جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/22    مورخ 1394/12/15

مصوبات جلسه: با درخواست دانشجو  آزاده خطیبی دانشجو رشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1389  در خصوص اخذ سه درس باقیمانده و فارغ التحصیل شدن مخالفت گردید.  

با درخواست سنوات خانم  هیوا بهمنی جلیلیان دانشجورشته کاردانی حقوق ثبتی ورودی نیمسال دوم سال 1392 در خصوص اخذ دروس باقیمانده  موافقت گردید> موافقت گردید مخالفت گردیدبا درخواست سنوات آقای علی لارویی آرانی  دانشجورشته کارشناسی حسابداری دولتی ورودی نیمسال دوم سال 1394  در خصوص حذف نمرات کارنامه ترم گذشته و اخذ دروس در ترم جاری مقرر گردید تافقط در ترم جاری با دانشجویان ورودی جدید دروس خود را اخذ نماید

با درخواست مرخصی زایمان خانم  معصومه  بارانی  دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1394  در نیمسال دوم 1394 موافقت گردید نماید

با درخواست خانم  شیوا صدیقی  دانشجورشته حقوق قضایی در خصوص ادامه تحصیل ایشان مقرر گردید تا شهریه یک ترم بصورت مرخصی پرداخت گردد و باقی درس ها برای دانشجو اخذ گردد 94 موافقت گردید نماید.

با درخواست آقای عباس کاکاوند  دانشجورشته کاردانی خدمات قضایی ورودی نیمسال دوم سال 1391  با در خواست مرخصی تحصیلی در نیمسال اول 1394 موافقت گردید و مقرر گردید در صورت باز بودن سامانه برای دانشجو انتخاب واحد انجام شود

با درخواست آقای محمدرضا نامجویان  دانشجورشته کاردانی حقوق ثبت ورودی نیمسال اول  سال 1394   در خصوص معادلسازی مجدد دروس جدید مخالفت گردید دانشجو انتخاب واحد انجام شود

با درخواست آقای عادل نصیری نمین  دانشجورشته کاردانی حقوق و صنوف ورودی نیمسال اول  سال 1387  که در تاریخ 20/07/1390 یک درس رابصورت معرفی به استاد اخذ نموده اماامتحان نداده مقرر گردید تا از دانشجو آزمون درس معرفی به استاد گرفته شود

با درخواست آقای علیرضا شهرابی فراهانی  دانشجورشته کارشناسی حقوق ثبت ورودی نیمسال اول  سال 1386   در خصوص ادامه تحصیل 3 درس باقیمانده  مخالفت گردید

درخواست آقای جواد انتظاری  دانشجورشته کاردانی حقوق قضایی ورودی نیمسال دوم  سال 1392 در خصوص ادامه تحصیل  با در خواست سنوات دانشجو موافقت گردید 

درخواست خانم فائزه منعمی نیا  دانشجورشته کاردانی نرم افزار برنامه نویسی ورودی نیمسال اول  سال 1392 در خصوص ادامه تحصیل  با در خواست سنوات دانشجو موافقت گردید

درخواست آقای مجتبی حسینی  دانشجورشته کاردانی نرم افزار برنامه نویسی ورودی نیمسال اول  سال 1392 در خصوص ادامه تحصیل  با در خواست سنوات دانشجو موافقت گردید

درخواست آقای مجید حقیقی فرد  دانشجورشته کارشناسی حسابداری ورودی نیمسال اول  سال 1392 در خصوص ادامه تحصیل  با در خواست سنوات دانشجو موافقت گردید

درخواست خانم الهام سیفی  دانشجورشته کاردانی شورای حل اختلاف ورودی نیمسال اول  سال 1392 در خصوص ادامه تحصیل  با در خواست سنوات دانشجو موافقت گردید

درخواست آقای ارسطو راسخ  دانشجورشته کارشناسی حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول  سال 1394   در خصوص حذف شورای آموزشی دروس حذف 16/3 مخالفت گردید

درخواست آقای شاهرخ سلیمی  دانشجورشته کاردانی حقوق ثبتی ورودی نیمسال دوم  سال 1392 که از ترم 922 به دانشگاه مراجعه نکرده اند با  درخواست مجدد ادامه تحصیلایشان مخالفت گردید

درخواست آقای جواد انتظاری  دانشجورشته کاردانی حقوق قضایی ورودی نیمسال دوم  سال 1392 که از ترم 922 به دانشگاه مراجعه نکرده اند با  درخواست مجدد ادامه تحصیلایشان مخالفت گردید

با درخواست مهمان شدن  خانم نسرین اسکندری داویجانی  دانشجورشته کارشناسی حقوق ثبت ورودی نیمسال دوم  سال 1392  موافقت گردید

بادرخواست خانم مریم علیزاده  دانشجورشته کاردانی حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول  سال 1394 در خصوص لغو تقاضای انصراف از تحصیل موافقت شد و مقرر گردید تا با دانشگاه جامع مکاتبه گردد

بادرخواست خانم نرجس تحصیلی  دانشجورشته کاردانی حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول  سال 1394 در خصوص لغو تقاضای انصراف از تحصیل موافقت شد و مقرر گردید تا با دانشگاه جامع مکاتبه گردد

با درخواست حذف ترم آقای   حمزه عسگری رشتیانی  دانشجورشته کارشناسی حقوق ثبت  موافقت گردید.

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine