جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1395/24 مورخ 24 فروردین 95

 

جلسه شورای آموزشی شماره      م.س/1395/1    مورخ 1395/01/24

مصوبات جلسه:30مورد شامل ( درخواست مرخصی ، درخواست مهمان از و مهمان به ، انتقالی ،تغییررشته توام با انتقالی ،درخواست معادل سازی و درخواست تجدیدنظر، انتخاب واحد با تاخیر ، حذف پزشکی ،حذف اضطراری و حذف ترم )

 

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/23 مورخ 25 اسفند 94

جلسه شورای آموزشی شماره  م.س 1394/23        مورخ 1394/12/25

مصوبات جلسه:با درخواست معادلسازی دانشجو زهرا کیهان پور  با دروس ذیل موافقت گردید(معارف اسلامی2-اخلاق اسلامی-اقتصاد کلان-حسابداری بهای تمام شده)

با درخواست معادلسازی دانشجو مریم صابر نیارکی  با دروس ذیل موافقت گردید(تربیت بدنی1-ادبیات فارسی-اخلاق اسلامی)

با درخواست معادلسازی دانشجو مریم قنایی با دروس ذیل موافقت گردید(انقلاب اسلامی-تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی-تفسیر موضوعی قرآن- اندیشه اسلامی2-تربیت بدنی2)

با درخواست معادلسازی دانشجو فرشاد ابراهیمی با دروس ذیل موافقت گردید(تربیت بدنی2-اخلاق اسلامی)

 با درخواست معادلسازی دانشجو سهیل یوسفی با دروس ذیل موافقت گردید(انقلاب اسلامی-تربیت بدنی-تاریخ فرهنگ و تمدن)

 

1-     با درخواست معادلسازی دانشجو مینا حسین پور رجبی با دروس ذیل موافقت گردید(اندیشه اسلامی2-تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی-تفسیر موضوعی قرآن-تربیت بدنی2)

 

1-     با درخواست معادلسازی دانشجو علیرضا تنکابنی با دروس ذیل موافقت گردید(اندیشه اسلامی2)

با درخواست معادلسازی دانشجو علیرضا شایسته پور با دروس ذیل موافقت گردید(تفسیر موضوعی قرآن-اندیشه اسلامی2-تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی-انقلاب اسلامی-تربیت بدنی2)

 

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/22 مورخ 15 اسفند 94

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/22    مورخ 1394/12/15

مصوبات جلسه: با درخواست دانشجو  آزاده خطیبی دانشجو رشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1389  در خصوص اخذ سه درس باقیمانده و فارغ التحصیل شدن مخالفت گردید.  

با درخواست سنوات خانم  هیوا بهمنی جلیلیان دانشجورشته کاردانی حقوق ثبتی ورودی نیمسال دوم سال 1392 در خصوص اخذ دروس باقیمانده  موافقت گردید > موافقت گردید مخالفت گردیدبا درخواست سنوات آقای علی لارویی آرانی  دانشجورشته کارشناسی حسابداری دولتی ورودی نیمسال دوم سال 1394  در خصوص حذف نمرات کارنامه ترم گذشته و اخذ دروس در ترم جاری مقرر گردید تافقط در ترم جاری با دانشجویان ورودی جدید دروس خود را اخذ نماید

با درخواست مرخصی زایمان خانم  معصومه  بارانی  دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1394  در نیمسال دوم 1394 موافقت گردید نماید

با درخواست خانم  شیوا صدیقی  دانشجورشته حقوق قضایی در خصوص ادامه تحصیل ایشان مقرر گردید تا شهریه یک ترم بصورت مرخصی پرداخت گردد و باقی درس ها برای دانشجو اخذ گردد 94 موافقت گردید نماید.

با درخواست آقای عباس کاکاوند  دانشجورشته کاردانی خدمات قضایی ورودی نیمسال دوم سال 1391  با در خواست مرخصی تحصیلی در نیمسال اول 1394 موافقت گردید و مقرر گردید در صورت باز بودن سامانه برای دانشجو انتخاب واحد انجام شود

با درخواست آقای محمدرضا نامجویان  دانشجورشته کاردانی حقوق ثبت ورودی نیمسال اول  سال 1394   در خصوص معادلسازی مجدد دروس جدید مخالفت گردید دانشجو انتخاب واحد انجام شود

با درخواست آقای عادل نصیری نمین  دانشجورشته کاردانی حقوق و صنوف ورودی نیمسال اول  سال 1387  که در تاریخ 20/07/1390 یک درس رابصورت معرفی به استاد اخذ نموده اماامتحان نداده مقرر گردید تا از دانشجو آزمون درس معرفی به استاد گرفته شود

با درخواست آقای علیرضا شهرابی فراهانی  دانشجورشته کارشناسی حقوق ثبت ورودی نیمسال اول  سال 1386   در خصوص ادامه تحصیل 3 درس باقیمانده  مخالفت گردید

درخواست آقای جواد انتظاری  دانشجورشته کاردانی حقوق قضایی ورودی نیمسال دوم  سال 1392 در خصوص ادامه تحصیل  با در خواست سنوات دانشجو موافقت گردید 

درخواست خانم فائزه منعمی نیا  دانشجورشته کاردانی نرم افزار برنامه نویسی ورودی نیمسال اول  سال 1392 در خصوص ادامه تحصیل  با در خواست سنوات دانشجو موافقت گردید

درخواست آقای مجتبی حسینی  دانشجورشته کاردانی نرم افزار برنامه نویسی ورودی نیمسال اول  سال 1392 در خصوص ادامه تحصیل  با در خواست سنوات دانشجو موافقت گردید

 درخواست آقای مجید حقیقی فرد  دانشجورشته کارشناسی حسابداری ورودی نیمسال اول  سال 1392 در خصوص ادامه تحصیل  با در خواست سنوات دانشجو موافقت گردید

 

درخواست خانم الهام سیفی  دانشجورشته کاردانی شورای حل اختلاف ورودی نیمسال اول  سال 1392 در خصوص ادامه تحصیل  با در خواست سنوات دانشجو موافقت گردید

درخواست آقای ارسطو راسخ  دانشجورشته کارشناسی حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول  سال 1394   در خصوص حذف شورای آموزشی دروس حذف 16/3 مخالفت گردید

درخواست آقای شاهرخ سلیمی  دانشجورشته کاردانی حقوق ثبتی ورودی نیمسال دوم  سال 1392 که از ترم 922 به دانشگاه مراجعه نکرده اند با  درخواست مجدد ادامه تحصیلایشان مخالفت گردید

درخواست آقای جواد انتظاری  دانشجورشته کاردانی حقوق قضایی ورودی نیمسال دوم  سال 1392 که از ترم 922 به دانشگاه مراجعه نکرده اند با  درخواست مجدد ادامه تحصیلایشان مخالفت گردید

با درخواست مهمان شدن  خانم نسرین اسکندری داویجانی  دانشجورشته کارشناسی حقوق ثبت ورودی نیمسال دوم  سال 1392  موافقت گردید

بادرخواست خانم مریم علیزاده  دانشجورشته کاردانی حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول  سال 1394 در خصوص لغو تقاضای انصراف از تحصیل موافقت شد و مقرر گردید تا با دانشگاه جامع مکاتبه گردد

بادرخواست خانم نرجس تحصیلی  دانشجورشته کاردانی حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول  سال 1394 در خصوص لغو تقاضای انصراف از تحصیل موافقت شد و مقرر گردید تا با دانشگاه جامع مکاتبه گردد

 با درخواست حذف ترم آقای   حمزه عسگری رشتیانی  دانشجورشته کارشناسی حقوق ثبت  موافقت گردید. 

 

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/21 مورخ 1 اسفند 94

جلسه شرای آموزشی شماره   م.س/1394/21    مورخ 94/12/01

مصوبات جلسه:


با درخواست حذف پزشکی دانشجو مهتاب نظری  باحذف درس 1- حقوق اساسی موافقت گردید. 

با درخواست حذف پزشکی دانشجو نرگس محمدپور  باحذف درس فارسی عمومی موافقت گردید

 با درخواست حذف پزشکی دانشجو سعید فریدونی  باحذف درس حقوق کیفری اختصاصی1 موافقت گردید. 

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی اصغر خورشیدیان  باحذف درس حقوق اساسی موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو افسون خاقانی  باحذف درس حقوق اساسی 1 موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو حمیدرضا علاف جعفری  باحذف درس حقوق اساسی 1 موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو محمدسلطانی  باحذف درس اصول فقه 1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی اکبر انصاری  باحذف درس حقوق مدنی8 موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مهدیه شهرابی فراهانی  باحذف درس مدنی6 موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو راحله بختیاری  باحذف درس آیین دادرسی1 موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو معصومه بارانی  باحذف درس حقوق جزای عمومی1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو محمد سلطانی  باحذف درس دانش خانواده و جمعیت موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو نرجس تحصیلی  باحذف درس اصول فقه1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مهسا رفیعی  باحذف درس حقوق اساسی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو معصومه موسوی ملکی  باحذف درس حقوق جزا 1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو شهرام عزتی  باحذف درس کارآفرینی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو محمد میرزایی  باحذف درس کارآفرینی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سید محمد رضا هاشمی احمدی  باحذف درس اخلاق حرفه ای موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو معصومه احدی اند رآب  باحذف درس اندیشه اسلامی1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو اصغر عزیزی  باحذف درس کارآفرینی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی بدر زاده  باحذف درس اندیشه اسلامی2 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مبینا قلی زاده  باحذف درس حقوق مدنی3موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سپیده کامرانی  باحذف درس ادبیات فارسی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو بهزاد خورشیدیباحذف درس انقلاب اسلامی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سجاد مجید زاده  باحذف درس زبان تخصصی موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سحر پیغامی  باحذف درس حقوق مدنی3 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو فاطمه حسین زاده  باحذف درس حقوق بازرگانی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو محسن خواجه وند  باحذف درس حقوق اساسی1موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو پویا شیرازی  باحذف درس حقوق اساسی1موافقت گردید.

با درخواست حذف پزشکی دانشجو فهیمه شهبازی محمود آبادی  باحذف درس آیین دادرسی مدنی3موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو رباب معمار کاشانی  باحذف درس سوئیچینگ در شبکه های محلی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو افسانه بیرده  باحذف درس تفسیر موضوعی قرآنموافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو معصومه موسوی ملکی  باحذف دروس متون حقوقی-حقوق جزای اختصاصی2-حقوق تجارت4موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مریم امامی اهری  باحذف درس حقوق اساسی1موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سمیرا مروتی  باحذف درس حقوق جزا عمومی3موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو نسیم روزبهاییباحذف درس سویچینگ در شبکه های محلی موافقت گردید 

با درخواست حذف پزشکی دانشجو پوریا نیکبخت  باحذف درس حقوق بین الملل خصوصی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو زهرا محمدپورباحذف دروس انقلاب اسلامی-حقوق بین الملل عمومی2-حقوق ثبت اسناد گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو رضا معینی  باحذف درس کارآفرینیموافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو  روح انگیز طالبی  باحذف درس حقوق ثبت اسناد موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو اشکان خسرو پرستباحذف دروس حقوق مدنی1-اصول فقه1-حقوق اساسی-تربیت بدنی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو فاطمه شاهمرادی  باحذف درس متون فقه 3موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سمیرا مروتی  باحذف درس حقوق جزا عمومی3موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو آوا جعفریان  باحذف دروس زبان تخصصی-حقوق جزای اختصاصی-حقوق مالکیت معنوی-حقوق ثبت اسناد-اسناد رسمی با حق استرداد موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مریم عادلی نسب  باحذف درس حقوق بین الملل خصوصی2موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو گل اندام روزاوشان  باحذف درس حقوق بین الملل خصوصی2موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو حسین عنادل لسان  باحذف درس اندیشه اسلامی2موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو نونوش پهلوان  باحذف درس حقوق بین الملل خصوصی2موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو الهام ملکی  باحذف درس حقوق بین الملل عمومی2موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو یاشار کاظمی رادباحذف درس حقوق بین الملل خصوصی2موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو حمید سوری  باحذف درس آیین دادرسی کیفری1 گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو بهنام سیف پور  باحذف درس تربیت بدنی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی لطفی نسب  باحذف درس فارسی موافقت گردید 

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی رودباری  باحذف درس کارآفرینی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مهدی محمدی  باحذف درس حقوق مدنی1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو معصومه احدی اندرآب  باحذف درس حقوق جزای عمومی2 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو رسول اکبری  باحذف درس ریاضی پیش موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو ندا سلیمانی اردبیلی  باحذف درس حقوق مدنی3 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی اصلانی  باحذف درس عربی پیش موافقت گردید

- با درخواست حذف پزشکی دانشجو ناهید سرچاهی  باحذف دروس حقوق اساسی1-حقوق جزای عمومی2 موافقت گردید

- با درخواست حذف پزشکی دانشجو زهرا فرمان زاده  باحذف درس آیین دادرسی کیفری1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علیرضا محمدی  باحذف درس ریاضی موافقت گردید 1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو علی لطفی نسب  باحذف درس فارسی موافقت گردید 1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو معصومه صیادی  باحذف درس مقدمه علم حقوق موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مریم امامی اهری  باحذف درس ادله اثبات دعوی موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو محمد شادپور  باحذف درس حقوق بین الملل خصوصی2 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو فهیمه دادیان تهرانی  باحذف درس اصول فقه موافقت گردید 

با درخواست حذف پزشکی دانشجو سیده فاطمه یوسفی  باحذف درس حقوق مدنی3-آیین دادرسی کیفری2 موافقت گردید.

درخواست حذف پزشکی دانشجو ناهید پیری  باحذف درس اندیشه اسلامی2 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو مهدیار واعظی فرد  باحذف دروس حقوق مدنی5-قواعد فقه مدنی-اندیشه اسلامی2-حقوق اساسی2-حقوق بین الملل خصوصی- آیین دادرسی کیفری موافقت گردید

- با درخواست حذف پزشکی دانشجو فاطمه محمودی جزه ئی   باحذف دروس حقوق اساسی 2-حقوق مدنی5-حقوق بین الملل خصوصی 2-آیین دادرسی کیفری2-آیین دادرسی مدنی3 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو فاطمه احمد وند  باحذف دروس فارسی-حقوق اساسی 1 موافقت گردید

با درخواست حذف پزشکی دانشجو ارسطو راسخ  باحذف دروس آیین دادرسی مدنی3-قواعد فقه مدنی موافقت گردید. خصوصی 2-آیین دادرسی کیفری2-آیین دادرسی مدنی3 موافقت گردید

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/20 مورخ 14 بهمن 94

جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/20    مورخ 94/11/14

مصوبات جلسه:


با درخواست دانشجو  بهروز احمدی دانشجورشته کاردانی  حقوق شورای حل اختلاف ورودی نیمسال دوم سال 1392 به علت ثبت نشدن نمره درس کاربینی در کارنامه با توجه به اظهارات دانشجو که پروژه را به استاد مربوطه در نیمسال اول ارائه داده اند مقرر گردید تا درس برای دانشجو مجدداخذ گردد. ودر خواست سنوات تحصیلی گردد.

با درخواست سنوات خانم  راضیه نادری شورابی دانشجورشته کارشناسی حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول سال 1392  موافقت گردید.

با درخواست سنوات آقای وحید اسمعیلی  دانشجورشته کارشناسی حسابداری دولتی ورودی نیمسال دوم سال 1391  موافقت گردید

با درخواست خانم  شقایق شکوهی  دانشجورشته کاردانی  حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول سال 1393  که درس اخلاق اسلامی را با نمره صفر گذرانده اند درخواست تجدیدنظر داشتند . با توجه به اینکه درس مربوط به ترم های قبل می باشد شورای آموزشی با تجدید نظرمجدد با توجه به بسته بودن سامانه  مخالفت نمود.

با درخواست مهمان شدن آقای  سید شهاب الدین اطلاعی دماوند دانشجورشته کاردانی  برنامه سازی نرم افزار به علت ارائه نشدن دروس   موافقت گردید.

 بادرخواست حذف اضطراری  درسحقوق مدنی سایر عقود  دانشجو  محمد رضا زارع  موافقت گردید.

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/19 مورخ 4 بهمن 94

جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/19    مورخ 94/11/04

مصوبات جلسه:


با درخواست سنوات خانم  محبوبه رحیمی دانشجورشته کارشناسی  حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول سال 1391  موافقت گردید . 

 

با درخواست سنوات خانم  حمیده سرمدی دانشجورشته کاردانی  حقوق شورای حل اختلاف ورودی نیمسال اول سال 1392  موافقت گردید . 

با درخواست سنوات آقای سجاد مجید زاده دانشجورشته کارشناسی  حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول سال 1392  موافقت گردید .

با درخواست سنوات آقای  بهنام خانعلی زاده دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1391  موافقت گردید.

با درخواست سنوات آقای  سید کاووس ظهیری دانشجورشته کاردانی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1392  موافقت گردید.

با درخواست سنوات آقای  هادی سلیمی دانشجورشته کاردانی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1392  موافقت گردید.

با درخواست مهمانی آقای علی قزلو  دانشجورشته   حقوق شورای حل اختلاف  مخالفت گردید.

با درخواست مهمانی آقای یونس عرب زاده دانشجورشته   حقوق ثبت  مخالفت گردید.

با درخواست مهمانی آقای رضا اصغری دانشجورشته   حقوق ثبت  مخالفت گردید.

با درخواست مهمانی آقای حسین جوانی ورنوسفادرانی دانشجورشته   حقوق شورای حل اختلاف مخالفت گردید.

با درخواست معرفی به استاد تک درس دانشجو آزاده خطیبی  دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1389  موافقت گردید.

با درخواست معرفی به استاد تک درس دانشجو نادیا خالدیان دانشجورشته کاردانی پودمانی  حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول سال 1390  موافقت گردید.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو امیر کتابچی دانشجورشته کاردانی  حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول سال 1390  مخالفت گردید.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو الهام رحیمی دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1394  با دانشگاه جامع مکاتبه گردد.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو علی تن پوشان دانشجورشته کاردانی  حقوق ثبتی ورودی نیمسال دوم  سال 1390  مقرر گردید تا تکدرس باقیمانده به علت داشتن واحد عملی  بصورت ترم اخذ گردد

با درخواست حذف درس دانشجو الیاس علیزاده  دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1392  موافقت گردید.

با درخواست دانشجو حامد اسفندیاری  دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1394  مبنی بر حذف آموزشی دو درس  عربی پیش و دانش خانواده که حذف 16/3 شده مخالفت گردید.

با درخواست دانشجو مهرداد طبیبی دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1394  مبنی بر حذف آموزشی درس روانشناسی کار که حذف 16/3 شده مخالفت گردید.

با درخواست دانشجو محمد حسن سرابیان  دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1394  مبنی بر حذف آموزشی دو درس حقوق جزا اختصاصی  ودانش خانواده که حذف 16/3 شده مخالفت گردید.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو مریم طهماسبی ازندریانی  دانشجورشته کاردانی  حقوق شورای حل اختلاف ورودی نیمسال اول سال 1392  مخالفت گردید 

با درخواست تجدیدنظر دانشجو زهرا چراغی دانشجورشته کارشناسی  حقوق ثبتی ورودی نیمسال اول سال 1394  مخالفت گردید.(درس کاربینی)

 با درخواست ادامه تحصیل دانشجو مرتضی احمدی  دانشجورشته کاردانی  حقوق خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1393  با حذف ترم موافقت گردید و مقرر گردید تا برای نیمسال بعدی برای دانشجو سنوات گرفته شود.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو امید سلمان زاده هریس دانشجورشته کاردانی  حسابداری ورودی نیمسال اول سال1391  مقرر گردید تا دروس باقیمانده دانشجو در صورتی که در ترم جاری موجود  نباشد .دانشجوبه واحد های دیگر مراجعه نموده و بصورت مهمان دروس باقیماده را اخذ نماید در غیر اینصورت بصورت دروس سر فصل منسوخی برای دانشجو تعریف گردد.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو حسین اشعریون دانشجورشته کاردانی  حسابداری ورودی نیمسال اول سال1391  مقرر گردید تا دروس باقیمانده دانشجو در صورتی که در ترم جاری موجود  نباشد.دانشجوبه واحد های دیگر مراجعه نموده و بصورت مهمان دروس باقیماده را اخذ نماید در غیر اینصورت بصورت دروس سر فصل منسوخی برای دانشجو تعریف گردد.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو میترا صید محمدخانی دانشجورشته کاردانی  حسابداری ورودی نیمسال اول سال1391  مقرر گردید تا دروس باقیمانده دانشجو در صورتی که در ترم جاری موجود  نباشد.دانشجوبه واحد های دیگر مراجعه نموده و بصورت مهمان دروس باقیماده را اخذ نماید در غیر اینصورت بصورت دروس سر فصل منسوخی برای دانشجو تعریف گردد.

با درخواست ادامه تحصیل دانشجو زهرا خدائی جوراب  دانشجورشته کاردانی  حسابداری ورودی نیمسال اول سال1392  مقرر گردید تا دروس باقیمانده دانشجو در صورتی که در ترم جاری موجود  نباشد.دانشجوبه واحد های دیگر مراجعه نموده و بصورت مهمان دروس باقیماده را اخذ نماید در غیر اینصورت بصورت دروس سر فصل منسوخی برای دانشجو تعریف گردد.

با درخواست حذف ترم دانشجو مسعود سقائیان دانشجورشته کاردانی  حقوق شورای حل اختلاف ورودی نیمسال اول سال 1394  موافقت گردید.

بادرخواست معادلسازی  دانشجو نیوشا شهبازی موافقت گردید.(فارسی عمومی-زبان عمومی-تربیت بدنی-اندیشه اسلامی1-اخلاق اسلامی)

بادرخواست معادلسازی  دانشجو سهیل یوسفی موافقت گردید.(انقلاب اسلامی ایران-تربیت بدنی2-تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی)

 

 با درخواست اعتراض به نمره درس تربیت بدنی  دانشجو مهران ظریفی دانشجورشته کاردانی  حقوق شورای حل اختلاف ورودی نیمسال اول سال 1394  مخالفت گردید.

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/17 مورخ 2 دی 94

جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/17    مورخ 94/10/02

مصوبات جلسه:


 با درخواست معادلسازی آقای افشین رسولی    دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1395  موافقت گردید . (در صورتی که دانشجو درسی را که قابل معادلسازی می باشد در نیمسال اول اخذ نموده آن درس معادلسازی نمی گردد).

 

با درخواست معادلسازی خانم مینا حسین پور رجبی    دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1395  موافقت گردید .( در صورتی که دانشجو درسی را که قابل معادلسازی می باشد در نیمسال اول اخذ نموده آن درس معادلسازی نمی گردد).

با درخواست انتقال آقای سید پوریا حسینی    دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1395  به مرکز علمی کاربردی شهرستان البرز موافقت گردید.

با درخواست انتقال خانم ساناز زمان پور    دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال دوم سال 1393  به مرکز علمی کاربردی استان تبریز موافقت گردید.

با درخواست تغیر رشته آقای علیرضا میرزائیان نژاد    دانشجورشته کاردانی  حقوق (خدمات قضایی) ورودی نیمسال اول سال 1395  به رشته مترجمی زبان مخالفت گردید.

با درخواست خانم زهرا محمد پور    دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال دوم سال 1391 می باشد دانشجو مذکور با توجه به اینکه درس دانش خانواده را در مقطع کاردانی پاس نموده اند مجدداً درس دانش خانواده را در نیمسال جاری اخذ نموده اند . طبق رای شورا مقرر گردید تا درس دانش خانواده را حذف اضطراری نماید.

با درخواست امتحان مجدد درس معرفی به استاد خانم متین خردمند    دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال دوم سال 1391 موافقت گردیددانشجوی مذکور  درس تفسیر موضوعی قرآن را درتاریخ 17/05/1394 اخذ نموده اند اما بعلت مشکلاتی که داشته اند نتوانسته اند به دانشگاه مراجعه و امتحان بدهند.

با درخواست  مرخصی تحصیلی نیمسال دوم تحصیلی 1395/1394 خانم ساحله حاجی مزدارانی     دانشجورشته کارشناسی  حسابداری ورودی نیمسال اول سال 1391 موافقت گردید.

با درخواست حذف اضطراری  درسآیین دادرسی مدنی3  دانشجو  احمد میرابی  موافقت گردید.

با درخواست حذف اضطراری  درس عربی  دانشجو  داود افشار نجفی  موافقت گردید.

با درخواست حذف اضطراری  درس حقوق مدنی 8 ارث و وصیت  دانشجو  حمید رضا غلامی  مخالفت گردید.(به دلیل مخالفت استادمربوطه)

با درخواست حذف اضطراری  درس آیین دادرسی کیفری 2   دانشجو  محمد صدرا جزء معلمی  موافقت گردید.(حذف شورای آموزشی گردید.)

با درخواست حذف اضطراری  درس فارسی   دانشجو  علی لطفی نسب  موافقت گردید 

 

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/16 مورخ 14 آذر 94

جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/16    مورخ 94/09/14

مصوبات جلسه:


  با درخواست حذف ترم (ترم جاری) آقای مهدی صادقی دایو    دانشجورشته کاردانی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1393  موافقت گردید . 

 با درخواست  آقای مهرداد نشقی دانشجورشته کاردانی  حقوق  خدمات قضایی ورودی نیمسال اول سال 1391   در خصوص ورود نمره معرفی به استاد درس مدنی 2 مقرر گردید تا به استاد مالمیر اعلام شود نمره درس را وارد سامانه  فرمایند.

 

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/15 مورخ 9 آذر 94

جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/15    مورخ 94/09/09

مصوبات جلسه:


 

  طبق هماهنگی های به عمل آمده با مدرسان و دانشجویانی که  نتوانسته اند در موعد مقرر فارغ التحصیل شوند و دروس باقی مانده آنان ازسرفصل دروس رشته منسوخ شده است  و دانشجو نتوانسته در مرکز دیگری به صورت مهمان درس را اخذ نماید لذا مرکز کلاسهای جبرانی که برای این دانشجویان در نظر گرفته است طبق برنامه ذیل با هماهنگی استاد و دانشجو کلاسهای برگزار گردیده است.لازم به ذکر است جلسات توجیهی بعدی متعاقباً برگزارخواهد شد.

 

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/14 مورخ 19 آبان 94

جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/14    مورخ 94/08/19

مصوبات جلسه:  با درخواست آقای امید مستغنی   دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1385  مبنی بر اینکه در سنوات قبل دو درس را غیبت موجه داشته اند اما در کارنامه فعلی غیبت غیر موجه قید شده است ونمره صفر در کارنامه  باعث افت معدل ایشان شده خواستار حذف دو نمره صفر از کارنامه می باشند (لازم به ذکر است که دانشجو مدعی می باشد که سابقا مستندات حذف پزشکی را به دانشگاه تحویل داده است ) .شورای آموزشی به علت وجود نداشتن مستندات  با حذف دو نمره صفر مخالفت کرد.

 

با درخواست بخشوده شدن شهریه آقای محسن قنایی   دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1394 که در ماه آذر1394 از ادامه تحصیل انصراف داده اند،شورای آموزشی با بخشودگی پنجاه درصد از شهریه 85 درصد موافقت کرد  .

با درخواست آقای محسن علی محمد لو   دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال اول سال 1394 در خصوص حذف ترم  جاری، در شورای آموزشی مقرر گردیدتا در زمان مقرر نسبت به حذف ترم اقدام گردد

 

با درخواست آقای حمزه عسگری رشتیانی   دانشجورشته کارشناسی  حقوق ورودی نیمسال دوم سال 1393 مبنی برمرخصی تحصیلی  نیمسال اول 1394 موافقت گردید.

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/13 مورخ 25 مهر 94

جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/13    مورخ 94/07/25

مصوبات جلسه: با درخواست آقای هما اصفهانی  دانشجورشته کاردانی حقوق ورودی نیمسال اول سال 1387 که یک درس شرکت های تجاری  را پاس ننموده و لیست فاقد نمره می باشد حال با توجه به اظهارات دانشجو مبنی بر اینکه درس راپاس نموده و مصرانه میخواهد نمره 17یا19 را در کارنامه ثبت کند .شورای آموزشی به علت وجود نداشتن مستندات مخالفت کرد.

 با درخواست خانم سمیه غفاری جورابی  دانشجورشته کارشناسی حقوق ورودی نیمسال دوم سال 1382 که دودرس کارورزی/انقلاب اسلامی را پاس ننموده حال متقاضی اخذ مجدد دروس می باشد. شورای آموزشی به علت فاصله زمانی طولانی که دانشجو برای اخذ درس مراجعه ننموده و نداشتن سنوات تحصیلی با اخذ دروس مخالفت کرد.

 با درخواست دانشجویان (آزاده جعفری/محمود مال خواه) دانشجویان ورودی جدید 941 باتوجه به بررسی های به عمل آمده و چک کردن ریزنمرات دانشجویان مذکور هر دو دانشجو غیرمرتبط به حساب می آیندو در گروه غیر مرتبط انتخاب واحد شده اند.

با درخواست خانم راضیه نادری شورابی  دانشجورشته حقوق قضایی کارشناسی در خصوص ثبت نام با تاخیر دانشجو موافقت گردید.

با درخواست خانم الهه پیری   مبنی بر ورود نمره درس حقوق اساسی در نیمسال های قبل که دانشجو درس را سر کلاس استاد قلیچ خانی رفته در صورتی که در سامانه درس بنام استاد پور خرمی می باشد مخالفت گردید.

با درخواست بازگشت به تحصیل دانشجوی اخراجی آقای رضا نجفی   طبق نظر شورا مخالفت گردید..

با درخواست خانم ناهید سرچاهیدانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کاردانی در خصوص نمره صفر  درس حقوق اساسی مقرر گردید تا مجدد درس را اخذ نماید و نمره 14 راکسب کنند تا نمره صفر از معدل دانشجو کم گردد.

با درخواست خانم ندا تنهایی  در خصوص درس کارورزی موافقت گردید.

با درخواست خانم گودرز محمدی نژاد  دانشجورشته کارشناسی حقوق قضایی با درخواست انتخاب واحد دانشجو با مکاتبه با دانشگاه جامع مکاتبه گردد.

با درخواست خانم مریم قنایی  دانشجوورودی جدیدکارشناسی رشته حقوق ثبت با درخواست حذف دروس از انتخاب واحد نیمسال اول دانشجومخالفت گردید

  

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/12 مورخ 29 شهریور 94

جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/12    مورخ 94/06/29

مصوبات جلسه:با درخواست آقای مهدی جبلی  دانشجورشته خدمات قضایی که یک درس کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی را پاس ننموده ودر واحد های دیگرنیز نتوانسته درس  رابصورت مهمان اخذ نمایند . مقرر گردید تا درس مذکور بصورت سرفصل منسوخی ارائه گردید.

با درخواست خانم ندا آهن جگر  دانشجورشته نرم افزار کامپیوتر که درس برنامه نویسی کامپیوتر را پاس ننموده ودر واحد های دیگرنیز نتوانسته بصورت مهمان درس را اخذ نمایند .مقرر گردید تا درس مذکور بصورت سرفصل منسوخی ارائه گردید.

 با درخواست آقای امید یوسف زاده  دانشجورشته خدمات قضایی که دروس (آیین دادرسی مدنی3-کاربرد رایانه-حقوق کیفری اختصاصی ) را پاس ننموده ودر واحد های دیگرنیز نتوانسته بصورت مهمان درس را اخذ نمایند.مقرر گردید تا دروس مذکور بصورت سرفصل منسوخی ارائه گردید.

با درخواست آقای مسلم میرزایی  دانشجورشته خدمات قضایی که یک درس تعقیب دادرسی را پاس ننموده ودر واحد های دیگرنیز نتوانسته بصورت مهمان درس را اخذ نمایند .مقرر گردید تا درس مذکور بصورت سرفصل منسوخی ارائه گردید

با درخواست آقای هادی عباسی مقدم  دانشجورشته خدمات قضایی که یک درس تعقیب دادرسی را پاس ننموده ودر واحد های دیگرنیز نتوانسته بصورت مهمان درس را اخذ نمایند .مقرر گردید تا درس مذکور بصورت سرفصل منسوخی ارائه گردید

با درخواست انتقالی آقای محسن کریم خانی  دانشجورشته خدمات قضایی .با توجه به نظامی بودن دانشجو با انتقالی ایشان از مرکز علمی کاربردی سردفتران  به استان قزوین  موافقت گردید.

با درخواست مهمانی خانم محدثه فلاحی راد  دانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کاردانی موافقت گردید.

با درخواست مهمانی خانم الهام رئیسی  دانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کاردانی  موافقت گردید.

با درخواست خانم محبوبه نیک اصل فرد  دانشجورشته حقوق-شورا که دروس حقوق جزا اختصاصی 1 وتشکیلات با شبهات قضایی را پاس ننموده ودر واحد های دیگرنیز نتوانسته بصورت مهمان درس را اخذ نمایند .مقرر گردید تا دروس مذکور بصورت سرفصل منسوخی ارائه گردید.

با درخواست مهمانی خانم بهارک فولادوند  دانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کارشناسی از دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان به واحد سردفتران مخالفت گردید.

با درخواست مرخصی تحصیلی آقای وحید براتی  دانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کاردانی در نیمسال اول سال 95-1394 موافقت گردید.

با درخواست مرخصی تحصیلی خانم سمیرا مهدی زاده کرد کندی  دانشجورشته حقوق شورای حل اختلاف مقطع کاردانی در نیمسال اول سال 95-1394 موافقت گردید.

با درخواست ادامه تحصیل آقای رامین غلامی  دانشجورشته حقوق مقطع کاردانی  ورودی سال 1385 که 57 واحد درسی را پاس نموده وتا کنون  برای ادامه تحصیل  به دانشگاه مراجعه ننموده اندبا توجه به وفقه پیش آمده  شورا با ادامه تحصیل ایشان مخالفت نمود.

با درخواست معادلسازی دروس کاردانی برای مقطع کارشناسی آقای جعفر زید آبادی  مخالفت گردید.

با درخواست معادلسازی دروس کاردانی برای مقطع کارشناسی خانم لیلا اسکندری  مخالفت گردید.

با درخواست مهمانی خانم فاطمه صادق خوانساری  دانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کاردانی از دانشگاه علمی کاربردی دادگستری اراک به واحد سردفتران موافقت گردید.

با در خواست حذف پزشکی خانم نیلوفر نژاد مقدم زنجانی  در خصوص حذف درس تربیت بدنی1 در نیمسال تابستان موافقت گردید.

با در خواست حذف پزشکی خانم فاطمه کتابی  در خصوص حذف درس تاریخ و فرهنگ اسلامی  در نیمسال تابستان موافقت گردید.

با درخواست مهمانی آقایمحمد تقی کوثری مجد دانشجورشته حقوق شورای حل اختلاف مقطع کاردانی موافقت گردید.

با درخواست مهمانی آقای پوریا رحیمیدانشجورشته حقوق ثبتی مقطع کاردانی موافقت گردید.

با درخواست مهمانی آقای سید رضا میر صالحیدانشجورشته حقوق شورای حل اختلاف مقطع کاردانی موافقت گردید.  با درخواست مهمانی آقای سید محمد رضا حسینیدانشجورشته حقوق شورای حل اختلاف مقطع کاردانی ،با توجه به ارائه نشدن درس مذکور مخالفت گردید.

       با درخواست مهمانی آقای مازیار رضایی حقوق شورای حل اختلاف مقطع کاردانی  موافقت گردید.

      با درخواست دانشجو خانم فاطمه حیدری  دانشجوی رشته خدمات قضایی ورودی نیمسال دوم 1390 می باشد دانشجوی مذکور درس کارورزی 2 را بعد از مهلت ورود نمره سامانه سجاد به دانشگاه ارائه داد . و فقط نمره تک درس کارورزی وارد سامانه نشده . با توجه به اتمام مهلت سنوات مقرر گردید تا از طریق دانشگاه جامع راهکاری برای حل مشکل دانشجوو در نظر گرفته شود.

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س /1394/11 مورخ 11 شهریور94

جلسه شورای آموزشی شماره    م.س/1394/11      مورخ 94/06/11با درخواست دانشجو زهرا تقی نیا  در خصوص دادن پذیرش مهمان برای بار سوم مخالفت گردید.

با درخواست دانشجو محسن صادقی  ورودی سال 1391 در خصوص ادامه تحصیل با توجه به نداشتن دروس دانشجو مخالفت گردید.

با درخواست دانشجو نگین زاهدی  ورودی سال 1392در خصوص ادامه تحصیل با توجه به اتمام سنوات مقرر گردید  تا برایشان کارشناس آموزش درخواست سنوات نماید.

با درخواست دانشجو محسن آب نیکی  در خصوص مهمان شدن از دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگرقزوین به واحد سر دفتران موافقت گردید.

با درخواست دانشجو هیوا بهمنی جلیلیان  در خصوص مرخصی تخصیلی در نیمسال اول 1394 موافقت گردید.

با درخواست دانشجو نرگس عبدالکریم  در خصوص مهمانی  در نیمسال اول 1394 موافقت گردید.

با درخواست دانشجو سیدمحمدعلی حاجی سیدجوادی  در خصوص ارائه مجدد دو درس معرفی به استاد که دانشجو نتوانسته در موعد مقرر برای معرفی به استاد به دانشگاه مراجعه نماید مقرر گردید تا مجددا از دانشجو امتحان گرفته شود.

با درخواست دانشجو علی صفر کشوری  در خصوص ارائه درس آیین دادرسی مدنی 3 در مقطع کاردانی مقرر گردید تا با توجه به اینکه این درس ارائه نمی شود بصورت دروس سرفصل منسوخی درس ارائه گردد .

با درخواست دانشجو فربد رضوانی  در خصوص دو درس آیین نگارش قضایی و اداری و کارورزی مقرر گردید تا ترمهایی که دانشجو نیامده مرخصی گرفته شود و و مجدد دروس باقی مانده را اخذ نماید.

با درخواست دانشجو جعفر بدر زاده  دانشجوی ورودی نیمسال اول 1391 که تعداد 40 واحد درسی را پاس نموده و 28 واحد دانشجو باقی مانده . با توجه به شرایط دانشجو مقررگردید تا درخواست سنوات نماییم و تعداد واحد باقی مانده را را به دانشجو بدهیم در صورتی که نیمسال بعدی دانشگاه جامع به ایشان سنوات ندهند عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.(با اخذ تعهد از دانشجو)

با درخواست دانشجویان  بهاره حاجی محمد امین و سپیده حسینی مهنا  در خصوص مهمانی  در نیمسال اول 1394 مخالفت گردید.

با درخواست دانشجویان  نفیسه خسروی  در خصوص مهمانی  در نیمسال اول 1394موافقت گردید.

با درخواست دانشجویان  مریم ستاری نامور  در خصوص مهمانی  در نیمسال اول 1394موافقت گردید.

با درخواست دانشجویان  حسین نظری خلف لو /محبوبه رحیمی/مهرنوش رفیعیان/میلاد حاتمی/سید مجتبی حسینی مقرر گردید با افزایش سنوات برای نیمسال اول سال تحصیلی -95 با واحد استان 1394موافقت گردید.

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/10 مورخ 18 مرداد 94

جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/10    مورخ 94/05/18

مصوبات جلسه: با درخواست دانشجو امیر طریقی  مخالفت گردید.


با درخواست دانشجو مجتبی طاهری  مخالفت گردید

 

 

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/9 مورخ 30 تیر 94

جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/9    مورخ 94/04/30

مصوبات جلسه: با درخواست دانشجو فاطمه کتابی  در خصوص مهمان شدن از دانشگاه گیلان به  مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران مخالفت گردید

 

با درخواست دانشجو فاطمه فلاحتی ریمانه  در خصوص مهمان شدن از دانشگاه قوه قضائیه به  مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران مخالفت گردید.


با درخواست تغییر رشته دانشجو یان وحید محمدی و اسماعیل ابراهیمی مقرر گردید تا در این خصوص با دانشگاه جامع مکاتبه گردد

  با درخواست دانشجو مهرنوش رفیعیان  در خصوص اخذ مرخصی تحصیلی مقرر گردید تا دراین خصوص با دانشگاه جامع مکاتبه گردد

با درخواست تغییر رشته دانشجو امیر ملکی   مقرر گردید تا در این خصوص با دانشگاه جامع مکاتبه گردد

با درخواست دانشجو مرضیه زنگنه  مخالفت گردید 

با درخواست دانشجو سید ابوالفضل قاری طبائی  مخالفت گردید مکاتبه گردد

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س /1394/8 مورخ8 تیر 94

جلسه شورای آموزشی شماره    م.س/1394/8      مورخ 94/04/08

مصوبات جلسه:با درخواست دانشجو حسین علیپور مخالفت گردید

با درخواست دانشجو سامان رضایی نجفقلی موافقت گردید

با درخواست دانشجو سید حمید رضایی آقایی اول مخالفت گردید.

با درخواست دانشجو امید یوسف زاده مخالفت گردید

با درخواست دانشجو مرجان جمشیدی در خصوص ارائه دروس افتاده مقررگردید تا مجددا دروس را اخذ نماید.

 

با درخواست معادلسازی دانشجو مسعود طاهری ده لر با دروس ذیل موافقت گردید(کلیات عقود معین و ارث-حقوق بین الملل عمومی-حقوق بین الملل خصوصی- حقوق مدنی1-آیین دادرسی مدنی2-آیین دادرسی کیفری-جزای عمومی3-حقوق جزای عمومی 1-حقوق اساسی1-حقوق تجارت1-مقدمه علم حقوق-زبان خارجی عمومی-اندیشه اسلامی1-تربیت بدنی1-زبان فارسی-اخلاق اسلامی-حقوق مدنی2)

 

با درخواست دانشجو مریم صانعی موافقت گردید

 

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/7 مورخ 3 تیر 94

جلسه شورای آموزشی شماره     م.س/1394/7     مورخ 94/04/03

مصوبات جلسه:با درخواست دانشجو امید یوسف زاده مخالفت گردید.

با درخواست معرفی به استاد خانم سارا دشتبانی مخالفت گردید

با درخواست دانشجو فاطمه یدالله زاده مخالفت گردیدو مقرر گردید حذف کمیسیون لحاظ گردد.

با درخواست دانشجو مهشید شاه سوار مخالفت گردیدو مقرر گردید حذف کمیسیون لحاظ گردد

با درخواست دانشجو محبوبه محمد زاده در مخالفت گردیدو مقرر گردید حذف کمیسیون لحاظ گردد

با درخواست دانشجو داود افشار نجفی مخالفت گردیدو مقرر گردید حذف کمیسیون لحاظ گردد

با درخواست دانشجو وحید ترک پریدری مخالفت گردیدو مقرر گردید حذف کمیسیون لحاظ گردد

با درخواست دانشجو مهشید شاه سوارمخالفت گردید و مقرر گردید تا درسها را در ترم تابستان 933 اخذ نماید.

 

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س /6 / 1394 مورخ 25 خرداد 94

جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/6      مورخ 94/03/25

مصوبات جلسه:   با درخواست دانشجو محمد اسدیان مطلق مخالفت گردید

با در خواست دانشجو علیرضا شهرابی فراهانی مخالفت گردید

با در خواست دانشجو وحید مرادی قرر گردید با دانشگاه جامع مکاتبه شود


جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/5 مورخ 11 خرداد 94

جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/5     مورخ 94/03/11

مصوبات جلسه:   با معادلسازی درس تربیت بدنی لیلا پنجه بند مخالفت گردید.

با در خواست حذف ترم دانشجو فاطمه نفری مخالفت گردید

در خصوص یک درس باقی مانده مستند سازی دانشجو علی کارخانه مقرر گردید بصورت معرفی به استاد اخذ نماید

با در خواست دانشجو علیرضا رضوانی 932 مقرر گردید تا کارشناس درس را از ترم 932 حذف نماید

با در خواست دانشجو ارژنگ طالب پور آزاد مخالفت گردید.

 با در خواست دانشجو افخم مجیدی موافقت گردید

با در خواست دانشجو مهدی جبلی طبق نظر شورا مقرر گردید تا ارائه مستندات ادامه مبحث به شورای بعدی موکول گردد.

 

با در خواست دانشجو محمد حسن عبدالهی مقرر گردید اقدام مقتضی ایفاد گردد

 

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/4 مورخ 21 اردیبهشت 94

جلسه شورای آموزشی م.س/1394/4   مورخ 94/02/21

مصوبات جلسه:با درخواست دانشجو فاطمه کشتکار رجبی در ترم بعد دو درس را مجدد اخذ نماید. 

با درخواست خانم زهرا هندی  مخالفت گردید

 با درخواست آقای ابوالفضل ناطق بخشایش  مخالفت گردید

با درخواست آقای علی مرادی   مخالفت گردید 

با درخواست خانم شیرین احزن  مخالفت گردید

با درخواست خانم گوهر السادات موسوی شربیانی موافقت گردید

با درخواست خانم طاهره با وقار علی نودهی  مقرر گردید  با دانشگاه جامع مکاتبه گردد

با درخواست معادلسازی دانشجو حسن صفایی  با دروس ذیل موافقت گردید(تربیت بدنی2 - -انقلاب اسلامی ایران-تاریخ فرهنگ-اندیشه اسلامی2-تفسیرموضوعی قرآن)

با درخواست معادلسازی دانشجو حسن صفایی  با دروس ذیل موافقت گردید(تربیت بدنی2 )

با درخواست آقای مهدی قاسمی صومعه مخالفت گردید.

با درخواست آقای محمد یوسفی مخالفت گردید

با درخواست خانم ملیکا واعظی فرد مخالفت گردید

با در خواست دانشجو سارا سهرابی مخالفت گردید

با در خواست دانشجو مرتضی حیدرزاده موافقت گردید

با درخواست خانم منا محمدی  مخالفت گردید

با درخواست خانم زهرا نور علی زاده   بر اساس راه حل ارائه شده اقدام گردد

با در خواست دانشجو صمد حقی   مخالفت گردید 

با در خواست دانشجو عباس عظیمی   در خصوص اخذ دو درس مباحث ویژه و مبانی کامپیوتر مقررگردید تا نیمسال دوم394-1393 را مرخصی اعلام گردد و در نیمسال بعدی بصورت مهمان دروس را اخذ نماید

جلسه شورای آموزشی شماره م.س/1394/3 مورخ 14 اردیبهشت 94

جلسه شورای آموزشی شماره   م.س/1394/3   مورخ 94/02/14

مصوبات جلسه: 

     با درخواست دانشجو مسعود طاهری ده لر  در خصوص  معادلسازی مقرر گردید با دانشگاه جامع مکاتبه گردد 

با درخواست دانشجو محمد رضا نامجو  در خصوص  معادلسازی دروس پیش نیاز  مقرر گردید با توجه به بخشنامه اقدام گردد 

 

با درخواست دانشجو حسن نیک وش مخالفت گردید.

 

در خصوص ادامه تحصیل دانشجو صغری سکونی   مقرر گردید تا یک درس باقی مانده را بصورت معرفی به استاد اخذ نماید و دو ترم مرخصی تحصیلی برای دانشجو گرفته شود مهلت اخذ درس برای دانشجو تا تاریخ 1394/02/20می باشد.

 

با درخواست دانشجو انتقالی مهسا کریمی دستجردی مقرر گردید با دانشگاه جامع مکاتبه گردد

با درخواست دانشجو  نیکا منصوری    مقرر گردید سوابق آموزشی و مالی بررسی گردد

با درخواست دانشجو  حنانه سامعی    مقرر گردید سوابق آموزشی و مالی بررسی گردد

با درخواست دانشجو  فاطمه یکتا مهویزانی     ورودی سال 1389 نیمسال اول درخصوص  اخذ درس معرفی به استاد درس متون فقه 2 با توجه به عدم مراجعه دانشجو مقرر گردید فاصله زمانی عدم مراجعه دانشجو  سنوات تحصیلی گرفته شود  و درس را  بصورت معرفی به استاد اخذ نماید

با درخواست دانشجو  سمیه زینالی یالقوز آغاجی    درخصوص ثبت نمره  درس پروژه با استاد آرمانی مهر مقرر گردید  با استاد تماس گرفته شود و در صورت تائید استاد نمره درس را بصورت کتبی به واحد امتحانات تحویل دهند.

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س / 2 /1394 مورخ 31 فروردین 94

جلسه شورای آموزشی شماره  م.س/1394/2  مورخ 94/01/31

مصوبات جلسه:


   

با درخواست دانشجو رحمان مرادی  ،طبق نظر دانشگاه جامع مقرر گردید تا از طریق مکاتبه با دانشگاه جامع مشکل حل گردد.

با درخواست دانشجو حسن حسنی  ، طبق نظر دانشگاه جامع مقرر گردید تا از طریق مکاتبه با دانشگاه جامع  مشکل حل گردد.

 

با درخواست دانشجو جعفر وقف چی ، طبق نظر دانشگاه جامع مقرر گردید تا از طریق مکاتبه با دانشگاه جامع مشکل حل گردد.

با درخواست دانشجو مجید ترکمان   ، طبق نظر دانشگاه جامع مقرر گردید تا از طریق مکاتبه با دانشگاه جامع مشکل حل گردد.

 

با درخواست دانشجو زهرا عربی   ، طبق نظر دانشگاه جامع مقرر گردید تا از طریق مکاتبه با دانشگاه جامع مشکل حل گردد.

 

در خصوص مشکل دانشجو عاطفه آدینه مقرر گردید تا درسامانه چارگون بررسی گردد در صورتی که مکاتبه ای در این خصوص با دانشگاه جامع صورت گرفته باشد مستندات به واحد قوه قضائیه ارسال گردد

با در خواست  دانشجو  زهرا حمزه لو با حذف اضطراری موافقت گردید 

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س / 1 /1394 مورخ 24 فروردین 94

جلسه شورای آموزشی شماره  م.س/1394/1  مورخ 94/01/24

مصوبات جلسه: 

در اولین جلسه شورای آموزشی سال 1394 در مورد روند اجرای مرخصی تحصیلی و حذف پزشکی  مصوب گردید:

 

الف: مرخصی تحصیلی: دانشجو متقاضی که در خواست خود را در سامانه درج نموده است . ابتدا فرم مربوطه را تکمیل نموده و به کارشناس مراجعه نماید پس از تائید کارشناس به واحد مالی مراجعه و مجدداً به کارشناس مربوطه مراجعه شود تا کارشناس تائید سامانه را انجام دهد و سپس در شورا مطرح گردد و تحویل دبیرخانه داده شود تا شماره شود و به بایگانی تحویل داده شود جهت نگهداری در پرونده دانشجو.

