جلسه شورای آموزشی شماره  م.س 1394/24        مورخ 1395/01/24

مصوبات جلسه:30مورد شامل (درخواست مرخصی ، درخواست مهمان از و مهمان به ، انتقالی،تغییررشته توام با انتقالی ،درخواست معادل سازی و درخواست تجدیدنظر،انتخاب واحد با تاخیر ،حذف پزشکی ،حذف اضطراری و حذف ترم)

لینک های مفید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine