جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/21    مورخ 94/12/01

مصوبات جلسه:


با درخواست حذف پزشکی دانشجو مهتاب نظری  باحذف درس 1- حقوق اساسی موافقت گردید. 

با درخواست حذف پزشکی دانشجو نرگس محمدپور  باحذف درس فارسی عمومی موافقت گردید

 با درخواست حذف پزشکی دانشجو سعید فریدونی  باحذف درس حقوق کیفری اختصاصی1 موافقت گردید. 

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی اصغر خورشیدیان  باحذف درس حقوق اساسی موافقت گردید. 

با درخواست حذف پزشکی دانشجو افسون خاقانی  باحذف درس حقوق اساسی 1 موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو حمیدرضا علاف جعفری  باحذف درس حقوق اساسی 1 موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو محمدسلطانی  باحذف درس اصول فقه 1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی اکبر انصاری  باحذف درس حقوق مدنی8 موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مهدیه شهرابی فراهانی  باحذف درس مدنی6 موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو راحله بختیاری  باحذف درس آیین دادرسی1 موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو معصومه بارانی  باحذف درس حقوق جزای عمومی1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو محمد سلطانی  باحذف درس دانش خانواده و جمعیت موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو نرجس تحصیلی  باحذف درس اصول فقه1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مهسا رفیعی  باحذف درس حقوق اساسی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو معصومه موسوی ملکی  باحذف درس حقوق جزا 1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو شهرام عزتی  باحذف درس کارآفرینی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو محمد میرزایی  باحذف درس کارآفرینی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سید محمد رضا هاشمی احمدی  باحذف درس اخلاق حرفه ای موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو معصومه احدی اند رآب  باحذف درس اندیشه اسلامی1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو اصغر عزیزی  باحذف درس کارآفرینی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی بدر زاده  باحذف درس اندیشه اسلامی2 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مبینا قلی زاده  باحذف درس حقوق مدنی3موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سپیده کامرانی  باحذف درس ادبیات فارسی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو بهزاد خورشیدیباحذف درس انقلاب اسلامی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سجاد مجید زاده  باحذف درس زبان تخصصی موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سحر پیغامی  باحذف درس حقوق مدنی3 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو فاطمه حسین زاده  باحذف درس حقوق بازرگانی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو محسن خواجه وند  باحذف درس حقوق اساسی1موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو پویا شیرازی  باحذف درس حقوق اساسی1موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو فهیمه شهبازی محمود آبادی  باحذف درس آیین دادرسی مدنی3موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو رباب معمار کاشانی  باحذف درس سوئیچینگ در شبکه های محلی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو افسانه بیرده  باحذف درس تفسیر موضوعی قرآنموافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو معصومه موسوی ملکی  باحذف دروس متون حقوقی-حقوق جزای اختصاصی2-حقوق تجارت4موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مریم امامی اهری  باحذف درس حقوق اساسی1موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سمیرا مروتی  باحذف درس حقوق جزا عمومی3موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو نسیم روزبهاییباحذف درس سویچینگ در شبکه های محلی موافقت گردید 

با درخواست حذف پزشکی دانشجو پوریا نیکبخت  باحذف درس حقوق بین الملل خصوصی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو زهرا محمدپورباحذف دروس انقلاب اسلامی-حقوق بین الملل عمومی2-حقوق ثبت اسناد گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو رضا معینی  باحذف درس کارآفرینیموافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو  روح انگیز طالبی  باحذف درس حقوق ثبت اسناد موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو اشکان خسرو پرستباحذف دروس حقوق مدنی1-اصول فقه1-حقوق اساسی-تربیت بدنی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو فاطمه شاهمرادی  باحذف درس متون فقه 3موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سمیرا مروتی  باحذف درس حقوق جزا عمومی3موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو آوا جعفریان  باحذف دروس زبان تخصصی-حقوق جزای اختصاصی-حقوق مالکیت معنوی-حقوق ثبت اسناد-اسناد رسمی با حق استرداد موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مریم عادلی نسب  باحذف درس حقوق بین الملل خصوصی2موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو گل اندام روزاوشان  باحذف درس حقوق بین الملل خصوصی2موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو حسین عنادل لسان  باحذف درس اندیشه اسلامی2موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو نونوش پهلوان  باحذف درس حقوق بین الملل خصوصی2موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو الهام ملکی  باحذف درس حقوق بین الملل عمومی2موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو یاشار کاظمی رادباحذف درس حقوق بین الملل خصوصی2موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو حمید سوری  باحذف درس آیین دادرسی کیفری1 گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو بهنام سیف پور  باحذف درس تربیت بدنی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی لطفی نسب  باحذف درس فارسی موافقت گردید 

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی رودباری  باحذف درس کارآفرینی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مهدی محمدی  باحذف درس حقوق مدنی1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو معصومه احدی اندرآب  باحذف درس حقوق جزای عمومی2 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو رسول اکبری  باحذف درس ریاضی پیش موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو ندا سلیمانی اردبیلی  باحذف درس حقوق مدنی3 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی اصلانی  باحذف درس عربی پیش موافقت گردید

- با درخواست حذف پزشکی دانشجو ناهید سرچاهی  باحذف دروس حقوق اساسی1-حقوق جزای عمومی2 موافقت گردید

- با درخواست حذف پزشکی دانشجو زهرا فرمان زاده  باحذف درس آیین دادرسی کیفری1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علیرضا محمدی  باحذف درس ریاضی موافقت گردید 1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی لطفی نسب  باحذف درس فارسی موافقت گردید 1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو معصومه صیادی  باحذف درس مقدمه علم حقوق موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مریم امامی اهری  باحذف درس ادله اثبات دعوی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو محمد شادپور  باحذف درس حقوق بین الملل خصوصی2 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو فهیمه دادیان تهرانی  باحذف درس اصول فقه موافقت گردید 

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سیده فاطمه یوسفی  باحذف درس حقوق مدنی3-آیین دادرسی کیفری2 موافقت گردید.

درخواست حذف پزشکی دانشجو ناهید پیری  باحذف درس اندیشه اسلامی2 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مهدیار واعظی فرد  باحذف دروس حقوق مدنی5-قواعد فقه مدنی-اندیشه اسلامی2-حقوق اساسی2-حقوق بین الملل خصوصی- آیین دادرسی کیفری موافقت گردید

- با درخواست حذف پزشکی دانشجو فاطمه محمودی جزه ئی   باحذف دروس حقوق اساسی 2-حقوق مدنی5-حقوق بین الملل خصوصی 2-آیین دادرسی کیفری2-آیین دادرسی مدنی3 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو فاطمه احمد وند  باحذف دروس فارسی-حقوق اساسی 1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو ارسطو راسخ  باحذف دروس آیین دادرسی مدنی3-قواعد فقه مدنی موافقت گردید.خصوصی 2-آیین دادرسی کیفری2-آیین دادرسی مدنی3 موافقت گردید

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine