخبار متحرک

نظرات

Joomla templates by Joomlashine