 

ب: حذف پزشکی: دانشجو موظف است در بازده زمانی مقرر مستندات پزشکی را به تائیدپزشک معتمد دانشگاه برساند سپس کارشناس تائید نماید و به مسئول امتحانات تحویل داده شود تا وارد سامانه سجاد گردد و سپس در شورا مطرح گردد و تحویل دبیرخانه داده شود تا شماره شود و به بایگانی تحویل داده شود جهت نگهداری در پرونده دانشجو.

با در خواست دانشجو  الهه پیری   بعنوان مهمان در مرکز دیگری که این دروس موجود باشد موافقت گردید

با در خواست دانشجو نجمه محمدی   ، مکاتبه با دانشگاه جامع تا مشکل از طریق دانشگاه حل گردد

با درخواست معادلسازی دانشجو سید مهدی میرحیدری  با دروس ذیل موافقت گردید(تربیت بدنی2-تفسیر موضوعی قرآن-اندیشه اسلامی2-کاربینی- قواعد فقه مدنی-آیین دادرسی کیفری2)

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س 13931 مورخ 20 بهمن 93

 

  جلسه شورای آموزشی شماره م.س 13931 مورخ 93/11/20

مصوبات جلسه:با درخواست دانشجو قاسم جایز مقرر گردید تا درس باقی مانده را بصورت ترم در نیمسال 932 اخذ نماید.

با درخواست دانشجو فاطمه صادق زاده مقرر گردید تا درس باقی مانده را بصورت ترم در نیمسال 932 اخذ نماید

با درخواست دانشجو پری آقایاری مخالفت گردید.

با درخواست دانشجو الهه پیری مخالفت گردید.

با درخواست دانشجو علی پور صائب مخالفت گردید.

با درخواست مهمان دانشجو زهرا سادات حسنی نژاد موافقت گردید.

با درخواست مهمان دانشجو فرزانه فیضی موافقت گردید.

با درخواست دانشجو معصومه آقاجانی مخالفت گردید .

با درخواست دانشجو نفیسه حسین زاده بنفشه ورق مخالفت گردید 

با درخواست دانشجو شادی فولادی ها مخالفت گردید .

با درخواست دانشجو مهناز خسروی مخالفت گردید.

با درخواست معادلسازی دانشجو نسیم توکلی مقدم با درس ذیل موافقت گردید(زبان عمومی)

با درخواست معادلسازی دانشجو شیواجمشیدی با دروس ذیل موافقت گردید(تربیت بدنی-تفسیر موضوعی قرآن-اندیشه اسلامی2-انقلاب اسلامی ایران-تاریخ فرهنگ)

با درخواست معادلسازی دانشجو پروانه نامور با درس ذیل موافقت گردید(زبان عمومی)

با درخواست معادلسازی دانشجو آزاد صالح نژاد با دروس ذیل موافقت گردید(زبان خارجه عمومی-اخلاق اسلامی)

با درخواست حذف پزشکی دانشجو گودرز محمد نزاد در خصوص درس قواعد فقه   موافقت گردید.

درخواست حذف پزشکی دانشجو میثم اصلانی در خصوص درس حقوق مدنی 8   موافقت گردید.

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س 2/1393 مورخ 28 بهمن 93

 

جلسه شورای آموزشی شماره  م.س 2/1393        مورخ 1393/11/28

مصوبات جلسه:با در خواست دانشجو سیده خدیجه حسینی مخالفت گردید.

با در خواست دانشجو محبوبه پاشایی مخالفت گردید.

 

با در خواست دانشجو محمود نجفی بهاری مخالفت گردید.

 

با در خواست دانشجو بهاره حامدی زاده موافقت گردید.

 

با در خواست دانشجو فاطمه گلشن صفایی موافقت گردید.

 

با در خواست دانشجو زهرا تاجیک موافقت گردید

با درخواست معادلسازی دانشجو حسن صفایی با دروس ذیل موافقت گردید(تربیت بدنی2-تفسیر موضوعی قرآن-اندیشه اسلامی2-انقلاب اسلامی ایران-تاریخ فرهنگ )

 

جلسه شورای آموزشی شماره م.س 13933 مورخ 18 اسفند 93

 

جلسه شورای آموزشی شماره  م.س 13933   مورخ 1393/12/18

 

مصوبات جلسه:

 


 

 

با درخواست معادلسازی دانشجو احمد صادقیان موافقت گردید

 

با درخواست معادلسازی دانشجو نفیسه حسین زاده بنفشه ورق موافقت گردید

 

با درخواست معادلسازی دانشجو سیده جمیله میر حسینی موافقت گردید

 

با درخواست معادلسازی دانشجو سید علی موسوی   موافقت گردید

 

با درخواست معادلسازی دانشجو سید ابوالفضل قاری طبائی زاده   موافقت گردید

با درخواست معادلسازی دانشجو مهدی سعیدی کیا موافقت گردید

با درخواست معادلسازی دانشجو نسیبه منتهایی موافقت گردید

 

با درخواست معادلسازی دانشجو سمیه ایزدی نیا موافقت گردید

با درخواست معادلسازی دانشجو میناملاحسنی موافقت گردید

با درخواست معادلسازی دانشجو منوچهر قسمتی موافقت گردید

با درخواست معادلسازی دانشجو امیر مصیبی موافقت گردید

با درخواست معادلسازی دانشجو آزاده نقی یان موافقت گردید

 

با درخواست معادلسازی دانشجو گلاره فراهانی موافقت گردید

 

با درخواست معادلسازی دانشجو روح انگیز طالبی موافقت گردید

 

با درخواست معادلسازی دانشجو ندا ملکی موافقت گردید

 

با در خواست دانشجو منا محمدی   مخالفت گردید.

با در خواست دانشجو مرتضی حیدر زاده   موافقت گردید

 

با در خواست دانشجو علی مرادی مخالفت گردید.

 

با در خواست دانشجو سارا سهرابی مخالفت گردید.

 

با درخواست دانشجو ملیکا واعظی فرد   مخالفت گردید.

 

با درخواست دانشجو محمد یوسفی   مخالفت گردید.

 

با درخواست دانشجو محمد یوسفی   مخالفت گردید.

 

با درخواست دانشجو شیرین احدی   درخصوص ثبت نمره درس پروژه مقرر گردید تا استاد مربوطه نمره را اعلام نماید.

 


 

جلسه شورای آموزشی شماره

جلسه شورای آموزشی شماره          مورخ //

مصوبات جلسه: 

 

 

 

درخواست آقای مجید حقیقی فرد  دانشجورشته کارشناسی حسابداری ورودی نیمسال اول  سال 1392 در خصوص ادامه تحصیل  با در خواست سنوات دانشجو موافقت گردید

RTL style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA'>برنامه نویسی ورودی نیمسال اول  سال 1392 در خصوص ادامه تحصیل  با در خواست سنوات دانشجو موافقت گردید

نظرات

Joomla templates by Joomlashine