جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/13    مورخ 94/07/25

مصوبات جلسه: با درخواست آقای هما اصفهانی  دانشجورشته کاردانی حقوق ورودی نیمسال اول سال 1387 که یک درس شرکت های تجاری  را پاس ننموده و لیست فاقد نمره می باشد حال با توجه به اظهارات دانشجو مبنی بر اینکه درس راپاس نموده و مصرانه میخواهد نمره17یا19 را در کارنامه ثبت کند .شورای آموزشی به علت وجود نداشتن مستندات مخالفت کرد.

با درخواست خانم سمیه غفاری جورابی  دانشجورشته کارشناسی حقوق ورودی نیمسال دوم سال 1382 که دودرس کارورزی/انقلاب اسلامی را پاس ننموده حال متقاضی اخذ مجدد دروس می باشد. شورای آموزشی به علت فاصله زمانی طولانی که دانشجو برای اخذ درس مراجعه ننموده و نداشتن سنوات تحصیلی با اخذ دروس مخالفت کرد.

با درخواست دانشجویان (آزاده جعفری/محمود مال خواه) دانشجویان ورودی جدید 941 باتوجه به بررسی های به عمل آمده و چک کردن ریزنمرات دانشجویان مذکور هر دو دانشجو غیرمرتبط به حساب می آیندو در گروه غیر مرتبط انتخاب واحد شده اند.

با درخواست خانم راضیه نادری شورابی  دانشجورشته حقوق قضایی کارشناسی در خصوص ثبت نام با تاخیر دانشجو موافقت گردید.

با درخواست خانم الهه پیری  مبنی بر ورود نمره درس حقوق اساسی در نیمسال های قبل که دانشجو درس را سر کلاس استاد قلیچ خانی رفته در صورتی که در سامانه درس بنام استاد پور خرمی می باشد مخالفت گردید.

با درخواست بازگشت به تحصیل دانشجوی اخراجی آقای رضا نجفی   طبق نظر شورا مخالفت گردید..

با درخواست خانم ناهید سرچاهیدانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کاردانی در خصوص نمره صفر  درس حقوق اساسی مقرر گردید تا مجدد درس را اخذ نماید و نمره 14 راکسب کنند تا نمره صفر از معدل دانشجو کم گردد.

با درخواست خانم ندا تنهایی  در خصوص درس کارورزی موافقت گردید.

با درخواست خانم گودرز محمدی نژاد  دانشجورشته کارشناسی حقوق قضایی با درخواست انتخاب واحد دانشجو با مکاتبه با دانشگاه جامع مکاتبه گردد.

با درخواست خانم مریم قنایی  دانشجوورودی جدیدکارشناسی رشته حقوق ثبت با درخواست حذف دروس از انتخاب واحد نیمسال اول دانشجومخالفت گردید